زینب صدقیان

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فرانسه، دانشکدة ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

[ 1 ] - ارائة مدل ارزیابی ترجمة فیلم با استناد به مدل دوسار و بررسی نقش کاربردی آن در آثار دوبله‌شده در ایران

در پژوهش حاضر، پس از برشمردن مشخصه‌های استاندارد ترجمة فیلم و مقایسة مراحل عملی این نوع ترجمه در ایران با مشخصه­های ذکرشده، معیارهایی برای ارزیابی کیفیت ترجمة فیلم معرفی می­شود. بدین­منظور، مدل ارزیابی آندره دوسار- که برای ترجمة ادبی و براساس «حذفیات، اضافات و انتقال معنا» طرح‌ریزی شده است- مدنظر قرار می­گیرد و کارکرد و اعتبار آن برای ارزیابی ترجمة فیلم بررسی می­شود. انتقال معنای کامل، انسجام م...

[ 2 ] - بررسی پدیده اجتماعی "آنومی" و بازتاب آن در نوشتار رمان مرگ قسطی نوشته سلین

این مقاله به بررسی پدیده اجتماعی "آنومی" و بازتاب آن در نوشتار رمان مرگ قسطی نوشته سلین می پردازد. مطالعه این پدیده اجتماعی به ما این امکان را می دهد تا ناهنجاریهای اجتماعی را بررسی و سپس انتقال آن به عناصر زبانشناختی را مطالعه نماییم. شخصیت های این رمان هنجارهای اجتماعی را زیر سوال می برند. به واقع، قهرمان داستان فردینان به لحاظ اجتماعی ناسازگار است. نقطه اوج این عدم سازگاری در عناصر ادب...

نویسندگان همکار