اکبر حسن پور

استادیارگروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

[ 1 ] - فهم‌شناختی مفهوم مدیریت استعداد: کاربرد ساخت‌گرایی شبکه خزانه

یکی از مسائل اصلی سازمان‌های دولتی و غیردولتی در کشور ما فقدان فرایندی منسجم از مدیریت استعدادهاست. هدف اصلی تحقیق حاضر، فهم‌شناختی مفهوم مدیریت استعداد از نگاه مدیران و کارشناسان خبره سازمان‌های دولتی ایران است. در این پژوهش از مزیت روش کیفی و کمی به‌طور هم‌زمان استفاده شده و جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان خبره دولتی هستند. در پژوهش حاضر از طریق مصاحبه ساختاریافته، ادراکات مشارکت‌کنندگا...

[ 2 ] - تبیین الگوی تاثیر دینداری درونی بر تصمیم گیری اخلاقی در کسب و کار

هدف این پژوهش ِ پهنانگر، ارائه الگویی برای تبیین چگونگی تاثیر دینداری درونی بر تصمیم گیری اخلاقی در کسب و کار است. مجموعه تحقیقات کمّی به روش سیستماتیک جستجو، و بر مبنای معیارهای مشخص، انتخاب شدند. سپس، با تحلیل و ترکیب این تحقیقات، نشان داده شده که دینداری درونی هم به صورت مستقیم، و هم از طریق تقویت متغیرهایی چون تکلیف محوری، و احساس گناه ناشی از رفتار غیر اخلاقی، و تضعیف متغیر اخلاق ماکیاولی، ب...

[ 3 ] - Designing a Model for Explaining and Fighting Corruption in the Private Sector, Using Grounded Theory

Many companies around the world face corruption and suffer from its negative consequences. Considering the destructive effects of corruption upon private sector enterprises, urges the need for developing a model in this area. Regarding the fact that most researches till now have been in the public sector, adds to this urgency. Thus the purpose of this study is to articulate a model for fighting...

[ 4 ] - Designing Talent Construct in Iranian Public Organizations: Using the Repertory Grid Method

One major problem in public agencies in Iran is the lack of clear understanding of talent, types of talent and talent needs required for the talent management system. The main purpose of this research is to reach an understanding of talent concept from the view point of top managers and specialists in Iranian public organizations so that they can categorize the vast range of talent properties i...

[ 5 ] - Identifying and explaining individual and managerial factors affecting the compensation of project-based organizations with mixed approach.

Introduction: Compensation of each organization's staff is an essential tool of human resources management. By proper management of this tool, not only the goals and missions of the organization are realized with the desired performance, but also the actual benefits of employees and organizations. Objective: The objective of this research is to identify and explain the individual and managerial...

[ 6 ] - شناسایی انتظارات کاری نسل هزاره در محیط کار با استفاده از فراترکیب

پژوهش در مورد انتظارات و ترجیحات کاری نسل هزاره به‌عنوان نسل جوان نیروی کار، فراهم‌کنندة بینشی است که شکل‌دهی سیاست‌های جذب و نگه‌داری متناسب با این نسل را برای مدیران تسهیل می‌کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با بررسی سیستماتیک نتایج تحقیقات کیفی در این حوزه، لیستی از انتظارات کاری این نسل را ارائه و سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون ترتیب اهمیت آنان را مشخص کرد. این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و ا...

[ 7 ] - طراحی الگوی مدیریت منابع شبکه در حاکمیت شبکه‌‌ای ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اهمیت سرعت، هم‌افزایی و کارایی در ارائه خدمات، پارادایم شبکه‌ای را به الگوی غالب بسیاری از دستگاه‌های دولتی و از آن جمله دستگاه متولی بخش سلامت تبدیل کرده است. نظر به جایگاه مدیریت شبکه در این رویکرد اداره امور، پژوهش حاضر به ارائه الگوی مدیریت منابع شبکه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و مبتنی بر روش کیفی تحلیل مضمون است. پس از طی مراحل شش­گانه تحلی...

[ 8 ] - طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد

صنعت بانکداری و عملکرد مطلوب بانک ها تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارد. عوامل محیطی موثر بر این صنعت همچون اقتصاد پیچیده جهانی،  فضای حاکم بر اقتصاد کشور متاثر از تحریم های اقتصادی، همچنین رشد و توسعه بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری،  بانک ها را به سمت جذب ، پرورش و حفظ افراد مستعد به منظور تداوم رشد و بقای خود و کسب مزیت رقابتی برتر سوق داده است. لذا طراحی الگویی که امکان جذب، پرو...

[ 9 ] - نوع شناسی جو سازمانی با رویکرد تحلیل مضمون

اهمیت فزاینده توجه به رفتارهای کارکنان در سازمان باعث افزایش تحقیق در زمینه ادراک کارکنان از جو سازمان شده است. علی رغم ادبیات غنی و فزاینده این موضوع تا کنون نوع شناسی جامعی از جو سازمانی ارائه نشده است. هدف اصلی این پژوهش ارائه نوع شناسی جو سازمانی می باشد. روش تحقیق ترکیبی است و رویکرد متوالی اکتشافی می باشد. برای تحلیل داده های گردآوری شده از طریق مرور سیستماتیک در بخش کیفی، از تحلیل مضمون ...

[ 10 ] - الگوی عوامل بروز رفتارهای سیاسی انحرافی در صنعت بانکداری؛ کاربرد رویکرد کیفی

صنعت بانکداری صنعتی پویا، رقابتی، پیچیده و متأثر از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، قانونی و دولتی است. این شرایط، شناسایی الگوهای رفتاری مناسب را در راستای کسب عملکرد بهینه ضروری می‌نماید. رفتارهای سیاسی انحرافی از جمله مواردی است که می‌تواند عملکرد بهینه سازمان را دچار آسیب ‌نماید. بر این اساس پژوهش حاضر به شناسایی عوامل بروز رفتارهای سیاسی انحرافی در صنعت بانکداری می‌پردازد. این پژوهش...

[ 11 ] - Providing Optimal Pricing Model for Urban Bus Services (Tehran Case Study)

Utilities and services can be divided into two types of public and private goods in terms of the nature of pricing. Urban bus services are pure private goods that have positive externality. The Mohering effect is one of the most important externality of bus services, which in fact justifies the philosophy and nature of subsidies by the municipality and the government. In this study, monetary ca...

[ 12 ] - بررسی تجربی مدل حسادت در محیط کار

با توجه به اینکه کارکنان در سازمان ها تلاش می کنند تا احساس حسادت خود را سرکوب نمایند، شناخت و درک مفهوم حسادت، پیشایندها و پیامدهای آن برای محققین و سازمان ها امری مهم به نظر می رسد. بنابراین، تحقیق حاضر درصدد است تا به بررسی نقش حسادت در محیط کار بپردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است، از نظر ماهیت و رویکرد جزو تحقیقات علی است و از نظر روش جمع آوری اطلاعات نیز جزء تحقیقات ت...

[ 13 ] - Designing a model of organizational well-being in the National Iranian Gas Company

Due to the fact that organizational well-being seeks to improve happiness and performance in the workplace by adopting a positive approach, this study aimed at designing organizational well-being model in the National Iranian Gas Company. This research is developmental and applied in terms of purpose and qualitative-exploratory research in terms of nature. Data were collected through snowball s...

[ 14 ] - Pattern of antecedents, components and consequences of employee envy in the workplace in the National Iranian Oil Company

The purpose of this research was to identify the factors affecting employees envy in the workplace and to examine the concept of employees envy in the workplace and its consequences. The purpose of this study was qualitative, based on thematic analysis and using interviewing tools with an exploratory and semi-structured approach. The statistical population of the study consisted of experts from...

[ 15 ] - Developing a model of HR manager as coach by Grounded Theory in National Iranian Petrochemical Company

In recent years, the role of coaching human resource managers has been proposed as a new paradigm in organizations. Accordingly, present research aimed at designing HR as coach paradigm in National Iranian Petrochemical Company by utilizing a qualitative technique based on grounded theory. Data collection has been done by semi-structured interview with 15 managers, heads and expert of human res...

[ 16 ] - Developing a model of HR manager as coach by Grounded Theory in National Iranian Petrochemical Company

In recent years, the role of coaching human resource managers has been proposed as a new paradigm in organizations. Accordingly, present research aimed at designing HR as coach paradigm in National Iranian Petrochemical Company by utilizing a qualitative technique based on grounded theory. Data collection has been done by semi-structured interview with 15 managers, heads and expert of human res...

[ 17 ] - Identifying and Prioritizing Ways of Empowering Female-Headed of Households

Introduction: Over the past decades, women have been more exposed to and sexual discrimination than men. This is because women did not have the capabilities and facilities needed to empower and reduce poverty. Empowerment is defined as essential for the empowerment of low-income people to achieve their rights. Therefore, it is necessary to identify and introduce women's empowerment methods. Me...

[ 18 ] - Identifying and Prioritizing Ways of Empowering Female-Headed of Households

Introduction: Over the past decades, women have been more exposed to and sexual discrimination than men. This is because women did not have the capabilities and facilities needed to empower and reduce poverty. Empowerment is defined as essential for the empowerment of low-income people to achieve their rights. Therefore, it is necessary to identify and introduce women's empowerment methods. Me...

[ 19 ] - A model for outsourcing human resource practices (Case study: National Iranian Oil Company)

The aim of this study was to present and validate the model of outsourcing human resource functions.‌‌ The present study is a type of developmental study that was conducted by combined (qualitative-quantitative) method. In the qualitative part, using the content analysis method, the conceptual model was identified and in the next step, using a researcher-made questionnaire, it was validated. In...