ابوالفضل کاظمی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

[ 1 ] - ارائه یک مدل ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و برنامه ریزی صفر ویک جهت تعیین مجموعه ای از نشریات علمی ISI برای اشتراک سالیانه( مطالعه موردی :رشته مهندسی صنایع)

هدف: این پژوهش با هدف ارائه ابزاری برای ارزشیابی تعدادی از نشریات تخصصی شناخته شده در رشتة مهندسی صنایع جهت سنجش اثربخشی سرمایه‌گذاری روی آنها و انتخاب یک مجموعة کارا از این نشریات (جهت اشتراک‌گیری و عضویت سالانه) با هدف ارضای معیارهای تعریف شده و در نظرگیری محدودیتهای موجود در سطح دانشکدة مهندسی صنایع،صورت گرفته است. روش: نیاز به یک تکنیک قوی که بتواند ا...

[ 2 ] - ارائه مدلی به منظور برنامه ریزی یکپارچه تولید - توزیع در یک زنجیره تأمین

یکی از مهم­ترین مباحث مطرح شده در زنجیره­ تأمین، برنامه­ریزی یکپارچه تولید- توزیع است. تولید و توزیع یکپارچه محصولات در یک زنجیره تأمین نقش مهمی را در کاهش هزینه­های­ زنجیره بر عهده دارد. در این مقاله، مدلی دو هدفه برای مسئله تولید- توزیع یکپارچه در یک زنجیره تأمین سه سطحی شامل کارخانه­های تولیدی، مراکز توزیع و مشتریان برای چند نوع محصول و در طی چندین دوره زمانی ارائه شده است. دو هدف غیر هم راس...

[ 3 ] - ارائه مدلی دو هدفه برای مسئلۀ برنامه‌ریزی یکپارچه تولید- توزیع در یک زنجیره تامین چند سطحی با در نظر گرفتن سطح خدمت

در این پژوهش، یک مدل دو هدفه مسأله برنامه‌ریزی تولید- توزیع یکپارچه در یک زنجیره تامین چند سطحی ارائه شده است. زنجیره تامین پیشنهادی شامل تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان، مراکز توزیع و مناطق مشتری است. تصمیمات برای چندین ماده اولیه و محصول و در دوره‌های زمانی مختلف گرفته شده است. اهداف مسأله علاوه بر کمینه‌کردن کل هزینه‌های زنجیره شامل هزینه‌های حمل و تامین مواد اولیه، آماده‌سازی و تولید محصولات، ن...

[ 4 ] - ارائۀ یک مدل دوهدفه برای تصمیم‌های مکان‌یابی و تخصیص در یک زنجیرۀ تأمین سه‌سطحی

مدیریت زنجیرۀ تأمین یکی از مسائل اساسی پیش روی سازمان­ها است. در این تحقیق مدلی برای تصمیم‌های مکان­یابی تسهیلات و تخصیص شبکۀ توزیع به‌‌منظور کمینه‌‌کردن دو هدف هزینه و زمان در داخل زنجیرۀ تأمین سه‌سطحی ارائه شده است. این هدف­ها شامل هزینه­های راه­اندازی، سفارش، خرید، تولید، حمل‌و‌نقل، زمان­های تولید، ارسال کالا و دریافت مواد اولیه است. مدل ارائه‌‌شده، یک مسئلۀ برنامه­ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط...

[ 5 ] - ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی فازی برای انتخاب تأمین‌کننده به‌منظور کاهش اثرات گازهای حمل و نقل وسایط نقلیه

فرایند ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان یک مسئله‌ی تصمیم‌گیری چندهدفه‌ی پیچیده است که از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد. در این مقاله، مدلی چندهدفه برای مسئله‌ی انتخاب تأمین‌کننده‌ی یک قلم کالا ارائه شده است که طی آن هزینه‌ی کل ــشامل هزینه‌های عرضه‌کننده و هزینه‌های خریداران، و نیز آلاینده‌های محیط زیست که از حمل و نقل وسایط نقلیه نشأت می‌گیردــ به‌عنوان عاملی تأثیرگذار در ارزیابی و انتخاب تأمین‌کن...

[ 6 ] - Developing a Model for Measuring Severity of Effects Caused by Interconnected Units in Electronic Supply Chains

For many electronic supply chain networks in the world that can comprise hundreds ofcompanies with several tiers of suppliers and intermediate customers, there are numerous presentingrisks to consider. In the electronic supply chain, the situation are even worse, for the characteristics ofthis supply chain: excessive lean management, global sourcing and the rather more uncertain marketdemand. E...

[ 7 ] - A multi-objective integrated production-allocation and distribution planning problem of a multi-echelon supply chain network: two parameter-tuned meta-heuristic algorithms

Supply chain management (SCM) is a subject that has found so much attention among different commercial and industrial organizations due to competing environment of products. Therefore, integration of constituent element of this chain is a great deal. This paper proposes a multi objective production-allocation and distribution planning problem (PADPP) in a multi echelon supply chain network. We ...

[ 8 ] - Analysis of critical paths in a project network with random fuzzy activity times

Project planning is part of project management, which is relates to the use of schedules such as Gantt charts to plan and subsequently report progress within the project environment. Initially, the project scope is defined and the appropriate methods for completing the project are determined. In this paper a new approach for the critical path analyzing a project network with random fuzzy activi...

[ 9 ] - A Fuzzy Goal Programming Model for Efficient Portfolio Selection.

This paper considers a multi-objective portfolio selection problem imposed by gaining of portfolio, divided yield and risk control in an ambiguous investment environment, in which the return and risk are characterized by probabilistic numbers. Based on the theory of possibility, a new multi-objective portfolio optimization model with gaining of portfolio, divided yield and risk control is propo...

[ 10 ] - A cost-oriented model for multi-manned assembly line balancing problem

In many real world assembly line systems which the work-piece is of large size more than one worker work on the same work-piece in each station. This type of assembly line is called multi-manned assembly line (MAL). In the classical multi-manned assembly line balancing problem (MALBP) the objective is to minimize the manpower needed to manufacture one product unit. Apart from the manpower, othe...

[ 11 ] - Modelling Customer Attraction Prediction in Customer Relation Management using Decision Tree: A Data Mining Approach

In Today’s quality- based competitive world, known as knowledge age, customer attraction is of ultimate importance. In respect to the slogan “customer is always right”, customer relation management is the core of an organizational strategy playing an important role in four aspects of customer identification, customer attraction, customer retaining, and customer satisfaction. Commercial organiza...

[ 12 ] - A Model for Cooperative Advertising and Pricing Decisions in Manufacturer-Retailer Supply Chain with Discount: A Game Theory Approach

Coordinating the supply chain is among the most important subjects that is extensively addressed in the related literature. If a supply chain is to be coordinated, it is equivalent to say that we must solve a problem related to competition and cooperation. The game theory is obviously one of the most effective methods to solve such problems, in which the players of the supply chain are assumed ...

[ 13 ] - Presenting a Bi-objective Integrated Model for Production-Distribution Problem in a Multi-level Supply Chain Network

In this study, a bi-objective model for integrated planning of production-distribution in a multi-level supply chain network with multiple product types and multi time periods is presented. The supply chain network including manufacturers, distribution centers, retailers and final customers is proposed. The proposed model minimizes the total supply chain costs and transforming time of products ...

[ 14 ] - Presenting a three-objective model in location-allocation problems using combinational interval full-ranking and maximal covering with backup model

Covering models have found many applications in a wide variety of real-world problems; nevertheless, some assumptions of covering models are not realistic enough. Accordingly, a general approach would not be able to answer the needs of encountering varied aspects of real-world considerations. Assumptions like the unavailability of servers, uncertainty, and evaluating more factors at the same ti...

[ 17 ] - ارائه یک سیستم کنترل فازی برای تخمین زمان ختم پروژه در شبکه‌های گرت

Project scheduling is one of the main fundamentals in project management so the related progressive methods which consider most of the project limitations would be valuable. The GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) is a network analysis method which has unique capabilities in comparison with other conventional scheduling methods. On the other hand and, there is no definite conformit...

[ 18 ] - Energy Saving in Kiln Unit of of ABYEK CEMENT CO: Data Clustering Approach

Cost of cement producing all over the world depends on to the level of wages, energy cost and availability of raw materials. By investigating financial statements of various companies at the stock market, the share of electrical and fuel costs are nearly 27 percent of total costs and this plays the important role in right management of energy consumption. In this regard mathematics modeling and...

[ 19 ] - ارائه و حل یک مدل برنامه ریزی دو هدفه جهت انتخاب تأمین کننده با در نظرگرفتن شرایط تخفیف و کمبود

تصمیم‌گیری در مورد انتخاب تأمین‌کننده‌ی مناسب، یکی از اصلی‌ترین و مهم-ترین مؤلفه‌ها در مدیریت زنجیره‌ی تأمین است. امروزه، تأمین منابع موردنیاز سازمان‌ها، به یک رویکرد مهم تجاری تبدیل شده است، لذا انتخاب صحیح و اتحاد با تأمین‌کنندگان، می‌تواند یک مزیت رقابتی را در امر تولید مؤثرتر و کاراتر محصول یا خدمات در پی داشته باشد. برای حل مسئله‌ی انتخاب تأمین‌کننده‌، مدل‌های زیادی تدوین و ارائه شده ‌است....

[ 20 ] - ارائه‌ی یک مدل دوهدفه برای طراحی شبکه‌ی توزیع در یک زنجیره‌ی تأمین سه سطحی با در نظر گرفتن تورم در محیط فازی

طراحی و تحلیل شبکه‌ی توزیع در یک زنجیره‌ی تأمین یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی شرکت‌های توزیع‌کننده است. در این مقاله به بهینه‌سازی دوهدفه‌ی شبکه‌ی توزیع در یک زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی در حالت چندمحصولی - چند دوره‌یی که شامل کارخانجات تولیدی و مراکز توزیع و مشتریان است، پرداخته شده است. در تحقیق پیش رو سعی شده است اثر برخی از عوامل مانند شرایط آب و هوایی، حملات تروریستی و ... بر روی شبکه‌های توزی...

[ 21 ] - مدل ریاضی و الگوریتم مبتنی بر اولین برازش برای مسئله‌ی توزیع میلک‌ران در صنعت خودروسازی با در نظر گرفتن ملاحظات بسته‌بندی

سامانه‌ی توزیع در صنعت خودروساز پیچیدگی زیادی دارد و ملاحظات بسیاری باید در نظر گرفته شود. از جمله حجم و وزن پالت‌ها، ظرفیت حجمی و وزنی خودروها، پنجره‌های زمانی و سازگاری محموله‌ها. مدل‌سازی ریاضی سامانه‌ی توزیع در نظر گرفته شده در این مقاله، این گونه ملاحظات دنیای واقعی را با هدف کمینه کردن هزینه‌ی کل حمل‌ونقل در نظر گرفته است. در شبکه‌ی حمل‌ونقل، روش‌های ارسال می‌تواند به صورت ارسال مستقیم و ...