بیژن عبدالهی

دانشگاه خوارزمی

[ 1 ] - سیستم پذیرش دکتری در ایران و دانشگاه‌های برتر: یک مطالعه تطبیقی

هدف پژوهش حاضر شناسایی تفاوت‌ها و تشابهات سیستم پذیرش دکتری دانشگاه‌های برتر و ایران از سه جنبه هدف، ویژگی‌های مطلوب و الزامات ورود است. بدین منظور از روش پژوهش توصیفی-تطبیقی استفاده شد. سه دانشگاه برتر دنیا-هاروارد، استنفورد و کمبریج- بر اساس رتبه‌بندی شانگهایی به همراه سیستم پذیرش دکتری در ایران بررسی شدند. جهت گردآوری داده‌ها از اسناد و مدارک کتابخانه‌ای، اینترنت و درگاه دانشگاه‌های مربوطه و...

[ 2 ] - بررسی رابطه بین هوش هیجانی وکیفیت کاری کارمندان دانشگاه جندی شاپور اهواز

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‏ بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری کارمندان دانشگاه جندی شاپور اهواز انجام گرفت. جامعه‏ آماری پژوهش، کلیه کارکنـان دانشـگـاه به تعداد 827 نفر بـود و از این تعداد 245 نفر به روش تصادفی طبقه‏ای انتخاب گـردیـد. روش پـژوهش استفاده شده، توصیفی- همبستگی بود. برای جمع‏آوری اطلاعات، از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ بر اساس مدل گلمن (1995) و کیفیت زندگی کاری والتون (1975) استفا...

[ 3 ] - بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مراحل مسیر شغلی (کارکنان سازمان ذوب آهن اصفهان)

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مراحل مسیر شغلی کارکنان سازمان ذوب آهن اصفهان انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه کارکنان ذوب آهن، متشکل از مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان ذوب آهن اصفهان است که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای، 400 نفر از مجموع 1200 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری شده دو پرسشنامه محقق ساخته ک...

[ 4 ] - طراحی و تبیین الگوی جامعة یادگیرنده حرفه‌ای در نظام آموزش عالی

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی جامعة یادگیرندة حرفه‌ای در نظام آموزش عالی و با روش همبستگی و اجرا با پرسش‌نامه‌های رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و جامعة یادگیرندة حرفه‌ای بر 226 عضو هیئت علمی (از بین 351 عضو) دانشکده‌های مدیریت دانشگاه‌های دولتی تهران در سال 94-1393 که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای و سپس نمونه‌گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. تحلیل‌ها، پای...

[ 5 ] - فهم‌شناختی مفهوم مدیریت استعداد: کاربرد ساخت‌گرایی شبکه خزانه

یکی از مسائل اصلی سازمان‌های دولتی و غیردولتی در کشور ما فقدان فرایندی منسجم از مدیریت استعدادهاست. هدف اصلی تحقیق حاضر، فهم‌شناختی مفهوم مدیریت استعداد از نگاه مدیران و کارشناسان خبره سازمان‌های دولتی ایران است. در این پژوهش از مزیت روش کیفی و کمی به‌طور هم‌زمان استفاده شده و جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان خبره دولتی هستند. در پژوهش حاضر از طریق مصاحبه ساختاریافته، ادراکات مشارکت‌کنندگا...

[ 6 ] - طراحی مدل برند سازی کارفرما در سازمان های عمومی غیر دولتی

هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل برند‌سازی کارفرما در سازمان‌های عمومی غیردولتی است. این پژوهش از دید روش از انواع پژوهش‌های ترکیبی (کیفی و کمی)، از منظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی است. نتایج به‌دست‌آمده از فاز کیفی پژوهش به طراحی مدل مفهومی پیشنهادی برندینگ کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی منجر شد و در فاز کمی اعتبارسنجی این مدل توسط خبرگان و گروه مرجع صورت گرفت. یافته‌های نها...

[ 7 ] - طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد

صنعت بانکداری و عملکرد مطلوب بانک ها تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارد. عوامل محیطی موثر بر این صنعت همچون اقتصاد پیچیده جهانی،  فضای حاکم بر اقتصاد کشور متاثر از تحریم های اقتصادی، همچنین رشد و توسعه بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری،  بانک ها را به سمت جذب ، پرورش و حفظ افراد مستعد به منظور تداوم رشد و بقای خود و کسب مزیت رقابتی برتر سوق داده است. لذا طراحی الگویی که امکان جذب، پرو...

[ 8 ] - Identification and Explaining of Affecting Factors Qquality of Residents Education in the Healthcare Transformation Plan System.

Abstract Introduction: Considering the importance of teaching and treatment in educational hospitals and their impact on each other and the importance of the therapeutic and teaching role of the assistants in educational hospitals, the quality of training of specialist assistants has been influenced by this project. The purpose of this study is Identification and Explaining of  Affecting Factor...