اسماعیل سعدی پور

دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - مدل یابی علّی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابع اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر تهران

در چند سال اخیر از اشتیاق تحصیلی به‌عنوان شاخص کیفیت دانشگاهی نام برده شده است لذا به عنوان یکی از اهداف آموزش عالی مد نظر قرار گرفته است. این پژوهش با هدف مدل یابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابع اجتماعی می باشد. جامعه آماری عبارت از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیر کبیر تهران بود. گروه نمونه شامل 375 نفر (263 پسر، و 113 دختر) بود که به صورت تصادفی از جامعه آماری مورد نظ...

[ 2 ] - بررسی رابطه ویژگی های شخصیت با نگرش فراحدی شغلی کارمندان دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

هدف: در جهان رو به توسعه کنونی یافتن روش‌های مؤثر در افزایش بهره‌وری شغلی از مهمترین مسائل حیطه اشتغال است، و از آنجا که فراحدی شغلی به عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش بهره‌وری شغلی شناخته شده است، در این مقاله از یک سو به بومی‌سازی مفهوم جدید فراحدی شغلی پرداخته شده و از سوی دیگر رابطه نگرش فراحدی شغلی با ویژگی‌های شخصیتی کارمندان مورد بررسی قرار گرفت. روش: در این تحقیق که به روش همبستگی انجا...

[ 4 ] - تأثیر یادگیری الکترونیکی بر مهارت‌های ارتباطی دانشجویان

به کمک سیستم مدیریت یادگیری، می‌توان به ارایه انواع محتوای تحت وب پرداخت که در سال‌های اخیر استقبال زیادی از آن شده است. این مطالعه، با هدف تعیین تأثیر یادگیری الکترونیکی با روش مودل، بر مهارت‌های ارتباطی با دو متغیر ابراز وجود و سازگاری ­اجتماعی دانشجویان است. روش پژوهش، از نوع شبه‌آزمایشی به همراه گروه کنترل و گواه بوده است. جامعه مورد نظر دانشجویان دانشگاه علامه­طباطبایی در سال تحصیلی 96-139...

[ 5 ] - رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان دانش‌آموزان

هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان بود. این پژوهش، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان مدارس عادی- دولتی قم که در سال تحصیلی 95-1394 به تحصیل اشتغال داشتند، تشکیل می‌دهند که شامل 2414 نفر بودند. از بین کلیه دانش‌آموزان، 334 نفر با توجه به جدول کر...

[ 6 ] - ویژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روانشناختی مرتبط با مدرسه، در دانشآموزانِ نوجوان (ASBPNSS)

پژوهش حاضر، با هدف بررسی و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روان‌شناختی دانش‌آموزان نوجوان (ASBPNSS) در مدرسه انجام شد. پس از ترجمۀ مضاعف، رفع ابهامات و مطالعۀ مقدماتی، نسخۀ فارسی این ابزار تدوین شد. دو نمونۀ تصادفی مستقل (458=  N1و 36=N2) از میان دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم منطقۀ 2 آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. همسانی درونی پرسشنام...

[ 7 ] - مقایسۀ اثربخشی دو روش آموزشی ایفای نقش و پرسش‌و‌پاسخ بر تفکر انتقادی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دختر اول دبیرستان

هدف از این پژوهش مقایسۀ اثربخشی دو روش آموزشی ایفای نقش و پرسش‌و‌پاسخ بر تفکّر انتقادی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دختر اول دبیرستان است. این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی است و در اجرای آن از طرح چندگروهی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ دانش‌آموزان دختر پایۀ اول مقطع متوسطه دولتی منطقۀ دو شهر تهران بود؛ به این صورت که از بین 35 دبیرستان دخترانۀ این من...

[ 8 ] - رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران

در این پژوهش، برای بررسی رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران، 856 دانش آموز از مناطق 1، 8، 12، و 17 آموزش و پرورش شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای گزیده شد. آزمودنی ها به پرسش نامه های عزت نفس ایزنک و انگیزه پیشرفت هرمنس پاسخ دادند و میانگین نیم سال درسی گذشته آن ها، نمره پیشرفت تحصیلی آنان دانسته شد. پس از گردآوری داده ها، بررس...

[ 9 ] - برنامه ایمن سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی: مقایسه اثربخشی و پایداری اثر آن با ایمن سازی در برابر استرس بر خطرپذیری دانش آموزان

هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی و میزان پایداری اثر برنامه ایمنسازی تربیتی– اجتماعی با رویکردآموزههای اسلامی با ایمنسازی در برابر استرس بر خطرپذیری دانشآموزان است. روش تحقیق روش تجربیبا طرح پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه آزمایشی و گروه آزمایش بود. نمونهی پژوهش 94 دانشآموزدارای رفتار پرخطر بود که به صورت تصادفی خوشهای انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری مقیاس رفتارهایپرخطر زادهمحمدی و همکاران بود. نتایج...

[ 10 ] - هراس اخلاقی در دنیای مدرن: بررسی رابطۀ تعهد مذهبی و پایگاه اجتماعی اقتصادی با هراس اخلاقی

هدف از مطالعة حاضر شناخت تاریخی و تجربی هراس اخلاقی و نسبت آن با بروز برخی پدیده‌های مدرن در جامعة ایران است. روش این پژوهش همبستگی و نمونة آن شامل 185 نفر است که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. داده‌ها با کمک سیاهة تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (2003)، پرسشنامة پایگاه اجتماعی-اقتصادی نبوی و همکاران (1387) و فرم هراس اخلاقی شهابی (2008) گردآوری، و با استفاده از روش‌های آمار تو...

[ 11 ] - بررسی تأثیر جنبه‌های منفی شبکه‌های اجتماعی و روابط آنلاین بر دانش‌آموزان نوجوان با تأکید بر زورگویی سایبری

  زورگویی گونه‌ای از پرخاشگری همسالان است که اغلب در مدارس رخ می‌دهد و به نظر می‌رسد پدیده‌ای جهانی است که تقریباً در همۀ کلاس‌های درس مدارس، دیده می‌شود. از زمان گسترش استفاده از فنّاوری­های اطلاعاتی و ارتباطی، نگرانی‌های اجتماعی مرتبط با آثار منفی این شبکه­ها به‌ویژه بر نوجوانان وجود داشته است. در این پژوهش که با روش اَسنادی و مراجعه به پژوهش­های پیشین انجام شده است درپی بررسی و پاسخگویی به این ...

[ 12 ] - آثار فناوری‌های نوین بر شبکه‌های اجتماعی با تأکید بر نوجوانان

هدف از این مقاله بررسی آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار شبکه‌های اجتماعی است. در این مقاله سه سؤال اصلی بررسی شده است. اول، ترکیب پیوندهای اجتماعی نوجوانان تا چه حد رو به ناهمگن شدن می‌رود، و این تغییر تا چه حد با عوامل اجتماعی و فناورانه ارتباط دارد؟ دوم، آیا این تغییر قدرت بر پیوندهای اجتماعی نوجوانان تأثیر دارد؟ سوم، اثر فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی (فناوری اطلاعات و ارتباطات) بر سر...

[ 13 ] - طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی‌ارشد رشته برنامه درسی

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی‌ارشد رشته برنامه درسی بود. در این پژوهش، روش‌های تحلیل محتوای کیفی، روش اسنادی و روش توصیفی-استنتاجی مورد استفاده قرارگرفت. نمونه مورد نظر جهت گردآوری داده‌ها عبارت از 9 متخصص رشته برنامه درسی و 45 منبع در رابطه با برنامه درسی مبتنی بر شایستگی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. فنون گردآوری داده‌ها عبارت از ...

[ 14 ] - اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر هیجان‌های تحصیلی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر هیجان‌های تحصیلی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان بود. روش کار: پژوهش به روش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان در سال تحصیلی 96-95 بودند، نمونه شامل 40 نفر از دانشجویان دارای رفتارهای...

[ 16 ] - مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی با خودآموزی کلامی مایکنبام در کاهش باورهای فراشناختی دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب امتحان

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی مداخله فراشناختی با خودآموزی کلامی مایکنبام در کاهش باورهای فراشناختی دانش­آموزان مبتلا به اضطراب امتحان انجام شد.  مواد و روش‌ ها: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش‌ آموزان دختر دارای اضطراب امتحان دبیرستان های دولتی شهر ایلام در سال تحصیلی 94-1393 است. در مرحله اول از بین دبیرستان های دخترانه شهر ای...

[ 17 ] - رابطه‌ دلبستگی به پدر و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای نظم‌دهی هیجان

Background: Academic performance is one of the main psychological concepts that is allocated wide theoretical and experimental researches and studies. This study aimed to determine the mediating role of emotion regulation in the relationship between attachment to father and academic performance. Methods: Participants were 303 eighth grade experimental field students (134 boys, 169 girls) who...

[ 18 ] - طراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت ایران بر اساس رویکرد آمیخته

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پرورش استراتژیست در شرکت ملی نفت طرح‌ریزی شد. روش: این پژوهش از نظر هدف در دسته‌ی پژوهش های کاربردی و از منظر روش شناختی در دسته‌ی پژوهش‌های آمیخته قرار دارد. در بخش کیفی مبتنی با رویکرد نظریه داده بنیاد- و توسط مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته از نمونه‌ی پژوهش (24 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه) داده‌های پژوهش گرداوری شد. سپس کدگذاری‌ها انجام شده و اقدام به شنا...

[ 19 ] - تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر حافظه کاری و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر حافظه کاری و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان بوده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش‌آموزان دختر سال دوم دبیرستان رشته علوم انسانی مدارس دولتی منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 95-96 تشکیل دادند؛ بدین صورت که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خ...

[ 20 ] - رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با روابط با همسالان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با روابط همسالان و عملکرد تحصیلی دانش­‌آموزان سال سوم متوسطه انجام شده است. نوع پژوهش، توصیفی و روش آن همبستگی بوده است. مشارکت‌­کننده‌­ها، دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه اول دولتی منطقه 2 آموزش‌وپرورش شهر تهران در سال تحصیلی 95-96 به تعداد 162 نفر بوده‌اند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوش‌ه­ای چندمرحله‌­ای انتخاب شده‌اند....

[ 21 ] - مرزهای تمایز در مصرف کالاهای فرهنگی: مصرف موسیقی در بین جوانان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی)

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مرزبندی‌‌های تمایزبخش در حیطه مصرف موسیقی در میان جوانان بوده است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل داده‌اند که از بین آنها 315 نفر نمونه آماری با روش نمونه‌‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، بین میزان مذهبی بودن، با تمامی مؤلفه‌‌‌های ترجیحات موسیقیایی به جز ...

[ 22 ] - بررسی اثرات اینترنت بر خانواده‌های دارای فرزند نوجوان

خانواده نظام اجتماعی به نسبت بسته‌ای است که مرزهای قابل نفوذی دارد و اینترنت نوعی فنّاوری است که در آن رخنه کرده است. ورود ابداعات فنّاورانه به خانواده‌ها، تغییراتی را در هنجارها و نقش‌ های اجتماعی به وجود آورده است. نوجوانی دوران گسترش رابطه با دوستان هم سن و سال و درگیر شدن در روابط اجتماعی است. اهداف:1. شناخت نظر والدین و نوجوانان درباره مسائلی مانند مرزهای خانواده، قدرت والدین، خودمخت...

[ 23 ] - بررسی و مقایسه مدل‌های اثرات رسانه‌ها

در این مقاله به چهار مدل از اثرات رسانه‌ها، یعنی اثرات مستقیم، شرطی، انباشتی و شناختی و متغیرهای مهم در هر مدل پرداخته شده است. این مدل‌ها، چهار فرایند مختلف از اثرات رسانه‌ها را که از پژوهش‌های مختلف به‌دست آمده‌اند، نشان می‌دهند. تفاوت مدل‌ها در این است که هر یک، بر جنبه خاصی از محتوای رسانه‌ها یا مخاطبان به عنوان دریافت‌کنندگان اثرات رسانه‌ها، تأکید ...

[ 24 ] - اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود رابطه معلم – شاگرد و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر تهران

مقدمه و هدف: مهارت‌های اجتماعی در کارکرد اجتماعی، تحصیلی و موفقیت دانش‌آموزان مهم می‌باشد و نقش حائز اهمیتی در اجتناب یا بازداری واکنش‌های دیگران ایفا می‌کند. هدف از اجرای پ‍ژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر تهران بود. روش: با روش پژوهشی نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون از بین کلیه دانش آموزان پایه دوم دبیرستان دختران منطقه 18 شهر تهران که...

[ 25 ] - تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و شناختی ـ فراشناختی بر عملکرد حل مسأله و رفتار سازشی دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی

هدفاین مطالعه مشخص کردن تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و شناختی ـ فراشناختی بر عملکرد حل مسأله و رفتار سازشی دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر پایه سوم مقطع مهارت‏های حرفه ای بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع گروه کنترل نابرابر بود. 45 نفر به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و در چهار گروه آزمایش و دو گروه کنترل جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش معمای برج هانوی و مقیاس رفتار انطباقی بود. راهبردهای ش...

[ 26 ] - اثربخشی برنامه ایمن‌سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه‌های اسلامی بر تاب‌آوری دانش‌آموزان با رفتارهای پرخطر

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش برنامه ایمن‌سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه‌های اسلامی بر تاب‌آوری دانش‌آموزان دارای رفتارهای پرخطر بود. این پژوهش به شیوۀ نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعۀ آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم دبیرستان‌های دولتی شهرستان یزد در سال تحصیلی 1393 -1392 و نمونۀ پژوهش شامل 36 دانش‌آموز دارای رفتار پر‌خطر بود؛ بدین صو...

[ 27 ] - رابطه سبک‌های فرزندپروری ادراک شده با اهمال‌کاری و ‏خودناتوان‌سازی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تعیین رابطه­ی سبک­های فرزندپروری ادراک شده با اهمال­کاری و خود­ناتوان سازی بود. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.بدین منظور از طریق نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای150 دانش­آموز پایه­ی سوم دبیرستان­های شهر کرج انتخاب شدند و پرسشنامه­های سبک­های فرزندپروری، سهل­انگاری و خودناتوان­سازی را تکمیل کردند. داده­ها به وسیله­ی تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزی...

[ 28 ] - رابطه ویژگی‏های شخصیتی و روش‏های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه‏طباطبائی تهران

این تحقیق با هدف بررسیرابطه بین ویژگی‏های شخصیتی و روش‏های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسیدانشگاه علامه طباطبائی تهران انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی–پیمایشی و از نوع همسبتگی بوده است. به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای تعداد 110 نفر بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه پنجعاملی شخصیت نئو، پرسشنامه روش‏ها و مهارت‏های مطالعه، و برای متغیر پیشرفتتحصیلی،...

[ 29 ] - بررسی اثربخشی آموزش روش ایفای نقش بر مسئولیّت‌پذیری دانش-آموزان دختر اول دبیرستان

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی روش آموزشی ایفای نقش بر مسئولیّت­پذیری دانش­آموزان دختر اول دبیرستان است. این مطالعه از نوع آزمایشی، طرح پیش­آزمون و پس­­آزمون  با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی دانش­آموزان دختر پایه ی اول مقطع متوسطه دولتی منطقه دو شهر تهران تشکیل می­داد. به این صورت که از بین 35 دبیرستان دخترانه‌ ‌یک دبیرستان به تصادف انتخاب شد. این دبیرستان (هدی) دارای 6 ک...

[ 30 ] - رابطه ریتم‌های زیستی با هیجان‌های تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع اول راهنمایی

همه چیز در جهان حرکت موزون دارد. با نگاهی دقیق به دنیای اطراف پی می‌بریم که حیات و زندگی به شکل فعالیّت دوره‌ای با آهنگی منظم است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریتم‌های زیستی دانش‌آموزان دختر مقطع اول راهنمایی با هیجان­های تحصیلی آنان بود. روش این پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق دانش‌آموزان دختر اول راهنمایی منطقه‌ی 12 شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای، نمونه...

[ 31 ] - مقایسه اثربخشی سه روش یادگیری مشارکتی بر مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه دوم راهنمایی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه­ اثربخشی سه روش یادگیری مشارکتی (گروه­های پیشرفت تیمی دانش­آموزان- جیگ­ساو- باهم‌آموختن) بر مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان دختر پایه­ دوم راهنمایی منطقه­ سه تبریز انجام پذیرفته است.گروه نمونه شامل 97 نفر دانش­آموز از چهار کلاس است که از راه نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شده­اند. از این چهار کلاس به صورت تصادفی سه کلاس به‌عنوان گروه­های آزمایشی و یک کلاس به عنوان ...

[ 32 ] - نقش کارکردهای سبک تفکر و خودکارآمدی در میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره‌های آموزش الکترونیکی

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کارکردهای سبک تفکر و خودکارآمدی در میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره‌های آموزش الکترونیکی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 93-92 بود که از بین آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی 250 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های خودکارآمدی عمومی شرر و آدامز، کار...

[ 33 ] - الگوی ساختاریِ نقشِ میانجیِ سرمایه‌های تحولی درونی و سرمایه روان‌شناختی در پیوند بین سرمایه‌های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان

در چند دهة اخیر، چگونگی افزایش درگیرکردن دانش­آموزان با وظایف تحصیلی، یکی از متغیرهای مهم پیش‌بین عملکرد تحصیلی دانش­آموزان،توجه پژوهشگران را برانگیخته است. ازاین‌رو در این پژوهش به‌منظور درک نظام‌دار از فرایند تحولی که دانش­آموز را به درگیری تحصیلی هدایت می‌کند، الگویی علّی از منابع و سرمایه­های اجتماعی و ­روان­شناختی مؤثر بر درگیری تحصیلی ارائه و اعتباریابی شد. به این منظور ۵۱۱ دانش‌آموز سال س...

[ 34 ] - تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش رفتارهای خودشکن تحصیلی دانشجویان: براساس بسته آموزشی تدوین شده

مقدمه: رفتارهای خودشکن، اعمالی هستند که آگاهانه و از روی عمد انجام می ­شوند و علی­ رغم پیامدهای اولیه مثبت، در نهایت منجر به شکست می­ شوند. پژوهش حاضر با هدف تهیه بسته­ ی آموزشی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش رفتارهای خودشکن تحصیلی دانشجویان انجام شد. روش ها: پژوهش از نوع چندروشی و در دو مرحله انجام گرفت. مرحله اول شامل تدوین و اعتباریابی بسته‌ی آموزشی با استفاده از روش تحلیل محتوا و مرحل...

[ 35 ] - تأثیر یادگیری الکترونیکی بر مهارت‌های ارتباطی دانشجویان

به کمک سیستم مدیریت یادگیری، می‌توان به ارایه انواع محتوای تحت وب پرداخت که در سال‌های اخیر استقبال زیادی از آن شده است. این مطالعه، با هدف تعیین تأثیر یادگیری الکترونیکی با روش مودل، بر مهارت‌های ارتباطی با دو متغیر ابراز وجود و سازگاری ­اجتماعی دانشجویان است. روش پژوهش، از نوع شبه‌آزمایشی به همراه گروه کنترل و گواه بوده است. جامعه مورد نظر دانشجویان دانشگاه علامه­طباطبایی در سال تحصیلی 96-139...

[ 36 ] - رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان دانش‌آموزان

هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان بود. این پژوهش، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان مدارس عادی- دولتی قم که در سال تحصیلی 95-1394 به تحصیل اشتغال داشتند، تشکیل می‌دهند که شامل 2414 نفر بودند. از بین کلیه دانش‌آموزان، 334 نفر با توجه به جدول کر...

[ 37 ] - تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر کم طلبی تحصیلی دانش‌آموزان دختر راهنمایی شهر تهران سال تحصیلی 93-92

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر اجتناب از کمک طلبی تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم راهنمایی است. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی مدارس غیرانتفاعی منطقه چهار تهران در سال تحصیلی 92-91 تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، 39 دانش‌آموزی که نمرات اج...

[ 38 ] - طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی بر اساس تحلیل محتوای کیفی و اعتباریابی درونی و بیرونی آن

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی بود. با توجه به این هدف کلی، اهداف جزئی پژوهش، طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی، اعتباریابی درونی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی، اعتباریابی بیرونی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی از طریق بررسی تأثیر آن بر یادگیری دانش‌آموزان. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی مقالاتی بودند که از طریق موتور ج...

[ 39 ] - تدوین مدل احساسات شرم و گناه بر اساس شیوههای فرزندپروری: نقش واسطهای اِسناد علی منفی

هدف پژوهش تدوین مدل احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه­های فرزندپروری با نقش واسطه­ای اِسناد علی منفی بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری دانش­آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 124083 نفر بودند. با روش نمونه­گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای یکی از مناطق جغرافیایی (16،1،2،6،4) انتخاب و از هر منطقه یک دبیرستان دخترانه و پسرانه و از هر دبیرستان دو کلاس انتخاب شدند. نمونه...

[ 40 ] - Comparison the Effectiveness of Positive Self-Talk Training and Self-Control Training Methods on Self-Efficacy Beliefs of High School Girl Students

Background and Objective: The review of literature suggests self-talk and self-control as effective methods for improving mental health and achievement of goals. Considering the importance of improving the level of self-efficacy of students, this study aimed to compare the effectiveness of positive self-talk and self-control training on self-efficacy of 10th high school female students. Methods...

[ 41 ] - Students achievement motivation of drug-dependent parents

The present research aims to compare Achievement Motivation of students with Drug -dependent parents. The method of present study is Causal-comparative. The sample consisted of 140 secondary school students of Tehran in 93-92 that divided by two groups of 70 parents with normal parents and 70 Drug -dependent parents who were selected through available sampling. Research tool was Hermen’s Achiev...

[ 42 ] - The Relationships between Perception of Classroom Environment and Academic Teacher-Regulation with Academic Performance through Self-Regulation Learning

Introduction: Success in learning is influenced by the learning environment. The purpose of this study was to investigate the relationships between perception of classroom environment and academic teacher-regulation with academic performance through self-regulation learning in sixth grade elementary students. Methods: The design of this research was a correlation model with a structural equatio...

[ 43 ] - Developing and validating an instructional design model based on mental model theory

Abstract: This research has been done to develop and validate an instructional design model based on mental model theory. Based on mental model theory human being can do reasoning and problem solving through mental models. The main purpose of this model is to help pupils construct mental models, gain expertise and promote problem solving. In order to develop this model and response to research ...

[ 44 ] - Contemplation on Competency-based Curriculum in Medical Education

Introduction: One of the approaches to explaining the relationship between education and the world of work, and reducing the gap between students’ knowledge and their professional needs is competency-based curriculum. Due to its unique characteristics, competency-based curriculum has been noticed recently by educational systems of various countries especially in medical education. Given the imp...

[ 45 ] - اثربخشی آموزش خود دلگرمسازی بر لغزش شناختی و ترس از ارزیابی منفی

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش خود دلگرم‌سازی بر لغزش شناختی و ترس از ارزیابی منفی دانش‎آموزان دختر انجام شد. روش پژوهش شبه‌تجربی با طرح پیش‎آزمون‌ـ پس‎آزمون و گروه گواه و نمونه آن شامل 30 نفر (15 نفر برای هر یک از گروه‎های آزمایشی و گواه) بود که با استفاده از روش نمونه‎برداری خوشه‎ای مرحله‎ای از بین دانش‎آموزانی که در پیش‌آزمون نمره بالاتر از نمره میانگین را به‌دست آوردند، انتخاب شد. سپس...

نویسندگان همکار

دلاور, علی 7

حسن اسدزاده 6

Asadzadeh, Hasan 4

فریبرز درتاج 3

زهرا خوشنویسان 3

Ebrahimi Qavam, Sogra 3

فریبرز درتاج 3

نرگس ساعدی 2

مجید سلیمانی 2

مهدیه هلاجیان 2

Hedayati, Akbar 2

حداد رنجبر, سمیه 2

الهه ولایتی 2

nili, mohammadreza 2

محمد علی اسلامی 1

کیومرث فرحبخش 1

خدیجه آرین 1

زهرا نیلی احمد آبادی 1

افسر خلیلی صدرآباد 1

علی دلاور 1

فرامرز سهرابی 1

حسن ملکی 1

علیرضا صادقی 1

ابراهیمی قوام, صغری 1

درتاج, فریبرز 1

طاهرزاده قهفرخی, سجاد 1

آزادی, مهران 1

فرزاد, ولی اله 1

کریمی, عبدالعظیم 1

سارا شریعت 1

عباس‌ عباس‌پور 1

ندا افشاریان 1

عصمت رادمنش 1

علی دلاور 1

علیرضا محمدی آریا 1

مریم سیف نراقی 1

افسر خلیلی صدرآبادی 1

فرامرز سهرابی 1

سمیه سلطان نژاد 1

مهرداد حاجی حسنی 1

هادی جعفری نژاد 1

رویا عباسی اصل 1

رحیم مرادی 1

پیمان کامکار 1

مرادعلی رضائی ورمزیار 1

اسماعیل زارعی زوارکی 1

پرویز شریفی درامدی 1

سعداله هاشمی 1

Ghalami, Zahra 1

Kabiri, Akbar 1

Talaei, Khodakaram 1

,  1

jarihi, Abdolrahman 1

Maleki, Hasan 1

Sadeghi, Ali reza 1

زهرا سهرابی 1