عباسعلی ناصریان

استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

[ 1 ] - اثر استفاده از سطوح مختلف ساپونین بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآی شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در گوسفندان نر بلوچی

این آزمایش با هدف مطالعه اثر استفاده از سطوح مختلف ساپونین خالص(Loba Chemie Ltd.) بر قابلیت هضم، فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآی شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در گوسفندان نر بلوچی انجام شد. از 4 رأس گوسفند نر بلوچی با میانگین وزن زنده 2/2±3/40 کیلوگرم و دارای فیستولای شکمبه‌ای در قالب طرح چرخشی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1-جیره پایه (شاهد)، 2-جیره پایه + 75 میلی‌گرم ساپونین در هرکیلوگر...

[ 2 ] - اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده و هسته انار بر ظرفیت آنتی اکسیدانی، فعالیت آنزیمی و فاکتور‌های التهابی خون بزهای سانن در پیرامون زایش

تأثیر روغن اکسید شده سویا و هسته انار بر وضعیت آنتی اکسیدانی و عوارض ناشی از استرس اکسیداتیو پیرامون زایش در بز‌های سانن، 3 هفته قبل و بعد از زایش مورد بررسی قرار گرفت. تیمار‌ها شامل 1) جیره پایه به همراه 4 درصد روغن سویا، 2) 4 در صد روغن اکسید شده سویا، 3) 4 در صد روغن اکسید شده سویا و 8 درصد هسته انار آسیاب شده بود. سه روز پس از زایش جیره‌های آزمایشی با یک جیره یکسان جایگزین شد. غلظت فاکتور ر...

[ 3 ] - اثر مصرف فراورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

Eight multiparous Holstein dairy cows with 634±44 BW, 57±6 DIM, and 46.7±3.1 kg daily milk yield were assigned to a duplicated 4×4 Latin square design for 21-day periods (adaptation, 14d sample collection, 7d). The treatment diets were: 1) no pistachio by-product (control), 2) 5% of pistachio by-product, 3) 10% pistachio by-product and 4) 15% pistachio by-product. Corn silage in control diet wa...

[ 4 ] - بررسی آزمایشگاهی تأثیر فوزالون و دیازینون بر فراسنجه‌های تخمیری و برخی جمعیت‌های میکروبی شکمبه

سابقه و هدف: آفت‌کش‌های ارگانوفسفره مانند فوزالون و دیازینون، شامل گروه متنوعی از مواد شیمیایی بوده که علیه طیف وسیعی از آفات کشاورزی بکار برده می‌شوند. حیوانات نشخوارکننده در محیطی پرورش داده می‌شوند که می‌توانند در معرض این آفتکشها قرار بگیرند. مواجهه این حیوانات با این آفت‌کش‌ها ممکن است عمدی (مانند استعمال پوستی برای کنترل حشرات و آلودگی‌های پوستی) و یا تصادفی (مصرف خوراک آلوده به آفت‌کش‌ها...

[ 5 ] - بررسی روند تجزیه‌ بقایای سموم فوزالون و دیازینون در علف یونجه تازه، سیلو شده و انبار‌شده به‌ صورت خشک

آزمایشی با هدف مقایسه روند تجزیه‌ بقایای سموم فوزالون و دیازینون در علف یونجه تازه، سیلو شده و انبار شده به‌صورت خشک در شرایط مزرعه انجام شد. بخشی از مزرعه یونجه جدا و به کرت‌های مساوی تقسیم و با سموم فوزالون و دیازینون سمپاشی شد. نمونه‌هایی از علف یونجه تازه، سیلو شده و خشک شده با فواصل زمانی مشخص به ‌ترتیب تا زمان‌های 15 روز، 14 و 24 هفته بعد از سمپاشی، گرفته شد. بقایای سموم با روش گازگروماتو...

[ 6 ] - اثر تغذیه طولانی مدت کلرید کادمیوم بر غلظت آن در بافت‌ها، ادرار و مدفوع و غلظت عناصر آهن، روی و مس در بافت‌های گوساله‌های نر هلشتاین

در این آزمایش تأثیر تغذیه طولانی مدت عنصر کادمیوم بر غلظت کادمیوم در بافت­های مختلف کبد، کلیه، ریه، عضلات، استخوان و خون و غلظت آن در ادرار و مدفوع و همچنین اثر آن بر غلظت عناصر آهن، روی و مس در بافت­های کبد، کلیه، استخوان و عضلات درگوساله­ های نر هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 20 رأس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن 203 کیلو­گرم و سن 185 روزدر قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار گروه و پنج ت...

[ 7 ] - اثرات استفاده ازپسماندکشمش بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه بره‌های نر بلوچی

در این پژوهش اثرات استفاده از پسماند کشمش بر عملکرد، برخی فراسنجه‌های خونی و اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه بررسی شد. تعداد 15 رأس برۀ نر بلوچی (میانگین وزن 67/0± 15/21 کیلوگرم) در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تیمار قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) شاهد (حاوی 40 درصد یونجه و فاقد پسماند کشمش)، 2) جایگزینی50 درصد یونجه با پسماند کشمش و 3) جایگزینی 100 درصد یونجه با پسماند کشمش بودند. استفاده ا...

[ 8 ] - اثرجایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو بر تولید شیر و برخی فراسنجه های خون بزهای شیری سانن

An experiment was conducted to evaluate the effects of replacement of barley grain with barley hydroponic fodder on blood metabolites and milk production of lactating Saanen goats. Eight dairy goats (45± 1.5 kg of live body weight and 3 months of lactation (88±6 days in milk)) were allocated to 4 experimental diets including the control diet and diets consisting of 37, 66 and 100 percent replac...

[ 9 ] - اثر مصرف فراورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

Eight multiparous Holstein dairy cows with 634±44 BW, 57±6 DIM, and 46.7±3.1 kg daily milk yield were assigned to a duplicated 4×4 Latin square design for 21-day periods (adaptation, 14d sample collection, 7d). The treatment diets were: 1) no pistachio by-product (control), 2) 5% of pistachio by-product, 3) 10% pistachio by-product and 4) 15% pistachio by-product. Corn silage in control diet wa...

[ 10 ] - Different processing effects on nutritive value of barely grains by gas production method

The purpose of this study was to investigate the effects of warm and cold physical as well as chemical processing methods on the nutritive value of barley grains by gas production technique. The processing methods included milling, steam flaking, extruding and soaking up the grain in water containing 1.00% citric acid, 1.00% propionic acid and 0.01 M sulfuric acid. Two-hundred mg of milling sam...

[ 11 ] - تأثیر دانه کلزا و کتان بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه‌های خونی میش‌های کردی در دوره پس از زایش

سابقه و هدف: مشخص شده که استفاده از چربی در جیره باعث بهبود عملکرد تولید مثلی و شیردهی می‌گردد. بنابراین این آزمایش به منظور بررسی اثرات افزودن دانه کتان و کلزا به جیره میش‌های کردی، بر پاسخ قابلیت هضم مواد مغذی، برخی متابولیت‌ها و هورمون‌های خونی پس از زایش انجام شد. مواد و روش: این طرح در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارها شامل 1) جیره بدون دانه روغنی 2) جیره حاوی 6% ماده خشک دانه ...