علی گلی زاده

دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

[ 1 ] - ترجیح و کارایی سن شکارگر Orius niger Wolff بر هفت ژنوتیپ سیب‌زمینی آلوده به Thrips tabaci Lindeman

سن شکارگر Orius niger Wolff شکارگر مهم تریپس پیاز، Thrips tabaci Lindeman، در مزارع سیب‌زمینی منطقة اردبیل است. در این تحقیق میزان جلب‌شوندگی، میزان تغذیه از شکار، جثة بدن و برخی ویژگی‌های چرخة زیستی سن شکارگر O. niger بر هفت ژنوتیپ سیب‌زمینی (شامل Savalan، Agria، Morene، Kondor، Diamant، PI397082-2 و PI397097-2) آلوده به تریپس پیاز تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در آزمایش‌های ترجیح میزبانی پس ...

[ 2 ] - تاثیر گیاه میزبان بر کارایی زیستی کفشدوزک شکارگرHippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae)

کفشدوزک شته‌خوار Hippodamia variegata (Goeze) یک شکارگر موثر در بیشتر اکوسیستم‌های کشاورزی می‌باشد. گیاهان میزبان شته‏ها می‌توانند یک عامل موثر بر خصوصیات زیستی و کارایی شکارگرهای آنها باشند. لذا در این تحقیق اثر شش گیاه میزبان شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (Linnaeus)شامل کلم‌زینتی، کلم‌گل، تربچه، شلغم، کلزا و کلم‌برگ روی نشوونما، تولیدمثل و جدول زندگی کفشدوزکH. variegata مورد مطالعه قرار...

[ 3 ] - پارامترهای زیستی و تولیدمثلی کنه‌ی تارتن دولکه‏ ای (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidaeروی ارقام مهم تجاری پنبه

کنه‌ی تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae یکی از آفات مهم و با دامنه میزبانی بسیار وسیع در سرتاسر جهان می‌باشد. گیاهان میزبان و ارقام مختلف گیاهی می‌توانند به عنوان یک فاکتور موثر روی خصوصیات زیستی از جمله پارامترهای زیستی و تولیدمثلی آفات اثر بگذارند. تأثیر دوازده رقم تجاری گیاه پنبه شامل 010، آوانگارد، ب557، بلی‏ایزوواز، چگوارا، خرداد، اوپال، ساحل، شیرپان 539، تاشکند، ورامین و ورامین349 روی پار...

[ 4 ] - جدول زندگی دو جنسی سن-مرحله‏ و ظرفیت شکارگری سنNesidiocoris tenuis در تغذیه از Trialeurodes vaporariorum روی سه محصول مهم گلخانه‏ای

سن شکارگر Nesidiocoris tenuis یکی از مهمترین دشمنان طبیعی سفیدبالک گلخانهTrialeurodes vaporariorum می‏باشد. در این تحقیق جدول زندگی دوجنسی سن- مرحله و توانایی شکارگری این شکارگر در تغذیه از پوره‏های سن دوم سفیدبالک گلخانه در دمای 2±25 درجه‏ی سلسیوس، رطوبت نسبی 10±65 درصد و دوره‏ی نوری 16:8 ساعت (تاریکی: روشنایی)‏ روی سه گیاه بادمجان، خیار و گوجه‏فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین‏ها و خطای معی...

[ 5 ] - مقایسۀ آماره‌های جدول زندگی بید گوجه‌فرنگیTuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) روی پنج رقم گوجه‌فرنگی اهلی

بید گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) یکی از آفات مهم گوجه‌فرنگی Solanum lycopersicum L. است. در این تحقیق ویژگی‌های چرخۀ زیستی بید گوجه‌فرنگی روی پنج رقم گوجه‌فرنگی به نام‌های Super Strain B، Super Chief، Early Urbana Y111، Mobil و Early Urbana Y در شرایط گلخانه‌ای مطالعه شد. نتایج نشان داد که رشدونمو لاروی روی رقم‌های Mobil و Early Urbana Y در مقایسه با دیگر رقم‌های تحت مطالعه کندتر بود. تع...

[ 6 ] - اثر دما و گونه های مختلف حبوبات روی ویژگی های زیستی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)

سوسک چهارنقطه­ ای حبوبات Callosobruchus maculatus یک آفت خسارت­زای مهم دانه­ های حبوبات است. در این تحقیق اثر تغذیه روی پنج گونه حبوبات (باقلا، لوبیا چشم بلبلی، عدس، ماش و نخود) در هفت دمای ثابت 18، 21، 24، 27، 30، 33 و 36 (1±) درجه سلسیوس روی طول دوره­ ی نشو و نمای سوسک چهارنقطه­ای بررسی شد. پارامترهای رشد جمعیت آفت روی پنج گیاه میزبان در دمای بهینه 27 درجه سلسیوس و نیز در هفت دمای ثابت روی لو...

[ 7 ] - تاثیر کشت های نواری ذرت و اسپرس در کنترل کرم ساقه‌خوار اروپایی ذرت، (Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae و عملکرد هر دو محصول

کرم ساقه­ خوار اروپایی ذرت، Hübner Ostrinia nubilalis یکی از مهم­ترین آفات ذرت است. در این تحقیق تاثیر تک­ کشتی ذرت (C)، تک­ کشتی اسپرس (S) و کشت نواری ذرت و اسپرس در چهار نسبت ردیفی: 2C: 2S، 2C:4S، 2C:6S و 2C:8S بر تراکم کرم ساقه­ خوار اروپایی ذرت، تنوع و فراوانی دشمنان طبیعی آن و عملکرد هر دو محصول در مزرعه­ آزمایشی طی دو سال زراعی 1395 و 1396 بررسی شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که د...