بابک ربیعی

دانشگاه گیلان

[ 1 ] - گروه‌بندی لاین‌های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره در شرایط تنش خشکی

به منظور ارزیابی و گروه‌بندی 150 اینبرد لاین برنج بر اساس صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک، آزمایشی در قالب طرح آگمنت بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال زراعی 1393 اجرا شد. بررسی ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه نشان داد که همبستگی معنی‌داری بین عملکرد دانه با اکثر صفات وجود داشت. تجزیه به عامل‌ها نشان داد که چهار عامل اصلی و مستقل 23/94 درصد ا...

[ 2 ] - ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی گونه‌های برنج (Oryza sativa L.) برای خصوصیات فیزیکی و کیفیت تبدیل شلتوک

برای ارزیابی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برخی از گونه‌های برنج برای خصوصیات فیزیکی و کیفیت تبدیل دانه، از طرح دای‌آلل کامل با پنج والد (هاشمی، واندانا، کادوس، شاه‌پسند و IR36) استفاده شد. سال 1390والدین و نتاج آنها (25 ژنوتیپ) در قالب طرح بلوک‌های تصادفی با سه تکرار در مؤسسۀ تحقیقات برنج کشور (رشت) کشت و نه صفت در آنها ارزیابی شد. نتایج تجزیۀ واریانس تفاوت‌های ژنتیکی معنادار بین تیمارها، ترکیب‌پذ...

[ 3 ] - مکان‌یابی QTLهای کنترلکنندۀ تحمل به تنش‌های خشکی و شوری در مرحلۀ جوانه‌زنی برنج

خشکی و شوری، دو تنش غیرزیستی مهم در تولید برنج در سراسر جهان محسوب می­شوند. تحمل به شوری و خشکی و قوی­تر بودن اجزای جوانه در برنج، از مهم­ترین صفات در استقرار بهتر گیاهچه در خاک­های شور و خشک است. این پژوهش در سال‌های 1390-1388 در دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس و آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، به‌منظور شناسایی نشانگر­های پیوسته با ژن­های تحمل به شوری...

[ 4 ] - تجزیۀ ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت ظاهری و پخت در ارقام مختلف برنج

به‌منظور ارزیابی وراثت­پذیری، نوع عمل ژن­ها و قابلیت ترکیب ارقام برنج برای صفات مرتبط با کیفیت ظاهری و پخت دانه، نتاج F1 حاصل از تلاقی‌های مستقیم و معکوس دای‌آلل کامل 6×6 به‌همراه والدین، شامل هاشمی، حسنی، شاه‌پسند، کادوس، واندانا و IR36 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ پژوهشی مؤسسۀ تحقیقات برنج کشور (رشت) در سال زراعی 1390 کشت شدند. صفات تحت مطالعه شامل مقدار آمیلوز، درجۀ ...

[ 5 ] - اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و کیفیت علوفۀ شش رقم ذرت علوفه‌ای در شهرستان رشت

به­منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و کیفیت علوفۀ شش رقم ذرت علوفه­ای در منطقۀ رشت، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1389 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی، چهار تاریخ کاشت شامل 1، 13 و 25 خردا­د و 4 تیر و شش رقم ذرت شامل زود­­رس (سینگل­کراس 260 و دابل­کراس 370)، میان­رس (سینگل­کراس­های 500 و 647)، و دیر­رس (سینگل­کراس­های 700 و 704)، بودند. نتایج ت...

[ 6 ] - تجزیۀ لاین × تستر برای صفات عملکرد و اجزای عملکرد در تعدادی از لاین‌های برنج

به‌منظور برآورد اثر ژن و ترکیب­پذیری عمومی و خصوصی لاین­های والدینی با منشأ IRRI از طریق تجزیۀ لاین × تستر، پنج رقم خالص (لاین) با چهار رقم بومی (تستر) در سال 1386 تلاقی داده شدند. نتاج حاصل به‌همراه نه والد، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1387 در مزرعۀ تحقیقاتی مؤسسۀ تحقیقات برنج کشور کشت و صفات عملکرد و اجزای آن اندازه­گیری شد. نتایج تجزیۀ واریانس نشان از تفاوت­های بسیار ...

[ 7 ] - شناسایی مکان‌های ژنی کنترل کننده عملکرد و اجزای عملکرد دانه در برنج (Oryza sativa L.)

به منظور مکان‌یابی QTLهای کنترل کننده عملکرد و اجزای عملکرد دانه، یک جمعیت F2 متشکل از 188 بوته حاصل از تلاقی بین دو رقم خالص بینام و کادوس در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان کشت و تعداد نه صفت مهم مرتبط با عملکرد دانه مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تهیه نقشه پیوستگی جمعیت F2، 85 نشانگر SSR و 20 ترکیب آغازگری از نشانگر AFLP بررسی شد. از بین آن‌ها، 37 نشانگر SSR و 10 ...

[ 8 ] - اثر مصرف مکمل‌های کود آلی بر عملکرد دانه، کارآیی مصرف نیتروژن و خصوصیات تبدیل دو رقم برنج (Oryza sativa L.)

به منظور بررسی اثر مصرف مکملهای تجاری کود آلی (آمینول فورته، فسنوترن و کادوستیم) بر خصوصیات تبدیل شلتوک به برنج و کارآیی مصرف کود نیتروژن (به فرم اوره) در دو رقم برنج، یک آزمایش مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ?? تیمار و ? تکرار در سال ???? در مؤسسه تحقیقات برنج کشور- رشت، اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 5 سطح کودی [سه نوع کود شیمیایی با مقادیر کامل هر یک از آنها (ب...

[ 9 ] - تجزیه و تحلیل چند متغیره برای صفات مرفولوژیک ، عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام بومی و اصلاح شده برنج

بررسی خصوصیات کمی جوامع گیاهی همواره برای اصلاح کنندگان گیاهی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در این مطالعه، تعداد 110 ژنوتیپ برنج شامل 39 رقم بومی ایرانی، 20 رقم اصلاح شده ایرانی و 51 رقم اصلاح شده خارجی از نظر 14 صفت زراعی در قالب طرح لاتیس مستطیل در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام از نظر کلیه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری و...

[ 10 ] - اثر مقادیر و نحوه تقسیط کود نیتروژن بر شاخص‌های رشد و عملکرد برنج رقم خزر

به منظور ارزیابی تأثیر مقادیر و تقسیط کود نیتروژن بر شاخص‌های رشد و روابط آنها با عملکرد دانه برنج رقم خزر، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 11 تیمار در 3 تکرار در سال زراعی 1387 در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت به اجرا گذاشته شد. مقادیر کود نیتروژن در سه سطح (10N، 20N و 30N کیلوگرم در هکتار) بر اساس محتوای کلروفیل بالغ‌ترین برگ که با استفاده از دستگاه کلروفیل‌متر دستی (SPAD-502) ک...

[ 11 ] - ارزیابی فراوانی آللی و چندشکلی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کنترل‌کننده کیفیت دانه در برنج

در این تحقیق، فراوانی آللی و چندشکلی 27 نشانگر ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کنترل‌کننده کیفیت دانه در بین 47 رقم برنج متعلق به چهار گروه متفاوت شامل 21 رقم بومی ایرانی، 16 رقم اصلاح‌شده، 7 رقم IRRI و 3 رقم آپلند مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین شاخص اطلاعات چندشکل (PIC) و شاخص تنوع شانن به ترتیب برابر با 54/0 و 14/1 به‌دست آمد. بیشترین تعداد آلل‌های چندشکل، PIC و شاخص شانن در کل جمعیت مربوط...

[ 12 ] - تجزیه ژنتیکی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مرتبط با کیفیت دانه در ارقام برنج

به منظور مطالعه نوع عمل ژن‌ها و نحوه توارث صفات فیزیکی و شیمیایی مرتبط با کیفیت ظاهری و پخت دانه برنج، تجزیه میانگین نسل‌ها با استفاده از تلاقی دو رقم برنج ایرانی به نام‌های دیلمانی و سپیدرود با خصوصیات کیفی متفاوت انجام شد. بذرهای والدینی به همراه بذر نسل‌های F1، F2، BC1 و BC2 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه کشت شد و دوازده صفت فیزیکی و شیمیایی شامل طول و عرض شلتوک، نسبت ...

[ 13 ] - اثر غلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کلزا به صورت کشت دوم در اراضی شالیزاری

به منظور بررسی اثر غلظت و زمان محلول‌پاشی کود نیتروژن مکمل بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کلزا (هیبرید هایولا 401)، آزمایشی به صورت بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 88-1387 در مؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشت اجرا گردید. دو عامل غلظت محلول‌ حاوی کود نیتروژن خالص (از منبع اوره) در دو سطح (5 و 10 در هزار) و زمان محلول‌پاشی در هفت سطح: 1) محلول‌پاشی در مرحله 6 تا 8 برگی (کدهای...

[ 14 ] - تجزیه و تحلیل ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و اجزای آن در هیبریدهای ذرت

به منظور بررسی ارتباط بین عملکرد دانه با اجزای آن، تجزیه همبستگی‌ها و پی بردن به آثار مستقیم و غیر مستقیم صفات مختلف بر عملکرد، آزمایشی در سال زراعی 1385 روی 17 هیبرید ذرت دانه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود انجام شد. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین هیبریدها از نظر کلیه‌ی صفات به غیر از صفات قطر بلال، وزن خشک چوب بلال، وزن خشک دانه، تعداد ...

[ 15 ] - نشانمند کردن ژن‌های برگرداننده باروری بوسیله تجزیه کلاس مغلوب در برنج

نشانمند کردن ژن‌های برگرداننده باروری برای نرعقیمی ژنتیکی سیتوپلاسمی نوع WA با استفاده از 10000 بوته جمعیت F2 حاصل از تلاقی دو رقم IR58025A در IR42686R انجام شد. این مطالعه اصولاً به منظور کاهش فاصله نشانگرهایی انجام شد که در حال حاضر برای ژن‌های RF شناسایی شده‌اند. این جمعیت F2 از آن جهت منحصر بفرد بوده است که امکان شناسایی و نشانمند کردن 4 ژن RF بر روی کروموزومهای 1، 7، 10 و12 آن وجود دارد. ژن...

[ 16 ] - تأثیر مقادیر و تقسیط کود نیتروژن بر کارآیی مصرف نیتروژن برنج رقم خزر

به منظور بررسی تاثیر مقادیر و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد دانه، کارآیی زراعی، کارآیی بازیافت و کارآیی فیزیولوژیک کود نیتروژن در برنج (Oryza sativa L.) رقم خزر، آزمایشی در سال 1382 در خاک شالیزاری با بافت شنی در استان گیلان، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش اثرات 6 تیمار‌: شاهد (بدون استفاده از نیتروژن)، تیمار دوم 40 (پایه)، تیمار سوم 40+40 (پایه+ اواسط پنجه...

[ 17 ] - برآورد قابلیت ترکیب پذیری و اثرات ژنی در ژنوتیپ های برنج

تعداد پنج رقم اصلاح شده برنج به عنوان لاین با سه رقم بومی برنج به عنوان تستر در سال 1381 به روش لاین× تستر (3×5) با یکدیگر تلاقی داده شدند. در سال بعد، 15 هیبرید حاصل همراه با 8 ژنوتیپ والدی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات برنج (رشت) مورد مطالعه قرار گرفتند. هدف از این تحقیق برآورد قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی و تعیین نحوه کنترل ژنتیکی 10 صفت زراع...

[ 18 ] - بررسی شاخص های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ارقام کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از آزمون های بنیه بذر

به منظور ارزیابی تأثیر تنش سرمایی و پیری تسریع‌شده بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه پنج رقم کلزای Hyola330، Hyola401، Hyola420، Syn-3 و Pr401/15E، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط آزمایشگاه اجرا شد. نتایج حاصل مشخص ساخت که ارقام از لحاظ درصد جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر، سرعت جوانه‌زنی و طول گیاهچه در شرایط جوانه‌زنی استاندارد، سرما و پیری تسریع شده دارای اختلاف معنی‌داری با...

[ 19 ] - مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده برخی از صفات مربوط به کیفیت پخت و خوراک برنج با استفاده از لاین های نوترکیب خویش آمیخته

مکان یابی ژن های کمی (QTL) برای 10 صفت مربوط به کیفیت پخت و خوراک برنج با استفاده از 144 لاین نوترکیب خویش آمیختۀ حاصل از تلاقی دو رقم هاشمی / نعمت توسط نشانگر ریزماهواره انجام شد. صفات مورد بررسی در این تحقیق شامل میزان آمیلوز، درجه حرارت ژلاتینی شدن، و هشت خصوصیت چسبندگی نشاسته دانه برنج بود. در مجموع تعداد 23 عدد QTLs برای 10 صفت مورد بررسی از حداقل یک QTL تا حداکثر 4 QTL برای هر صفت شناسایی...

[ 20 ] - ارزیابی روش‌های گروه‌بندی ژنوتیپ های کلزا با استفاده از تجزیه تابع تشخیص خطی فیشر

Discrimination function analysis is a method of multivariate analysis that can be used for determination of validity in cluster analysis. In this study, Fisher’s linear discrimination function analysis was used to evaluate the results from different methods of cluster analysis (i.e. different distance criteria, different cluster procedures, standardized and un-standardized data). Furthermore, H...

[ 21 ] - شناسایی QTLهای پیوسته با ارتفاع بوته و زمان رسیدگی در برنج

هدف از این تحقیق، شناسایی نشانگرهای ریزماهواره (SSR) و AFLP پیوسته با صفات ارتفاع بوته و زمان رسیدگی در یک جمعیت 188 فردی F2:3 حاصل از تلاقی ارقام برنج بینام و کادوس به منظور استفاده از آنها در برنامه‌های انتخاب به کمک نشانگر و هرمی نمودن ژن‌ها (QTL‌ها) برای کاهش ارتفاع بوته و زمان رسیدگی در نتاج حاصل بود که در سال 1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا شد. از بین نشانگرهای SSR و AFLPمورد ...

[ 22 ] - ارزیابی عمل ژن‌ها و وراثت‌پذیری صفات مهم گیاهی برنج (Oryza sativa L.) از طریق تجزیه میانگین نسل‌ها

به منظور تعیین نوع عمل ژن‌ها و برآورد وراثت‌‌پذیری و تعداد ژن‌های کنترل کننده صفات مهم برنج، دو رقم برنج ایرانی به اسامی دیلمانی و سپیدرود در سال زراعی 1385 تلاقی داده شدند و نسل F1 به دست آمد. پس از خودگشنی بوته‌های F1 و نیز تلاقی آنها با هر دو والد در سال 1386، نسل‌های F2، BC1 و BC2 تولید شدند. بذر هردو والد (P1 و P2) به همراه بذر نسل‌های F1، F2، BC1 و BC2 در سال زراعی 1387 در قالب طرح بلوک‌ه...

[ 23 ] - خصوصیات چسبندگی نشاسته: شاخص‎های جدید جهت ارزیابی کیفیت پخت ارقام برنج (Oryza sativa L.)

اصلاح و معرفی ارقام کیفی یکی از مهمترین اهداف بهنژادی برنج در ایران است. برای ارزیابی کیفیت پخت برنج از شاخص‎هایی مانند مقدار آمیلوز، درجه حرارت ژلاتینی شدن و قوام ژل استفاده م‎‌شود. با این حال، ارقام زیادی وجود دارند که از نظر این شاخص‎ها کاملاً مشابه هستند، اما کیفیت پخت متفاوتی دارند. به نظر میرسد که خصوصیات چسبندگی نشاسته نیز در کیفیت پخت ارقام برنج موثر باشد. در این پژوهش، تعداد شش رقم برنج...

[ 24 ] - تأثیر محلول‌پاشی چند ترکیب کلسیمی طی مراحل مختلف رشد بر برخی خصوصیات کیفی میوه سیب رقم ‘فوجی’

تولید سیب فوجی در ایران با مشکلاتی از قبیل رنگ‌گیری خیلی ضعیف و بروز عارضة قهوه‌ای شدن درونی طی انبارداری همراه است. بنابراین، در این پژوهش تأثیر محلول‌پاشی سه ترکیب کلسیمی فولی‌کل (Folical)، کلسی‌کت (Calcicat) و کلرید کلسیم (CaCl2) طی فصل رشد شامل محلول‌پاشی طی کل فصل و محلول‌پاشی در اوایل، اواسط و اواخر فصل بر برخی خصوصیات کیفی شامل رنگ پوست، مقدار آنتوسیانین، غلظت اتیلن درونی، مقدار فنول کل ...

[ 25 ] - تجزیه ژنتیکی صفات مورفولوژیک مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد دانه برنج در نسل‌های F2 حاصل از تلاقی‌های دای‌آلل

به‌منظور تجزیه ژنتیکی صفات مورفولوژیک مرتبط با عملکرد دانه در برنج، شش رقم، حسنی، شاه‌پسند، کادوس، واندانا، هاشمی و IR36 به‌همراه نسل‌های F2 حاصل از تلاقی‌های کامل دای‌آلل، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1391 کاشته و صفات مختلف مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد در آن‌ها اندازه‌گیری شد. تجزیه واریانس داده‌ها اختلاف معنی‌داری را...

[ 26 ] - اثر کروموزوم شماره یک برنج بر صفات مرتبط با تحمل به شوری و خشکی در مراحل جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای

این پژوهش با هدف شناسایی QTLهای مرتبط با تحمل به شوری و خشکی در دو مرحله جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای با استفاده از جمعیت F2:4 حاصل از تلاقی دو رقم برنج غریب (متحمل به شوری و خشکی) و سپیدرود (حساس به شوری و خشکی) انجام شد. تعداد 236 نشانگر چند شکل (شامل 105 نشانگرAFLP و 131 نشانگر ریزماهواره) برای تهیه نقشه ژنتیکی کروموزوم یک برنج مورد اسفاده قرار گرفت. سیزده نشانگر ریزماهواره به همراه هفت نشانگر AFL...

[ 27 ] - مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام توتون (Nicotiana tabacum L.)

این تحقیق به منظور بررسی روابط بین عملکرد برگ توتون و اجزای آن با استفاده از 118 واریته توتون، در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات توتون گیلان اجرا شد. بیست و سه صفت بر اساس پنج بوته تصادفی از هر واریته مورد ارزیابی قرار گرفت. همبستگی بین عملکرد برگ خشک با ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول برگ، عرض برگ، ضریب سطح برگ، طول میانگره های بالا و وسط و پایین، روز تا گلدهی، عملکرد برگ سبز، وزن بوته سبز، عملکرد بیول...

[ 28 ] - بررسی پایداری بیان ژن‌های مرجع ovEF1alpha و 18S rRNA تحت تأثیر تیمارهای جیبرلین و تنش‌های دما و نور در جنس آویشن

کمی­سازی رونوشت­های مربوط به ژن­های اختصاصی با استفاده از روش Real-Time PCR معمول است. برای نرمال­سازی داده­های حاصل از این روش و دستیابی به نتایج قابل اطمینان، به ژن­های مرجع داخلی با بیان پایدار و بدون تأثیرپذیری از شرایط آزمایش نیاز است. در این پژوهش، پایداری و عدم تأثیرپذیری دو ژن مرجع، فاکتور طویل­سازی آلفا OvEF1alphaو RNA ریبوزومی 18S rRNA، بین هفت جمعیت گیاهی، تحت تأثیر سن (بوته­های جوان...

[ 29 ] - مقایسه روش‌های مختلف استخراج RNA کل از سه گونه آویشن غنی از ترکیبات فنولی و متابولیت‌های ثانویه

گیاهان دارویی منبع غنی از مواد مؤثره برای تولید فراورده­های دارویی هستند. جنس آویشن (Thymus) متعلق به خانواده نعناعیان است که بیش از 18 گونه آن در نواحی مختلف ایران پراکنش دارند. اثرات دارویی این گیاه مربوط به ترکیبات مختلف ازجمله مونوترپن­های فنولی کارواکرول و تیمول است، اما این ترکیبات فنولی و متابولیت­های ثانویه دیگر به­عنوان مشکل اصلی استخراج RNA مناسب برای تجزیه و تحلیل بیان ژن و مهندسی ژن...

[ 30 ] - تأثیر ایندول استیک اسید و کاینتین بر صفات مرفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام برنج تحت تنش خشکی

به منظور بررسی اثر تنظیم کننده­­های رشد ایندول استیک اسید (IAA) و کاینتین بر صفات مرفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام برنج تحت شرایط تنش خشکی ابتدا و انتهای فصل، یک آزمایش گلدانی در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه­ای در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1392 اجرا شد. عامل­های آزمایش شامل رقم در چهار سطح (غریب، خزر، سپیدرود و آپلند 83750-131-1­IR...

[ 31 ] - بیوانفورماتیک و پایگاه‌های اطلاعاتی ژنوم غلات (مطالعه موردی برنج)

پیشرفت فناوری­های نوین و سرعت تحقیقات علم ژنتیک منجر به تولید حجم بالای اطلاعات ژنتیکی در زمینه‌های مختلف نظیر توالی نوکلئوتید‌ها و اسید‌های‌آمینه، عملکرد ژن‌ها و پروتئین‌ها، جهش‌یافته‌ها و فنوتیپ‌های آن‌ها، نشانگرها و استفاده از آن‌ها و موضوعات مرتبط شده است. علاوه بر حجم زیاد اطلاعات ژنتیکی، این اطلاعات پیچیده و دارای تفاوت‌های ظریف در روش‌های آزمایشی هستند که می‌توانند در کیفیت و تفسیر اطلاع...

[ 32 ] - تأثیر زمان غرقاب و کاربرد علف‌کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار

اختلالات رشدی و کاهش عملکرد در برخی مناطق کشت نشایی برنج که در شرایط غیر غرقاب با علف‌کش تیوبنکارب، تیمار شده‌اند، گزارش شده است، امّا اطلاعات بیشتری در این خصوص در دست نیست. این آزمایش به منظور بررسی تأثیر زمان مصرف‌ علف‌کش و زمان غرقاب بر واکنش برنج و علف‌های هرز به دز تیوبنکارب اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل خُردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شام...

[ 33 ] - صفات مهم مورفولوژیک موثر بر عملکرد دانه کلزا در کشت دوم در گیلان

به منظور شناسایی صفات وابسته به عملکرد دانه در کلزا، 8 رقم کلزا در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 85-1384 در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) بررسی گردید و صفات طول دوره کاشت تا روزت، طول دوره روزت تا گلدهی، طول دوره گلدهی تا رسیدگی، تعداد برگ ساقه آغوش، ارتفاع اولین خورجین از سطح خاک، ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعی درجه اول، تعداد ساقه فرعی درجه دوم، تعداد خورجین در ساقه اصل...

[ 34 ] - مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده برخی از صفات مربوط به کیفیت پخت و خوراک برنج با استفاده از لاین های نوترکیب خویش آمیخته

مکان یابی ژن های کمی (QTL) برای 10 صفت مربوط به کیفیت پخت و خوراک برنج با استفاده از 144 لاین نوترکیب خویش آمیختۀ حاصل از تلاقی دو رقم هاشمی / نعمت توسط نشانگر ریزماهواره انجام شد. صفات مورد بررسی در این تحقیق شامل میزان آمیلوز، درجه حرارت ژلاتینی شدن، و هشت خصوصیت چسبندگی نشاسته دانه برنج بود. در مجموع تعداد 23 عدد QTLs برای 10 صفت مورد بررسی از حداقل یک QTL تا حداکثر 4 QTL برای هر صفت شناسایی...

[ 35 ] - ارزیابی روش‌های گروه‌بندی ژنوتیپ های کلزا با استفاده از تجزیه تابع تشخیص خطی فیشر

Discrimination function analysis is a method of multivariate analysis that can be used for determination of validity in cluster analysis. In this study, Fisher’s linear discrimination function analysis was used to evaluate the results from different methods of cluster analysis (i.e. different distance criteria, different cluster procedures, standardized and un-standardized data). Furthermore, H...

[ 36 ] - تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد دانه در برنج

To determine gene action and heritability of grain yield related traits in rice, six rice varieties including Hashemi, Vandana, Kadous, Hassani, Shahpasand and IR36 were crossed in a diallel design in 2010. The parents and seeds of F1 generation (36 genotypes) were grown in a completely randomized block design with three replications at the Research Field of the Rice Research Institute of Iran-...

[ 37 ] - ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.)

Drought stress is one of the most important abiotic stresses in crops that can reduce yield and yield components in terms of time, duration and severity of the stress. Current research was carried out in order to evaluate drought stress tolerance in rice genotypes. Experiment done in two separate schemes using randomized complete blocks design with three replications in Research Field, Faculty ...

[ 38 ] - متا-آنالیز ترانسکریپتوم ژن های مسیر موالونیک‌اسید و متیل‌اریتریتول‌فسفات برای بیوسنتز ایزوپرینوئیدها در گیاهان

ایزوپرینوئیدها و مشتقات آن ها بزرگترین گروه از ترکیبات طبیعی در گیاهان هستند که از واحدهای پنج کربنه ایزوپرینیل فسفات ساخته می‌شوند. این واحدهای پنچ کربنه در گیاهان از طریق دو مسیر بیوسنتزی مجزا شامل مسیر موالونات (MVA) در سیتوپلاسم و مسیر متیل اریتریتول فسفات (MEP) در پلاستید، تولید می شوند. به منظور انجام متا-آنالیز ژن‌های دو مسیر MVA و MEP از داده‌های بیانی آزمایشات ریزآرایه در بافت های مختل...

[ 39 ] - Evaluation of drought tolerance in rice (Oryza sativa L.) cultivars and recombinant inbred lines

In order to study the adaptation of rice lines to drought stress and to identify the tolerant and sensitive lines, 150 pure lines in RIL population each derived from a cross between two Iranian rice varieties Gharib and Sepidroud were investigated. Augment design based on the randomized complete block design (RCBD) was used with 6 check cultivars and 4 replications in 2013-2014 growing season. ...

[ 40 ] - متا-آنالیز ترانسکریپتوم ژن های مسیر موالونیک‌اسید و متیل‌اریتریتول‌فسفات برای بیوسنتز ایزوپرینوئیدها در گیاهان

ایزوپرینوئیدها و مشتقات آن ها بزرگترین گروه از ترکیبات طبیعی در گیاهان هستند که از واحدهای پنج کربنه ایزوپرینیل فسفات ساخته می‌شوند. این واحدهای پنچ کربنه در گیاهان از طریق دو مسیر بیوسنتزی مجزا شامل مسیر موالونات (MVA) در سیتوپلاسم و مسیر متیل اریتریتول فسفات (MEP) در پلاستید، تولید می شوند. به منظور انجام متا-آنالیز ژن‌های دو مسیر MVA و MEP از داده‌های بیانی آزمایشات ریزآرایه در بافت های مختل...

[ 41 ] - Genetic diversity analysis of recombinant inbred lines of rice (Oryza sativa L.) using microsatellite markers

Estimation of genetic diversity is an important factor in germplasm conservation and characterization. In rice breeding programs, genetic diversity information on specific regions of genome can be very useful for the application of marker assisted selection (MAS) and for gene mapping. A total of 152 rice lines were considered for breeding programs using microsatellites (SSR) technique. The tota...

[ 42 ] - Genetic diversity of Iranian rice recombinant inbred lines at the reproductive stage in normal conditions and salinity

Salinity is an important limiting factor in the production of more plants, including rice. Due to the limited amount of cultivated area, identification of tolerant genotypes to environmental stresses and especially salinity is very important. The aim of this study was to investigate the genetic diversity among 114 recombinant lines derived from the intersection of local Tarom × Khazar cultivars...

[ 43 ] - Assessment of genetic diversity in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) genotypes using microsatellite markers

To evaluate the genetic diversity in quinoa genotypes for future studies, 60 imported quinoa genotypes were studied using microsatellite markers (SSR) at the faculty of agricultural sciences, University of Guilan, Rasht, Iran, in 2022. The results of the phenotypic evaluation of the quinoa genotypes showed that there was a relatively high diversity among them. Among the studied traits, seed yie...

[ 44 ] - Identification of Microsatellite Markers Associated with Important Agronomic Traits in Quinoa (Chenopodium quinoa, Willd)

In this research, 50 quinoa genotypes were investigated using 40 pairs of microsatellite markers (SSR) to identify the superior genotypes in terms of grain yield, the components affecting it, and the features linked to the studied traits were also introduced using Association Analysis. The study of grain yield traits and the factors affecting it showed that the traits of day to physiological ma...