سعید جعفری نیا

استادیار مدیریت، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی رابطة رهبری تحول‌‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی، با توجه به نقش مداخله‌‌گر توانمندسازی کارکنان

از آنجاکه منابع انسانی هر سازمان، باارزش‌‌ترین سرمایة آن محسوب می­شوند و نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای در اثربخشی آن دارند، مدیران همواره در تلاش برای بهره‌‌گیری بهینه از این منابع بوده‌‌اند. از طرف دیگر، سازمان‌‌ها بدون تمایل افراد به همکاری داوطلبانه و خودجوش، قادر به افزایش اثربخشی و بهبود عملکرد خود نیستند. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط میان سبک رهبری تحول‌‌آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه ...

[ 2 ] - بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کاهش فساد اداری مالی

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (استفاده از اینترنت، رایانه و نرم‌افزار) بر فساد اداری مالی در شعب بانک ملت شهر اهواز انجام شده است. در این مطالعه با توجه به تعداد کل جامعة آماری، به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول کوهن، مورگان و کرجسی (1970) تعداد 214 نفر از کارکنان شعب بانک ملت شهر اهواز انتخاب گردید و مبنای گردآوری داده­های پژوهش قرار گرفت. ابزار گردآو...

[ 3 ] - شناسایی انتظارات کاری نسل هزاره در محیط کار با استفاده از فراترکیب

پژوهش در مورد انتظارات و ترجیحات کاری نسل هزاره به‌عنوان نسل جوان نیروی کار، فراهم‌کنندة بینشی است که شکل‌دهی سیاست‌های جذب و نگه‌داری متناسب با این نسل را برای مدیران تسهیل می‌کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با بررسی سیستماتیک نتایج تحقیقات کیفی در این حوزه، لیستی از انتظارات کاری این نسل را ارائه و سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون ترتیب اهمیت آنان را مشخص کرد. این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و ا...

[ 4 ] - طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد

صنعت بانکداری و عملکرد مطلوب بانک ها تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارد. عوامل محیطی موثر بر این صنعت همچون اقتصاد پیچیده جهانی،  فضای حاکم بر اقتصاد کشور متاثر از تحریم های اقتصادی، همچنین رشد و توسعه بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری،  بانک ها را به سمت جذب ، پرورش و حفظ افراد مستعد به منظور تداوم رشد و بقای خود و کسب مزیت رقابتی برتر سوق داده است. لذا طراحی الگویی که امکان جذب، پرو...

[ 5 ] - بررسی تجربی مدل حسادت در محیط کار

با توجه به اینکه کارکنان در سازمان ها تلاش می کنند تا احساس حسادت خود را سرکوب نمایند، شناخت و درک مفهوم حسادت، پیشایندها و پیامدهای آن برای محققین و سازمان ها امری مهم به نظر می رسد. بنابراین، تحقیق حاضر درصدد است تا به بررسی نقش حسادت در محیط کار بپردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است، از نظر ماهیت و رویکرد جزو تحقیقات علی است و از نظر روش جمع آوری اطلاعات نیز جزء تحقیقات ت...

[ 6 ] - A model for outsourcing human resource practices (Case study: National Iranian Oil Company)

The aim of this study was to present and validate the model of outsourcing human resource functions.‌‌ The present study is a type of developmental study that was conducted by combined (qualitative-quantitative) method. In the qualitative part, using the content analysis method, the conceptual model was identified and in the next step, using a researcher-made questionnaire, it was validated. In...