محمدحسین جواری

دانشیار آموزش زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز

[ 1 ] - تحلیل تطبیقی «ققنوس» و «آلباتروس»؛ دو شعر از نیما و بودلر 1

این مقاله به مطالعه تطبیقی «ققنوس» و «آلباتروس» دو شعر از نیما و بودلر می پردازد. ابتدا سعی شده است به سمبولیسم این دو شاعر اشاره شود و بعد به تحلیل تطبیقی دو شعر مذکور از ابعاد مضمونی و ساختاری پرداخته می شود وبالاخره با بیان شباهتها و تفاوتهای موجود در دو شعر تاثیرپذیری نیما از بودلر نشان داده می شود.

[ 2 ] - نگاهی بر جنبه های فانتزی در کف ایام، اثر بوریس ویان

  چکیده :   سبکِ فانتزی به نگرشی فرا واقعی اطلاق می شود که مضمونی هجوآمیزدارد. این سبکِ ادبی با تلفیقِ نگاهی آمیخته به توهم و خیال از یک سو و دغدغۀ بهبودِ شرایط موجود از سوی دیگر به وجود می آید. رمان کف ایام نوشته بوریس ویان، نویسنده قرن بیستم دورنمایی از بازی واژگانی دنیای وارونه جدیدی را به تصویر در می آورد که نمایشی فانتزی محسوب می شوند. در این رمان، مضامینی چون عشق، بیماری و مرگ در داستان زندگی...

[ 3 ] - خوانش ساختگرایانة اسطورة سیاوش و بازخوانی‌های آن با تکیه بر انسان‌شناسی ساختگرای لوی‌استروس

هدف این جستار، ارائة روش ساختگرای لوی-استروس در خوانش اسطوره است. ما با تکیه بر آموزه‌های لوی-استروس در کتاب انسان‌شناسی ساختگرا، سعی می‌کنیم اسطورة سیاوش و بازنمایی‌های دیگر این اسطوره را در رویکردی تطبیقی تحلیل کنیم. این انسان‌شناس فرانسوی سعی بر آن دارد که ویژگی‌ها و ساختار ثابت اسطوره را در نسخه‌های مختلف آن دریابد و با رویکردی ساختارگرایی و ضد نژادپرستی ثابت کند که اسطورة تمامی فر...

[ 4 ] - بررسی پدیده اجتماعی "آنومی" و بازتاب آن در نوشتار رمان مرگ قسطی نوشته سلین

این مقاله به بررسی پدیده اجتماعی "آنومی" و بازتاب آن در نوشتار رمان مرگ قسطی نوشته سلین می پردازد. مطالعه این پدیده اجتماعی به ما این امکان را می دهد تا ناهنجاریهای اجتماعی را بررسی و سپس انتقال آن به عناصر زبانشناختی را مطالعه نماییم. شخصیت های این رمان هنجارهای اجتماعی را زیر سوال می برند. به واقع، قهرمان داستان فردینان به لحاظ اجتماعی ناسازگار است. نقطه اوج این عدم سازگاری در عناصر ادب...

[ 5 ] - اعمال روش سوسیوکریتیک کلود دوشه برای تحلیل ریشه های آسمان رومن گری

نقد جامعه شناختی روشی برای تجزیه و تحلیل آثار ادبی است که در آن به جنبه اجتماعی و ادبی یک اثر پرداخته می شود. ریشه های آسمان رومن گاری، نویسنده فرانسوی، اثری چندبعدی است که وجه اجتماعی و ادبی آن به صورت موازی پرورش یافته اند. این ویژگی موجب شده است تا این اثر موضوع تحلیلی جامعه شناختی قرار بگیرد و بدین سان از یک رمان خنثی فاصله گرفته و به عنوان متنی مستقل در نظر گرفته شود که روابط تنگانگی با وا...

نویسندگان همکار