میترا خادم الشریعه

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه رازی کرمانشاه –کرمانشاه ایران

[ 1 ] - مقایسۀ اثر یک جلسه فعالیت شناکردن و دویدن وامانده‌ساز بر اشتها و کالری دریافتی در دختران سالم

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی اثر یک جلسه فعالیت شنا و دویدن بر میزان اشتها و کالری دریافتی دختران سالم بود. روش‌شناسی: طرح تحقیق متقاطع بود و 12 داوطلب دختر دانشجو (میانگین سنی 3/1 ±5/22 سال، وزن 46/5 ± 07/56 کیلوگرم، درصد چربی بدن 316/8 ± 125/27 درصد و شاخص تودۀ بدن 68/2 ± 175/21 کیلو گرم بر متر مربع) در 3 حالت کنترل، فعالیت شنا و دویدن با شدت 80 تا 85 درصد ضربان قلب بیشینه تا حد واماندگی قرار گر...

[ 2 ] - بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرین هوازی بر واسپین، کمرین و نیم‌رخ لیپیدی در زنان دیابتی نوع 2

زمینه: دیابت با اختلالات متابولیکی زیادی از جمله تغییر در آدیپوکاین‌هایی مثل واسپین و کمرین همراه است. اثر تمرینات ورزشی هوازی بر این آدیپوکاین‌ها در زنان دیابتی نوع دو کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرین هوازی بر واسپین، کمرین و نیم رخ لیپیدی در زنان دیابتی نوع 2 می‌باشد. مواد و روش‌ها: بررسی کنونی به‌روش نیمه تجربی انجام شد. بدین‌منظور36 زن مبت...

[ 3 ] - پاسخ لپتین و پروتئین واکنشی C به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره‌ای در دختران دانشجوی دارای اضافه وزن

زمینه و هدف: اضافه وزن با تغییرات هورمونی و التهابی همراه است. تأثیر حاد تمرینات مقاومتی دایره‌ای بر عوامل التهابی در افراد چاق و بویژه دختران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه پاسخ لپتین و پروتئین واکنشی C به یک جلسه تمرین مقاومتی در دختران دارای اضافه وزن بود. روش تحقیق: 10 دختر سالم دارای اضافه وزن (سن: 5/144/20 سال، قد: 8/4160 سانتی متر، وزن: 5/669 کیلوگرم و 5/26BM...

[ 4 ] - بررسی اثر یک دوره 12 هفته‌ای تمرین ترکیبی بر سطوحBDNF ، عوامل هماتولوژیک و برخی از شاخص های سیستم ایمنی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

سابقه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی و خود ایمن دستگاه عصبی مرکزی است. با توجه به اثرات مثبت فعالیت ورزشی در این بیماران و تاثیری که بر عناصر و اجزای مختلف سیستم ایمنی دارد و کمبود اطلاعات در زمینه تمرینات ترکیبی، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره 12 هفته‌ای تمرین ترکیبی بر سطوحBDNF ، عوامل هماتولوژیک و برخی از شاخص های سیستم ایمنی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس بود. مواد و روش ه...

[ 5 ] - The effect of aerobic training on fibrinogen and blood cells in obese girls

Abstract Background and Objectives Obesity is associated with increased inflammatory factors such as fibrinogen and white blood cells. However, physically active people have lower levels of inflammatory factors. The aim of this study is to investigate the effects of eight weeks of aerobic exercise on fibrinogen level and blood cell number of  obese girls.   Materials and Methods This study w...

[ 6 ] - بررسی اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر سطوح TNF-α و TGF-β1 در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی و مزمن دستگاه عصبی مرکزی همراه با اتیولوژی ناشناخته است. با توجه به اثرات مثبت فعالیت ورزشی در این بیماران و کمبود اطلاعات در زمینه تمرینات ترکیبی، هدف این مطالعه بررسی اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر سطوح TNF-α و TGF-β1 سرمی در زنان مبتلا به ام اس بود. مواد و روش ها: تحقیق حاضر شامل 24 زن مبنلا به مولتیپل اسکلروزیس،20-50 سال با درجه ناتوانی (E...