جواد خدادادی سنگده

دکتری مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

[ 1 ] - اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های ارتباطی به  والدین با الگوی یادگیری جانشینی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی صورت گرفت. روش بررسی: روش پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش متشکل ازکلیه مادران دانش آموزان پسر دبیرستان...

[ 2 ] - تجارب والدین موفق در مورد زمینه‌های خانواده سالم: یک پژوهش کیفی

مقدمه: والدین موفق نقش اساسی در شکل­گیری خانواده سالم دارند و خانواده سالم زیربنای سلامت جامعه را تشکیل می­دهد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب والدین موفق درباره زمینه های موثر بر خانواده­ سالم انجام شد. روش: مطالعه حاضر از به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. بدین منظور 13 نفر از والدین موفقی که حداقل 15 سال از عمر ازدواج آنها گذشته بود و سطح بالایی از رضایت زنا...

[ 3 ] - تدوین مدل تعاملی نظارت والدینی و هم‌نشینی با همسالان منحرف در پرخاشگری نوجوانان خانواده‌های نظامی

اهداف: نظارت والدینی بر وضعیت بهداشت روانی و اجتماعی نوجوانان مؤثر است و نقش مهمی را در کیفیت هم‌نشینی فرزندان با همسالان ایفا می‌کند. بر این اساس هدف از این پژوهش بررسی نقش نظارت والدینی و هم‌نشینی با همسالان منحرف در پرخاشگری نوجوانان است. روش‌ها: طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسطه خانواده‌ه...

[ 4 ] - The prediction of couple burnout according to the general health and marital intimacy among Nurses

Background and Objectives: Lack of general health and marital intimacy has a major role in causing couple burnout. Considering the importance of assessing and identifying constituents of burnout, this study aimed to determine the predictive role of general health and marital intimacy in the couple burnout among nurses. Materials and Methods: This is a correlational research in which 163 nurs...

[ 5 ] - بررسی وضعیت نظارت والدین بر نوجوانان درخانواده‌های نظامی

مقدمه: مراقبت و نظارت ضعیف والدین با تمایل بیشتر فرزندان به‌ویژه نوجوانان برای مبادرت به رفتارهای آسیب‌زا همراه است. پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت نظارت والدینی در میان نوجوانان خانواده‌های نظامی انجام شده است. مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی ـ مقطعی، 457 نفر از نوجوانان دختر و پسر خانواده‌های نظامی به شیوه نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند و با استفاده از مقیاس نظارت والدینی مورد ارزیابی...

[ 6 ] - شناسایی عوامل معنوی مؤثر بر سلامت خانواده های نظامی: یک مطالعه کیفی

مقدمه: معنویت نقش اساسی در داشتن خانواده سالم ایفا می‌کند، از این رو مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل معنوی مؤثر بر سلامت خانواده نظامی مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر در حیطه پژوهش کیفی بود که با استفاده از روش پدیدارشناسی در بازه زمانی سال 1393-1394 انجام شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه خانواده‌های نظامی شهر تهران بود. بدین منظور 18 شرکت‌کننده به روش نمونه‌گیری هدفمن...

[ 7 ] - اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های ارتباطی به  والدین با الگوی یادگیری جانشینی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی صورت گرفت. روش بررسی: روش پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش متشکل ازکلیه مادران دانش آموزان پسر دبیرستان...

[ 8 ] - Construction and Validation of the Iranian Family Health Questionnaire (IFHQ)

Aim: The current research was aimed at constructing and validating the Iranian Family Health Questioner. Methods: This was a correlation research in which 853 parents in the city of Tehran with at least one child were selected via cluster random sampling method and then assessed by Family Assessment Device(FAD), Marital satisfaction (ENRICH) and Iranian Family Health Questioner (IFHQ) which was...

[ 9 ] - تدوین الگوی مفهومی رضایت از ازدواج در بستر خانواده‌ سالم: مبتنی بر بافت فرهنگی

از مهم‌ترین ملاک‌های سلامت کانون خانواده و از پایه‌های رابطه زوجی رضایت از ازدواج است که مفهومی وابسته به بستر خانواده و بافت فرهنگی جامعه است. هدف این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی رضایت از ازدواج در بستر خانواده سالم بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس روش داده بنیاد انجام شد. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق بود که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. نمونه‌گیری به صورت هدفمند از 21 نفر از زوجین رضایت...

[ 10 ] - The motivations of doing cosmetic surgeries in married women: a qualitative study

Background and Aim: The aim of this study was to investigate the causes of doing cosmetic surgeries in married women. Methods: The research design was descriptive. The statistical population of the study consisted of married women who had performed cosmetic surgery. An in-depth, unstructured interview was conducted to collect information from 21 married women who were undergoing a cosmetic s...

[ 11 ] - A Qualitative Investigation of the Role of Family Interactions in the formation of Students’ Resilience

The present study aimed to investigate the role of family interactions in the formation of students’ resilience by adopting the qualitative approach using phenomenology. The population of the study included all male students of junior high schools in Sabzevar, Iran, during the 2021-22 academic year. The participants were selected using the logic of Targeted Sampling and convenience sampling met...