مرتضی اکبری

استادیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

[ 1 ] - ساختار سازمانی ارگانیک و کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی

امروزه بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که حیات و بقای سازمان‌ها بستگی به توسعه‌، بهبود و ارتقای کارآفرینی سازمانی در آن‌ها دارد. از طرفی توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی، بدون شک نیازمند ساختار سازمانی متناسب با آن است. تعاون، به عنوان یک ضلع از مثلث اقتصادی کشور عزیزمان، یکی مناسب‌ترین سازمان‌هایی است که می‌تواند زمینه و استلزامات لازم برای توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی را در خود ایجاد نماید. با این ا...

[ 2 ] - تحلیلی بر عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها

یکی از بخش‏‌های مهم اقتصاد کشور که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده ، بخش تعاون است. تعاونی‌ها نوعی موسسه خود گردان هستند که از اتحاد داوطلبانه افراد جهت دستیابی به اهداف و خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق ایجاد کسب و کارهای با مالکیت مشترک و مدیریت دمکراتیک، تشکیل شده‌اند. متاسفانه این نهاد اقتصادی– اجتماعی نتوانسته است در کشور رشد و توسعه یابد. یکی از این دلایل، عدم توجه به نهادی...

[ 3 ] - تأثیر آمادگی سازمان برای کارآفرینی سازمانی بر عملکرد مالی و عملکرد نوآوری سازمان‌ها: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه

در محیط رقابتی امروز، شرکت‌ها روی رفتار کارآفرینانه متمرکز شده‌اند و مدیران سعی در مهیا ساختن شرایطی برای کارآفرینی مناسب با وضعیت شرکت دارند.برخی از شرکت‌ها محیط سازمان را به گونه‌ای ایجاد می‌کنند که کارآفرینانه‌تر از دیگر سازمان‌هاست. در واقع ارزیابی محیط کارآفرینانه سازمان، بگونه‌ای مفهوم پردازی‌شده که به عنوان عنصر مهمی برای موفقیت در اجرای استراتژی کارآفرینی سازمانی محسوب می‌شود. تحقیق در ...

[ 4 ] - رهبری اصیل و سرمایۀ روان‎شناختی: تأثیر متغیر میانجی اعتماد و نقضِ قرارداد روان‎شناختی

این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ رهبری اصیل و سرمایۀ روان‌شناختی بین کارکنان آموزش و پروش استان زنجان با توجه به تأثیر متغیرهای میانجی اعتماد و نقضِ قرارداد روان‌شناختی اجرا شد.پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر نحوۀ گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و بر مبنای مدل معادلات ساختاری انجام‌ شده است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر 198 نفر از کارکنان آموزش‌ و پرورش استان زنجان بودند که 139 نفر بر ...

[ 5 ] - تحلیل سازوکارهای بهبود توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی

هدف کلی این پژوهش تحلیل سازوکارهای بهبود توسعة منابع انسانی (اعضای هیئت علمی) دانشکده‌های کشاورزی است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و از نوع توصیفی- اکتشافی است. جامعة آماری این تحقیق اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی‌اند و جامعة آماری پژوهش عبارت است از 1178 نفر از اعضای هیئت علمی. برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای استفاده شد. در نهایت، 248 پرسشنامه جمع‌آوری ...

[ 6 ] - تأثیر فرهنگ ‌سازمانی بر تعهد سازمانی: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر فرهنگ ‌سازمانی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در ادارات تابعة مدیریت تدارکات و امور کالا در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است. جامعة آماری تحقیق شامل 470 نفر از مدیران و کارشناسانِ 23 اداراة تابعه در مدیریت تدارکات و امور کالا بود که با روش نمونه‌گیری طبقه­ای تصادفی و براساس فرمول کوکران،  211 نفر به‌‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسش...

[ 7 ] - شناسایی الگوهای ذهنی کارمندان در خصوص سیاست‎های امنیت اطلاعات

امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های سازمان‎های امروزی است. بیشتر سازمان‎ها از فناوری‎های امنیتی استفاده می‌کنند، اما به این نتیجه رسیده‌اند که فناوری‌ به تنهایی کافی نیست و تهدید اصلی برای امنیت سازمان از کارمندانی نشئت می‌گیرد که با سیاست‎های امنیت سازمان موافق نیستند. بنابراین حوزۀ رفتارهای امنیتی کاربران نهایی در سازمان، توجه جدی سازمان‎ها را به خود جلب کرده است. مطالعات اخیر ...

[ 8 ] - ارزیابی و اولویت بندی مولفه های موثر بر انتقال موفق نانوفناوری

انتقال موفق فناوری، نیازمند شناسایی اهداف صنعت موردنظر، فناوری‌های مورد‌نیاز، منابع فناورانه، روش‌های انتقال و عوامل موثر در آن، نحوه جذب و توسعه آن دارد و انجام هر یک از اینها نیازمند به‌کارگیری متخصصان مربوط است. بدون استفاده از کارشناسان متخصص در این...

[ 9 ] - Human Resource Development: A Model for Agricultural Faculty Members in Iran

Nowadays, there is an agreement among organizations that reinforcing of education leads to the improvement of organizational performance. The emphasis on the human capital in organizations reflects the view that market values depend less on tangible resources, but more on intangible ones, particularly human resources. The main purpose of this study was to design a model for faculty members in p...

[ 10 ] - The impact of technological innovation capabilities on competitive performance of Iranian ICT firms

Recently many researches have studied technological innovation capabilities (TICs) and their impacts on firm’s competitive performance in the field of manufacturing industries. This paper pursued Yam et al. (2004) framework to study the relevance of TICs and firm's competitive performance in a mainly-service-based industry in Iran (ICT). Empirical data were collected through a questionnaire from...

[ 11 ] - واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها‌ (مورد مطالعه: تعاونی‌های مرغ‌داران استان کرمانشاه)

امروزه توسعه تعاونی‏های کشاورزی در بسیاری از کشورها، راهبردی کلیدی در توسعه‌ی روستایی است. در این راستا نباید از نقش کلیدی کارآفرینی سازمانی در موفقیت سازمان‌ها به­خصوص در تعاونی‌های کشاورزی غفلت کرد. از این­رو، تحلیل وضعیت کارآفرینی سازمانی به­منظور حرکت فزاینده‌ تعاونی‌ها و بنگاه‏ها و سایر سازمان‏های مختلف به سمت توسعه آن برای رسیدن به توسعه‌ پایدار روستایی، امری ضروری است. هدف از پژوهش حاضر ...

[ 12 ] - تأثیر آموزش‌های کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانة دانشجویان حضوری و مجازی دانشکدة کارآفرینی

بیکاری یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی کشور است که مسائل اجتماعی گوناگونی را با خود به همراه می‌آورد. یکی از راه‌کارهای کاهش آن ارائة مهارت‌های لازم به افراد است تا بتوانند به صورت خودانگیخته کسب‌وکار راه‌اندازی کنند. آموزش کارآفرینی می‌تواند بر قصد افراد به راه‌اندازی کسب‌و‌کار تأثیر‌گذارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش‌‌های کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان حضوری و مجازی کارشناسی ارشد...

[ 13 ] - تأثیر تفاوتهای جنسیتی در قصد و رفتار کارآفرینانة دانشجویان دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران

ا امروزه، شواهد حاکی از آن است که جنسیت نقش مهمی در کارآفرینی ایفا می‏کند؛ هرچند، به‌رغم اهمیت موضوع مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است، به­استثنای دانشکدة کارآفرینی، که موظف به تربیت نیروهای متخصص در کارآفرینی است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر تفاوتهای جنسیتی در قصد کارآفرینانة دانشجویان دانشکدة کارآفرینی است. جامعة آماری پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد دانش...

[ 14 ] - اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان

مقاله حاضر با تکیه بر اهمیت ارتقا پیوستۀ عملکرد نوآورانۀ سازمان­ها، در پوشش دادن به تحقیقاتی که به دنبال شناسایی پیشایندهای عملکرد نوآورانه شرکت­ها هستند، سهیم است. از این منظر، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانه سازمان در جامعه آماری به تعداد 200 شرکت انتخابی صورت گرفته است که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، 132 شرکت دانش ­بنیان مستقر در ...

[ 15 ] - شناسایی شایستگی‌های جوانان روستایی در زمینه کسب‌و‌کارهای صنایع‌دستی شهرستان ورامین

آموزههای توسعه روستایی در کشورهای مختلف جهان، در چند دهه‌ی گذشته نشان می‌‍‍‍‍‍‍‍دهند که توسعه‌ی ‌روستایی تنها با تزریق سرمایه و فناوری محقق نمی‌شود، بلکه عاملهای زیادی در این زمینه نقش ایفا می‌کنند. یکی از این عاملها توجه به بالابردن شایستگی‌ها و قابلیت‌های ساکنان روستا می‌باشد. این تحقیق، از نظر دیدمان جزو پژوهش‌های کیفی است و از نوع بررسی ‌موردی است که با توجه به روش نمونه‌گیری هدفمند از 10 ن...

[ 16 ] - نیازسنجی آموزشی جوانان روستایی شهرستان ورامین در زمینة کارآفرینی به‌منظور راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای صنایع‌دستی روستایی

تجربیات توسعة روستایی در کشورها نشان می‌دهند که توسعة ‌روستایی فقط با تزریق سرمایه و فناوری محقق نمی‌شود و عوامل بسیاری در این زمینه مؤثرند. یکی از عواملی که امروزه به‌عنوان راهکار اساسی در توسعة ‌روستایی شناخته می‌شود، توجه به آموزش‌های کارآفرینی به جوانان روستایی است. هدف پژوهش حاضر، نیازسنجی آموزشی جوانان روستایی در زمینة کارآفرینی برای راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای صنایع‌دستی روستایی بود. در تحقی...

[ 17 ] - بررسی نقش ارزش های فردی و اخلاق کسب‌ وکار بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در بنگاه های بخش کشاورزی

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اخلاق کسب­وکار و ارزش­های فردی مدیران در مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه­ها‌ انجام شد. پژوهش با توجه به نظر کارفرما، در پنج استان­ کشور شامل کرمانشاه، فارس، زنجان، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد در میان 150 بنگاه بخش کشاورزی به روش نمونه­گیری تصادفی ساده اجرا شد. داده‌ها توسط پرسشنامه گردآوری شدند. اعتبار محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان در حوزه اخلاق کسب‌وکار و مس...

[ 18 ] - بررسی راهکارهای توسعة توانمندی‌های کارآفرینانة دانشجویان دوره‌های علمی- کاربردی کشاورزی (مورد مطالعه: مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره))

مهندسی دوبارة ساختار­های دولتی در کشورهای درحال توسعه برای افزایش قدرت حاکمیتی سازمان­های دولتی و افزایش نقش بخش غیر دولتی در توسعة کشاورزی موجب ظهور ظرفیت­های جدیدی برای کارآفرینان و تعمیق موقعیت ایشان در مدیریت و پیشبرد این تحولات شد. نظام آموزش عالی کشاورزی برای حفظ جایگاه مسئولیتی و بهبود توان تأثیرگذاری خود در توسعة کشور، لازم است با افزایش کیفیت برنامه­ریزی آموزشی در تربیت منابع انسانی کا...

[ 19 ] - اعتبارسنجی مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی

توسعة منابع انسانی یکی از راهکار‌های مؤثر افزایش بهره‌وری و استفادة بهینه از قابلیت‌ها و توانایی‌های فردی و گروهی افراد، به‌ویژه اعضای هیئت علمی برای دستیابی به اهداف سازمانی است. هدف این پژوهشِ توصیفی-پیمایشی، اعتبارسنجی (تحلیل عاملی تأییدی) مؤلفه‌های لازم برای توسعة منابع انسانی (اعضای هیئت علمی) دانشکده‌های کشاورزی ایران بوده است. جامعة آماری تحقیق را اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران...

[ 20 ] - تحلیل چالش‌ها و سازو‌کارهای بهبود طرح مهندسان ناظر گندم در استان اصفهان: مقایسة دیدگاه‌ها

هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل چالش‌ها و سازوکارهای بهبود طرح مهندسان ناظر گندم است که به صورت پیمایشی به واکاوی دیدگاه گروه هدف پرداخته‌است. جامعة آماری آن شامل 163 نفر از مهندسان ناظر و 87 نفر از کارشناسان مسئول طرح مهندسان ناظر گندم در استان اصفهان است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 95 و 55 نفر به ‌ترتیب برای مهندسان ناظر و کارشناسان مسئول تعیین شد. برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه...

[ 21 ] - تأثیرخودکارآمدی کارآفرینانه بر تشخیص فرصت‌ها:با ملاحظۀ نقش اشتیاق کارآفرینانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری شهر تهران

در سال‌های اخیر موضوع فرصت‌های کارآفرینی، به عنوان مفهومی که می‌‌تواند قلمرو کارآفرینی را از دیگر حوزههای مدیریت متمایز کند و به عنوان حوزه ای مستقل به آن مشروعیت ببخشد، مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه بین شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری شهر تهران با ملاحظه نقش اشتیاق کارآفرینانه انجام شد. پژوهش ازنظر ه...

[ 22 ] - ترسیم نقشه‌ی دانش نوآوری ایران براساس مقالات علمی و پژوهشی و پایان‌نامه‌های فارسی

هدف پژوهش حاضر، ترسیم نقشه‌ی‌دانش نوآوری با مقالات علمی‌وپژوهشی موجود در پایگاه‌اطلاعات‌علمی جهاد دانشگاهی و پایا‌ن‌نامه‌‌های پایگاه‌اطلاعاتی پژوهشگاه علوم،تحقیقات و فناوری اطلاعات(ایرانداک) طی سال‌های 1385 تا 1393است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش، با بررسی تعداد 36 رکورد علمی از پایگاه‌اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و تعداد 557 رکورد علمی از پایگاه‌گنج(ایرانداک)؛ شبکه ارتبا...

[ 23 ] - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ‌(ICT)

در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌دلیل تغییرات پرشتاب فناوری و چرخة کوتاه عمر فناوری‌ها، نوآوری اهمیت شایان‌توجهی دارد. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به‌صورت کمی و با استفاده از روش دلفی انجام گرفته است. پس از مطالعة متون متعدد، 11 عامل و 57 شاخص متناسب با شرایط این شرک...

[ 24 ] - ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین، بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب)

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین، بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب صورت گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و به‌صورت توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری پژوهش شامل 320 نفر از کارشناسان و سرپرستان بیست ادارة تابعة مدیریت تدارکات و امور کالا بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، 143 نفر نمونه درنظر گرفته شد. جمع‌آوری داده‌ها ب...

[ 25 ] - اعتبارسنجی و سنجش کیفیت در پژوهش‌های کمّی، کیفی و آمیخته

امروزه دنیای علم به طور مداوم در حال تغییر است؛ به­طوری‌که در تمام زمینه‌‌ها و از جمله در حوزه‌ روش‌های تحقیق این تغییرها محسوس هستند. با این حال، اگر مفاهیمی چون اعتبار و پایایی در حوزه‌ روش‌‌شناسی در دوره‌ اثبات‌گرایی با اصول و قوانین مشخص استفاده‌ می‌شدند، در دوره‌ برساخت‌گرایی امروزین که توجه به پژوهش­های کیفی بیشتر از گذشته نمود پیدا کرده است، این اصول، حالت جهان‌‌شمولی خود را از دست داده‌...

[ 26 ] - تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته

همواره توجه به توسعه و پیشرفت به عنوان چالشی همیشگی مورد تأکید جوامع بوده است. این امر با پیشرفت جوامع، موجب توجه بیشتر محققان و سیاستگذاران به خلاقیت و نوآوری به عنوان راه‌حلی نوین برای توسعه گردید. لذا اصطلاحاتی همچون«اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد نوآورانه» در مرکز توجه قرار گرفتند. در این مسیر بسیاری از محققان، نوآوری را ازجمله عوامل اصلی توسعه‌یافتگی کشورها دانستند که منجر به معرفی شاخص‌های مخ...

[ 27 ] - تأثیر نوآوری باز واردشونده و خارج‌شونده بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های فناوری‌اطلاعات و ارتباطات

امروزه نوآوری به عنوان یک اصل حیاتی برای سازمان‌ها قلمداد می‌شود. به طوری که یکی از عوامل کلیدی در بقای شرکت‌ها، ارتقای پیوسته عملکرد نوآوری سازمان است. با توجه به این، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر نوآوری باز واردشونده و خارج‌شونده بر عملکرد شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. جامعه‌ی آماری تحقیق شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر تهران بودند که از بین آنها تعداد 116 شرکت ا...

[ 28 ] - تحلیل مدل شکل گیری نظام نوآوری فناورانه خودرو گازسوز در ایران

با توجه به اهمیت سوخت های جایگزین بنزین و گازوئیل در رابطه با کاهش آلایندگی زیست محیطی و کاهش اتکا به سوخت های مایع، مقاله حاضر به دنبال بررسی و تحلیل نحوه شکل گیری و رشد فناوری خودرو گازسوز در ایران به همراه بررسی نقاط شکست آن با استفاده از چارچوب کارکردی مفهوم نظام نوآوری فناورانه می باشد. برای این منظور به صورت توامان از دو مسیر کیفی و کمی برای تحلیل نظام نوآوری فناورانه خودرو گازسوز بهره گی...

[ 29 ] - تأثیر نوآوری خدمات بر عملکرد آژانس‌های مسافرتی در شهر تهران: نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتری

تشدید رقابت بین‌المللی، تسریع سیر تکاملی فناوری و انتظارات بیشتر و کامل‌تر مشتریان، باعث ایجاد چالش بی‌سابقه در بخش خدمات و تغییر در محیط کسب‌و‌کار جهانی شده است. از این‌رو در پاسخ به چالش ناشی از جهانی‌شدن خدمات، شدت‌یافتن رقابت در بازار و افزایش انتظارت مشتریان، شرکت‌های خدماتی به طور فزاینده‌ای توسعه‌ی خدمات جدید را به عنوان یک هدایت‌کننده رقابتی برای افزایش درآمد و  جذب مشتری جدید به کار گر...

[ 30 ] - A Competency-based Typology of Technology Entrepreneurs: A Systematic Review of the Empirical Studies

Due to the importance of technology entrepreneurs’ competencies in the creation and development of technological businesses, a distinct stream of research has been dedicated to this subject. However, given the nature of suchlike studies, it is difficult to reach a common understanding of the competencies. In fact, there is a need to provide some systematization to achieve advancements in the fi...

[ 31 ] - شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کسب‌وکار در منطقۀ آزاد تجاری ارس

کشورهای درحال‌توسعه با ایجاد منطقة آزاد تجاری و صنعتی تلاش دارند موانع قانونی و حقوقی را از پیش‌روی سرمایه‌گذاران برداشته، موجبات توسعة اقتصادی، ورود و انتقال فناوری و سرمایه را فراهم سازند و درنهایت، به بهبود شرایط اقتصادی‌شان کمک کنند. بسیاری از صاحب‌نظران حوزة کارآفرینی تأثیر فرصت را در فعالیت‌های کارآفرینانه بسیار کلیدی و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند؛ به‌طوری‌که معتقدند بدون فرصت، کارآفرینی وجود ...

[ 32 ] - شناسایی معضلات کانال‌های توزیع محصولات باغی (موردمطالعه: سازمان مرکزی میوه و تره‌بار استان تهران)

آسیب‌ها و معضلات کانال‌های توزیع سبب می‌شود که از اثربخشی و کارایی کانال‌های توزیع کاسته شده و نتایج آن به‌صورت کاهش سود توزیع‌کنندگان، تولیدکنندگان و کاهش رضایت مشتریان بروز یابد. باتوجه‌به این، هدف پژوهش حاضر بررسی مسائل کانال‌های توزیع و بازار‌رسانی این‌گونه محصولات است. این پژوهش به کمک روش تحقیق کیفی و ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای تحلیل مسئله اصلی پژوهش به اجرا درآمد. این تحقیق از نو...

[ 33 ] - تأثیر بریکولاژ بر کارآفرینی سازمانی: با تبیین نقش میانجی شناسایی فرصت

در ادبیات کارآفرینی، اهمیت بریکولاژ در توانایی غلبه بر محدودیت منابع و به­موجب آن، خلق بازار و رشد شرکت‌های نوپا مفهوم‌سازی شده است. به این ترتیب، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بریکولاژ بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی شناسایی فرصت در شرکت‌های فعال در عرصه خدمات مشاوره‌ای فنی مهندسی کشاورزی صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیۀ مدیران شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی مهندسی کشاورزی استان مرکزی به تعدا...

[ 34 ] - تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر وفاداری مشتری و جایگاه برند: نقش میانجی ارزش مشتری

مسئولیت اجتماعی شرکت، مفهومی که چندی است در دنیای امروز و به ویژه سازمان‌های بزرگ جایگاهی برای خود پیدا کرده است. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از اهداف اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. در نتیجه تحقیق حاضر به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری و جایگاه برند با درنظرگرفتن متغیر میانجی ارز...

[ 35 ] - Faculty Members’ Development in Agricultural Higher Education: Does the university size matter?

Higher education has recently faced new challenges and responsibilities such as higher expectations to contribute to national and regional developments; considerable cuts in public funds, and the highly competitive educational markets. Previous research has suggested a positive association between development of human capitals in higher education institutions and their capacity to deal with the...

[ 36 ] - شناسایی موانع توسعه کارآفرینی فناورانه منطقه‌ای (موردمطالعه: شهرستان سرباز)

سرعت بی‌وقفه و روبه‌رشد علم و فناوری و به نسبت آن نیاز اقتصادی جوامع مختلف به کارآفرینی فناورانه انکارناپذیر است و این مهم به‌ویژه برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر احساس می‌شود. اما توسعه کارآفرینی فناورانه در مناطق مختلف همواره با موانع و مشکلات مختلفی رو‌به‌رو بوده است و مهم‌ترین کاربرد آن که نوسازی اقتصادهای درحال‌توسعه است را دچار چالش کرده است. منطقی است که از بین بردن این موانع، مستلزم...

[ 37 ] - بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و چالش‌های کسب‌وکارهای روستایی

ویژگی‌های کسب‌وکارهای روستایی، به خاطر تأثیری که در رشد و ایجاد تنوع در فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارد، روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. در این میان رویکردهای جدیدی برای توسعه اقتصاد روستایی و جوامع روستایی شناسایی‌شده است. یکی از این رویکردها، شناسایی فرصت‌های ملی و بین‌المللی است که منجر به رشد و توسعه کسب‌وکارهای روستایی شده است. یکی از ضروریات کشورهای درحال‌توسعه، حرکت شرکت‌های کوچک و متوسط به سم...

نویسندگان همکار

حمید پاداش 4  

احسان خسروی 3  

مهدی رحیمیان 3  

مژگان دانش 3  

سعید غلامرضایی 2  

سید محمود حسینی 2  

صاحب ایمانی 2  

قاسم رمضانپور نرگسی 2  

حجت حاجی حسینی 2  

سید محمد هادی رضوی 2  

اعظم آهنگر سله بنی 2  

راضیه طهماسبی 2  

مجتبی هوشمندزاده 2  

محمد علی مرادی 2  

سید رضا حجازی 2  

محمد کریمیان راوندی 2  

سعید غلامرضایی 1  

پیمان دولتشاه 1  

کمال سخدری 1  

بهروز پورولی 1  

معصومه محمدی 1  

مژگان دیانتی 1  

نیلوفر رضایی 1  

احمد رضوانفر 1  

سید یوسف حجازی 1  

عامر دهقان نجم ابادی 1  

مهدی بصیرت 1  

ریحانه زهرا اسفندیارپور 1  

ایمانی, صاحب 1  

طلوع اصل, هادی 1  

عابدی, هدی 1  

محمودی, رویا 1  

رضا غلامزاده 1  

زهرا آراستی 1  

الهام فهام 1  

سید داوود حاجی میر رحیمی 1  

عباس نوروزی 1  

احمد رضوانفر 1  

سید یوسف حجازی 1  

حسین شعبانعلی فمی 1  

داریوش حیاتی 1  

علی اسدی 1  

غلامحسین حسینی نیا 1  

آصف ( ut) کریمی 1  

مژگان دیانتی 1  

نسا رضایی 1  

نازی داودی 1  

رحیم رحیمی 1  

مهدی قباد نژاد 1  

فهیمه بشارتی 1  

الهام ذره پرور شجاع 1  

شکوه السادات علیزاده مقدم 1  

حسین مختاری 1  

Jahangir Yadollahi Farsi 1  

Mohammad Sadegh Baradaran 1  

مریم سادات رشادی 1  

شهاب الدین حسینی کوپائی 1  

محمدرضا اسدپور 1  

مریم مهرعلی 1  

نادر سیدامیری 1  

Afsaneh Bagheri 1  

Enayat Abbasi 1  

جواد کیخاکهن 1  

هاله عزتی راد 1