فرزین رضایی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین-باراجین

[ 1 ] - تأثیر اعتبار هیأت مدیره بر رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و بازده غیرعادی انباشته در شرکت‌های بیش(کم) سرمایه گذار

یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است که می‌تواند به گونه‌های مختلفی بر عملیات شرکت و نتایج آن، تأثیر بگذارد. یکی از مباحث موجود در زمینه موضوع هیأت مدیره، بر مسأله اعتبار هیأت مدیره تمرکز دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر اعتبار هیأت مدیره بر رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و بازده غیرعادی انباشته در شرکت‌های بیش وکم سرمایه‌گذار است. در این پژوهش از اطلاعات جمع‌آوری شده 77 شرکت پذیرفته...

[ 2 ] - رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی

برقراری و حفظ ارتباط بین شرکت‌ها و دولت معمولاً همراه با کسب مزیت رقابتی صورت می‌گیرد. هدف برخی از مدیران شرکت‌ها از برقراری ارتباط، رفع محدودیت‌های مالی با کمترین هزینه می‌باشد. لذا، این پژوهش به بررسی رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی گسترده می‌پردازد. منظور از برقراری ارتباطات سیاسی، میزان عملکرد مالی قابل ملاحظه با دولت می‌باشد. بدین منظور از معیار اندازه بطور...

[ 3 ] - نقش توزیع وجه نقد و اندازه شرکت بر خطای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی و آزاد

توزیع وجه نقد خصوصا بین سهامداران می‌تواند علامت مناسبی برای انعطاف پذیری آتی شرکت‌ها داشته باشد. از این رو مقاله حاضر نقش توزیع وجه نقد واندازه شرکت بر خطای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی وآزاد را بررسی می‌نماید. برای اندازه­گیری توزیع وجه نقد بین سهامداران ازمیزان سود تقسیم شده وبرای اندازه شرکت ازجمع داراییها استفاده شد.از این رو تعداد 71 شرکت از بین شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادا...

[ 4 ] - بررسی اثر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک: با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت­پذیری اجتماعی بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای محاسبه ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک از مدل بازار استفاده شد. همچنین شاخص مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­ها از مدل تحلیل پوششی داده­ها (ورودی­محور و خروجی­محور) محاسبه شد؛ برای آزمون فرضیه­های پژوهش از اطلاعات 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا...

[ 5 ] - ارتباط بین چسبندگی هزینه و مسئولیت اجتماعی در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و مسئولیت اجتماعی در شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. عملکرد مالی برای شرکت­ها مسئله­ای ضروری است و یکی از موارد با اهمیت در خصوص کنترل هزینه­ها و افزایش سودآوری شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح فعالیت است. در عین حال ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت­ها، هزینه­هایی دربردارد. بنابراین آگاهی از چگونگی رفتار هزینه­های م...

[ 6 ] - بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین تغییرات سودآوری و کوتاه بینی مدیریت شرکتها

واحدهای تجاری، همواره با فرصت های سرمای هگذاری زیادی روب هرو شده، نیازمند تصمی مگیری منطقی نسبت به یک سرمایه گذاری بهینه هستند. مدیریت کارآمد مستلزم تمرکز و توجه بلند مدت و انتخاب استراتژی های متفاوتی است که در نهایت برای شرکت ارزش آفرینی کند. کوتاه بینی مدیریت )بر اساس تئوری نمایندگی( تصمیم های سرمایه گذاری مدیران را تحت تأثیر قرار م یدهند و در نهایت منجر به کاهش ارزش شرکت م یشوند. در این ...

[ 7 ] - اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطة بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و هزینۀ سهام عادی

این پژوهش اثر روابط سیاسی با دولت را بر رابطة بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و هزینۀ سهام عادی شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‎کند. نتایج آزمون فرضیه‎های پژوهش بر مبنای یک نمونۀ آماری متشکل از 95 شرکت در دورۀ زمانی 1380 تا 1390، نشان داد در شرکت­هایی که ساختار مالکیت متمرکز است، کیفیت سود نیز بالاست؛ حال آنکه در شرکت­های دارای روابط سیاسی گسترده با دولت که ساخت...

[ 8 ] - اثر ویژگی‌های شرکت بر ماندگاری اعضای هیئت‌مدیره

این مطالعه می‌کوشد درباره تأثیر ویژگی‌های شرکت بر بعضی از شاخص‌‌های نظام راهبری شرکتی، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران شواهدی عرضه کند. از این رو، تعداد 60 شرکت در بازه زمانی 1383 تا 1387 بررسی شده‌اند. شاخص‌های نظام راهبری شرکتی عبارت بودند از: 1. شاخص هیئت‌مدیره؛ 2. شاخص حسابرسی. برای ارزیابی شاخص هیئت‌مدیره از متغیر کفایت (ماندگاری) اعضای هیئت‌مدیره و برای ارزیابی شاخص حسا...

[ 9 ] - تأثیر چرخه عمر و اندازه، بر اولویت گزینه‌های تأمین مالی برون سازمانی

مهم‌ترین تصمیمات مدیران شرکت‌ها، تصمیمات ساختار سرمایه آن‌هاست. این تصمیمات تأثیر مستقیمی بر ارزش شرکت و حداکثر شدن ثروت سهامداراندارند. از طرفی، بر اساس فرضیه چرخه عمر مراحل حیات شامل: تولد، طفولیت، رشد، بلوغ و افول است. بنابراین، می‌توان ادعا نمود که تصمیمات تأمین مالی برون سازمانی (استقراض ـ انتشار سهام) متأثر از مراحل حیاتی خواهد بود که شرکت در آن قرار دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیرپذیری ا...

[ 10 ] - بررسی روند تدریجی رابطه متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در چرخه عمر شرکت؛ تحلیل بیز سلسله مراتبی

  هدف این تحقیق آزمون ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری به منظور تشریح روند تدریجی قیمت سهام در مراحل چرخه عمر شرکت است. به طور مشخص، تأثیر جریان های نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم بر روند تدریجی قیمت سهام با در نظر گرفتن ویژگی‌های مشترک شرکت از قبیل اندازه شرکت، سود تقسیمی، بازده دارایی‌ها و سرعت گردش دارایی‌ها مورد تحلیل قرار داده شده است. مدلی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، م...

[ 11 ] - تأثیر ترکیب هیات مدیره بر رفتارتقسیم سود با تأکید بر اثر تعاملی متغیرها و نوع صنعت به روش های PLS و GLS

در این پژوهش تأثیر ترکیب اعضای هیات مدیره (نسبت مدیران غیرموظف، نقش دوگانه مدیر عامل، تعداد اعضای هیات مدیره) و اثر تعاملی این متغیرها بر رفتار تقسیم سود (نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم) در صنایع مختلف بررسی شده است.آزمون فرضیه‌های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی(PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) ازطریق داده‌های تابلویی انجام شده است.جامعه ...

[ 12 ] - نقش حاکمیت شرکتی و ساختار بازار در بهره وری شرکتها

  در این پژوهش نقش حاکمیت شرکتی و ساختار بازار در بهره وری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.حاکمیت شرکتی،اثر معناداری بر بهره وری کل شرکت دارد:همچنین:بین حاکمیت شرکتی و میزان رقابت بازار جانشینی قوی وجود دارد،به این معنا که رقابت،مشکلات نمایندگی را کاهش می دهد و لذا شرکتها وقتی با بازار تولیدی کاملا رقابتی روبه رو می شوند،اثر بخشی حاکمیت شرکتی بر بهره وری کل شرکت کمت...

[ 13 ] - نقش سرمایه های فکری بر انعطاف پذیری و عملکرد مالی شرکتها با در نظر گرفتن متغیر تاخیر زمانی

  در اقتصاد مبتنی بر دانش،سرمایه فکری یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ارزش بنگاه ها قلمداد می شود.همچنین،بنگاه های اقتصادی موفق با درجه بندی توان کسب سود پایدار و حفظ جریانهای نقدی مستمر ،اندازه گیری می شوند.نتایج به دست آمده از تحقیقات پیشین حاکی از برتری نقش سرمایه های فکری بر سرمایه های مالی و فیزیکی در ارزیابی بنگاه ها است.لذا،در این مقاله تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد و انعطاف پذیری مالی...

[ 14 ] - ارزیابی تاپیر سرمایه فکری در ایجاد ارزش افزوده(اقتصادی و بازار)

در تحقیقات حسابداری،تلاش جدی بای بهبود فرآیند تصمیم سازی معطوف می شود.در رویکردهای مبتنی بر دانش،سرمایه فکری موضوعی محوری برای نیل به مزیت رقابتی است.زیرا مزیت رقابتی موضوعی مهم در تصمیم گیری تلقی می شود.در اقتصاد مبتنی بر دانش،از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش شرکتها بهره می جویند.موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد.ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده...

[ 15 ] - رابطه سازوکارهای نظام راهبری و رتبه نظام راهبری با هزینه سهام عادی شرکت ها

دراین پژوهش رابطه سازوکارهای نظام راهبری و رتبه نظام راهبری شامل ، تعداد مدیران غیر موظف در هیاتمدیره ،درصد مالکیت بلوکی ، درصد مالکیت نهادی و تمرکزمالکان با هزینه سهام عادی شرکت ها مورد بررسیاستفاده شد .نمونه "(TOPSIS) قرارگرفت . برای رتبه بندی شرکتها مبتنی بر نظام راهبری از روش "تاپسیس1389 می باشدکه ازطریق - تحقیق شامل 114 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دردوره زمانی 1383(GLS) غربال...

[ 16 ] - مقایسه عوامل موثر بر نرخ بازده دارایی ها با تاکید بر راهبردهای تجاری

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عمر دارایی و راهبردهای تجاری بر رابطه بین رشد دارایی ها و نرخ بازدهخالص دارایی های عملیاتی شرکت ها می پردازد؛ برای این منظور ،نمونه ای متشکل از 86 شرکت پذیرفته شده در1385 مورد بررسی قرار گرفت.با انجام تحلیل خوشه ای سلسله - بورس اوراق بهادار تهران ،طی دوره زمانی 1389مراتبی ،شرکت های مورد مطالعه از نظر نوع راهبرد تجاری به دو خوشه ی رهبر در هزینه و متمایز ساز درمحصول تفکی...

[ 17 ] - تأثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت ها

پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد شرکت هامی پردازد. برای این منظور، نمونهای متشکل از 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره1381 مورد بررسی قرار گرفته است. با انجام تحلیل خوشهای سلسله مراتبی، شرکتهای مورد مطالعه - زمانی 1388از نظر نوع راهبرد تجاری به دو خوشهی رهبردر هزینه و متمایز ساز محصول تفکیک شدهاند. جهت تجزیه و(GMM) تحلیل ...

[ 18 ] - تأثیر ضریب واکنش به سود بر رابطه بین همزمانی بازده سهام با بازده و حجم غیرعادی معاملات شرکتها

ضریب واکنش به سودبیانگر میزان توانایی سود برای توضیح تغییرات بازده سهام است.همزمانی بازده سهام نشان دهنده این است که تا چه حد بازده بازار و صنعت، تغییرات بازده سهام شرکت را توضیح می دهد. این تحقیق به دنبال بیانتأثیر ضریب واکنش به سود بر رابطه بین همزمانی بازده سهام با بازده و حجم غیرعادی معاملات شرکتها است. جامعه آماری  این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران و نمونه ...

[ 19 ] - تأثیر چرخه‌های عملیاتی و ساختار مالکیت بر سطح محافظه‌کاری شرکت‌ها به روش C-Score

طول مدت چرخه‌های عملیاتی موجبات اقدام مدیریت بر بکارگیری سطوح متفاوت محافظه‌کاری را در اثر شرایط مختلف بازار و ساختار مالکان فراهم می‌آورد. با توجه به اهمیت مفهوم محافظه‌کاری حسابداری در این تحقیق به بررسی تأثیر چرخه‌های‌عملیاتی ‌‌و ‌ساختار‌مالکیت بر سطح محافظه‌کاری شرکت‌ها به روش C-Score پرداخته شد. بنابراین اطلاعات مالی80  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی (1389-1385) ...

[ 20 ] - تاثیر ریسک اطلاعات بر هزینه ناخالص بدهی و هزینه سهام عادی تعدیل شده شرکت ها

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخص ریسک اطلاعات و هزینهسرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی ازالگوی "مک نیکولز" با رویکرد مبتنی بر خطای برآورد، استفاده شده است. در حالی که در تحقیقات قبلی بیناجزاء هزینه سرمایه تمایزی قائل نشده، در این تحقیق نشان داده شده است که هزینه سرمایه به دو جزء تقسیممی شود: 1. هزینه ن...

[ 21 ] - تاثیر اطلاعاتی سود بر قیمت و بازده دوره نگهداری سهام

سرمایهگذاران از طریق سرمایهگذاری در سهام سایر شرکت ها برای کسب سود بیشتر تلاش میکنند وبیشتر تمایل به سرمایهگذاری در صنایع با بازده بیشتر و ریسک کمتر دارند. تصمیمگیری بهینه برایسرمایه گذاری در واحدهای تجاری مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه است. سودحسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب میشود که در هنگام تصمیمگیری توسطافراد در نظر گرفته میشود. با توجه به اینکه محتوای اطلاع...

[ 22 ] - Salience Theory and Pricing Stock of Corporates in Tehran Stock Exchange

How the investors react to the received information plays a crucial role in determining the return of stock exchange market. Supply and demand based upon incorrect decisions lead to the price deviation of inherent values. This paper aims to study the impact of salience phenomenon on disproportionate pricing and investor overreaction in the corporates in Tehran stock exchange. Research methodolo...

[ 23 ] - بررسی پایداری و قیمت‌گذاری سود، اقلام تعهدی و جریان‌های وجوه نقد عملیاتی در شرکت‌ها

هدف: پژوهش­های پیشین نشان داده­اند که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی آن از پایداری کمتری برخوردار است و این پایداری کمتر را به ذهنی­تر بودن اجزای تعهدی سود نسبت داده­اند. سود حسابداری یکی از مهم­ترین ارقامی است که سرمایه­گذاران در تحلیل­های قیمت­گذاری سهام استفاده می­کنند. با این­حال، استفاده از اطلاعات سود حسابداری، بدون دقت به شیوه ایجاد و ترکیب اجزای تشکیل دهنده آن ممکن است ...

[ 24 ] - تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و سررسید بدهی شرکت ها

ساختار بدهی از شاخص­های مهم تعیین کننده موفقیت شرکت است و باعث رشد پایدار شرکت می­شود. ازاین رو تصمیمات معطوف به ساختار بدهی برای بقای تجاری شرکتها حیاتی هستند. در این مقاله، تآثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و سررسید بدهی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی بین سال های 1386 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا بدهی ها به سه دسته ب...

[ 25 ] - Impact of Managers’ Optimism on the Relationship between Patience of Major Shareholders and Information Influence Management

Behavioral financial knowledge deals with the behavior of investors and other users in the capital market. According to the financial knowledge, it is no longer expected that only factors such as accounting information and macroeconomic variables will affect decision-making but also a variety of behavioral variables including manager’s optimism, information influence management, patience of maj...

[ 26 ] - تبیین الگوی ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وتأثیرآن بر کیفیت سود

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر و تبیین الگوی گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تأثیر ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر کیفیت سود است. برای دستیابی به این هدف، با بکارگیری ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی مبتنی بر نظریه کارول، شاخص هایی برای ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی، محیطی و اجتماعی در نظرگرفته شد و با بکارگیری روش تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های مناسب هر یک از ابعاد مذکور انتخاب گردید. با...

[ 27 ] - رابطه انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شرکت ها

این تحقیق به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست‏های مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏پردازد. انعطاف پذیری مالی از طریق پنج متغیر فرصت‏های رشد، نسبت سودآوری، نرخ موثر مالیاتی، شکاف قیمتی و شدت نقدینگی دارایی‏ها و سیاست‏های مالی نیز از طریق توزیع سود نقدی، اهرم مالی و نگهداشت وجوه نقد اندازه گیری گردید.نتایج آزمون‏ها با استفاده از اطلاعات شرکت‏های پذیرفته شده در بورس...

[ 28 ] - مقایسه توانایی سود عملیاتی، جریان وجوه نقد عملیاتی واجزای اقلام تعهدی درپیش بینی جریانهای نقدعملیاتی آتی شرکتها

پیش بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهم ترین ضروریت های مدیریت واحدهای اقتصادی است.سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم های مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریان های نقدی هستند.هدف از این مقاله بررسی توانایی سود عملیاتی، جریان وجه نقد عملیاتی، مجموع اقلامی تعهدی و اجزای اقلام تعهدی در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی می باشد. ...

[ 29 ] - آزمون تجربی مقایسه کارایی مدل‌های هزینه سهام عادی تحت ابهام اطلاعاتی و ارتباط ارزشی سود

هدف: هزینه سرمایه سهام عادی، به حداقل نرخ بازده مورد انتظار گفته می‌شود و یکی از ابزارهای بسیار مهم در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی نظیر نقدینگی، اهرم مالی، جریان نقد عملیاتی، اندازه شرکت و سودآوری متأثر می‌شود. پیامد ابهام اطلاعاتی موجب می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری و به‌دنبال آن، هزینه سهام عادی افزایش یابد و همچنین افزایش ارتباط ارزشی سود موجب...

[ 30 ] - مقایسه الگوریتم مورچگان با روش های تحلیل تمایزی چندگانه و لوجیت درپیش بینی درماندگی مالی

در این تحقیق، مدل الگوریتم مورچگان [1]با دو مدل پارامتریک تحلیل تمایزی چندگانه[2] و لوجیت[3]برای پیش بینی درماندگی مالی مقایسه شده است، ضمن آنکه ازمدل ها برای داده کاوی[4] متغیرهای برتر در پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده است وداده های 130 شرکت در بین سالهای 84 تا89 در قالب دو آزمایش بکارگرفته شد. آزمایش اول مبتنی می باشد  بر 130سال- شرکت از طول دو...

[ 31 ] - تاثیر شاخصه های راهبری شرکتی و ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی

این مقاله تاثیر متغیرهای مالکیت و راهبری را روی هزینه های نمایندگی بررسی میکند. در این مطالعه، تعداد 74 شرکت در دوره زمانی 87-1383 از میان 16گروه صنعت مختلف به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که مجموعاَ تعداد 356 سال-شرکت را ایجاد میکردند. در این مطالعه، تصدی همزمان دو پست مدیریت عامل و عضویت هیئت مدیره ، مدت تصدی هیئت مدیره، درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و مالکان نهادی را به عنوان فرضیه های ت...

[ 32 ] - کاربردهای مالی الگوریتم کلونی مورچگان

بشر همیشه در پی کشف راز طبیعت و شبیه سازی از طبیعت بوده است.در این باره می توان از اختراع هواپیما تا کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و اکنون استفاده از رفتار مورچگان برای بهینه یابی در حل مسائل یاد کرد. در بهینه یابی، هدف عمده دستیابی به چیدمان  خاصی از  متغیرها است برای بهینگی تابع هدف. الگوریتم مورچگان از روش های ناپارامتریک مبتنی بر هوش مصنوعی انبوه زیان می باشد که در علوم غیرمالی و مالی کاربرد ...

[ 33 ] - ارزیابی سودمندی درتصمیم افشاء اطلاعات مولفه های ریسک

افشاء اطلاعات مولفه های ریسک حاوی پیام های موثر در ارزیابی وپیش بینی رخدادهای آتی در شرکت هاست.لذا قضاوت آگاهانه استفاده کنندگان درگرو سودمندی ارائه اطلاعات تکمیلی از مولفه های ریسک درسطوح مختلف طبقه بندی شده ومتناسب با عملکردهای رودرروی شرکت ها و بهبود کیفیت تهیه وارائه اطلاعات حسابداری است. ازاین رو هدف پژوهش ،ارزیابی سودمندی در تصمیم برای سرمایه گذاران با افشاء اطلاعات مولفه های ریسک و پیامد...

[ 34 ] - تاثیر توسعه بازار سهام بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تاثیر توسعه بازار سهام بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد . معیار مسئولیت اجتماعی با استفاده از برنامه   MAX DEA محاسبه شده است . هر چه بازار سهام بیشتر توسعه پیدا کند شرکت ها مسئولیت اجتماعی شان را بهتر ایفا خواهند کرد . جامعه آماری مورد مطالعه شامل 87 شرکت در صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1393 می ب...

[ 35 ] - نقش مدیریت ریسک تاثیر اجتماعی بر رابطه بین عملکرد پایدار و کارایی سرمایه گذاری

پایداری دارای مفهوم گسترده­ ای است ، که مفاهیم دیگری چون مسئولیت اجتماعی را در خود جای داده است و با مفاهیمی چون، پایداری رقابت، پایداری گزارشگری و پایداری اجتماعی می تواند مورد بررسی قرار بگیرد .  هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت ریسک تاثیر اجتماعی بر رابطه بین عملکرد پایدار و کارایی سرمایه گذاری می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف ، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است . ...

[ 36 ] - The Role of Social Interest Rate Risk Management in the Relationship between Sustainability Performance and Investment Efficiency

Sustainability is a wide concept that contains other concepts such as social responsibility and has been investigated with concepts such as competition sustainability, reporting sustainability, and social sustainability. The present study aims to investigate the role of social interest rate risk management (SIRRM) in the relationship between sustainability performance and investment ef...

[ 37 ] - تأثیر ویژگی های شرکت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجوه نقد شرکتها

با توجه به اهمیت نگهداشت وجوه نقد و مقایسه پذیری صورت های مالی در بازار سرمایه، این تحقیق در پی بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی نگهداشت وجوه نقد شرکتها صورت گرفته است. ویژگی های شرکت شامل محدودیت تآمین مالی،کیفیت گزارشگری مالی و تمرکز مالکیت می باشد. در این راستا برای رسیدن به اهداف تحقیق ،دوره زمانی 1391 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفته شد. در این تحقیق از رگرس...

[ 38 ] - مدیریت‌ریسک‌نقدینگی در عملیات بازار باز بین‌بانکی با معیار GlueVaR

با توجه به رایج شدن اعطای اعتبار بین‌ بانکی در قبال اخذ وثیقه در راستای شروع عملیات بازار باز (OMO) در ایران و ضرورت هرچه بیشتر مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها، در این تحقیق برای مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه‌های پرداخت بین‌ بانکی، از جامعه آماری داده‌های روزانه سامانه‌های نوین پرداخت در صنعت بانکداری و نمونه آماری سری زمانی مجموع مانده‌های داده‌های روزانه سامانه‌های پرداخت یک بانک ایرانی از تار...