× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مجید رضوی

استادیار بیهوشی/دانشگاه علوم پزشکی مشهد

[ 1 ] - مقایسه کارایی دستگاه نشانگر مری و اندازه گیری Co2 بازدمی در تائید محل لوله تراشه

مقدمه: لوله گذاری تراشه اقدامی حیاتی در اتاق عمل ها است و عدم تشخیص صحیح با خطرات ناگواری همراه است. در این مطالعه دستگاه نشانگر مری با کاپنوگراف مقایسه شده است. روش کار: پس از تائید و حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این مطالعه توصیفی آینده نگر و تک نمونه ای بر 114 بیمار کاندید جراحی عمومی و ارتوپدی انجام شد. بعد از لوله گذاری تراشه، محل آن ابتدا به وسیله دستگاه نشانگر مری و سپس ب...

[ 2 ] - مقایسه عوارض و مدت بهبودی بیهوشی عمومی توسط رمی فنتانیل و پروپوفول و بی حسی موضعی همراه آرام بخشی هوشیارانه در جراحی های آب مروارید ساده به روش فیکو

مقدمه: جراحیهای چشم به خصوص آب مروارید به صورت سرپایی قابل انجام است و از بی حسی موضعی و یا بیهوشی عمومی استفاده می شود. رمی فنتانیل از مخدرهای بسیار کوتاه اثر و پروپوفول از هوشبرهای کوتاه اثر می باشندکه هر دو می توانند جهت نگهداری بی هوشی مورد استفاده قرار گیرند. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه تغییرات همودینامیک و سرعت و مدت بهبودی و عوارض بیهوشی عمومی توسط رمی فنتانیل و پروپوفول و بی حسی موضعی...

[ 3 ] - مقایسه شیوع فاسیکولاسیون و درد عضلانی پس از عمل به دنبال مصرف ساکسینیل کولین

مقدمه: فاسیکولاسیون و درد عضلانی جزء عوارض شایع بعد از مصرف ساک سینیل کولین است که کاهش شیوع و شدت آن علاوه بـر راحتـی بیمـار بعـد از عمـل ، عوارض جانبی ساکسینیل کولین را کاهش می دهد.این مطالعه با هدف بررسی شدت و شیوع درد عضلانی و فاسیکولاسیون بعد از تزریق ساکسینیل کولین ومقایسه آن در سه گروه انجام شده است. روش کار: این پژوهش مورد – شاهدی در سـال 1385 در 75 بیمـار بـا ASAI کـه جهـت جراحـی اسـتخ...

[ 4 ] - پیشگیری فاسیکولاسیون ناشی از ساکسینیل کولین با لیدوکائین

ساکسنیل کولین، شل کننده عضلانی دپولاریزان است که به علت شروع اثر سریع و کوتاه بودن مدت اثر ، در موارد اورژانس و اعمال کوتاه مورد توجه قـرار دارد؛ اما با عوارض متعدد همراه است که پیشگیری از فاسیکولاسیون تا حد زیادی از این عوارض می کاهد . هدف این مطالعه بررسـی اثـر لیـدوکائین بـر کـاهش شدت و بروز فاسیکولاسیون به دنبال ساکینیل کولین است. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1385 در بخش جراح...

[ 5 ] - اانجام بیهوشی عمومی برای خدمات دندانپزشکی یک بیمار مبتلا به Pierre Robin Sequence: گزارش مورد

مقدمه:Pierre Robin Sequence که قبلاً به عنوان سندروم پیر روبین نامیده می‏شد، شامل سه ناهنجاری مادرزادی ماندیبول کوچک، عقب افتادگی زبان و شکاف کام می‏باشد. به طوری که نقص اولیه عامل ایجاد نقص بعدی است. نوزادان مبتلا به این بیماری با مشکلات انسداد راه هوایی، بازگشت محتویات معده به مری وتغذیه همراهند. مداخلات صورت گرفته اغلب جهت حفظ یک راه هوایی باز است. شرح مورد: یکی از مشکلات اصلی با توجه به کو...

[ 6 ] - بررسی مقایسه‌ای بی‌حسی اسپاینال با بیهوشی عمومی در اعمال لاپاراسکوپی تشخیصی زنان

مقدمه: روش ارجح در بیهوشی بیماران کاندید جراحی‌های لاپاراسکوپی تشخیصی زنان، بیهوشی عمومی عنوان شده است، ولی در مواردی که برای بیهوشی عمومی منعی وجود دارد، از بی‌حسی نخاعی استفاده می‌شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه بی‌حسی نخاعی با بیهوشی عمومی در اعمال لاپاراسکوپی تشخیصی زنان انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی و آینده‌‌نگر در سال 92-1391 بر روی 30 بیمار کاندید لاپاراسکوپی تشخیصی انتخ...

[ 7 ] - “Manually Ventilating Test” in Anesthesia Management of Children with Massive Anterior Mediastinal Masses Requiring Tracheal Intubation.A case series

The risk of life-threatening complications during induction of anesthesia in patients with anterior mediastinal mass is well recognized. Maintenance of spontaneous ventilation during anesthesia is an accepted standard goal in all published reports. However, the decision to paralyze the patient, which is really needed in most surgical procedures, is still a challenging event. In this study, “man...

[ 8 ] - Comparison of Total Intravenous Anesthesia (TIVA) with Inhalation Anesthesia in Pediatric Bronchoscopy

Background: Because of airway stimulations during the bronchoscopy and lack of direct access to the airway, preferred method of anesthesia for rigid bronchoscopy is already controversial. In this study we compared inhalation anesthesia with total intravenous anesthesia (TIVA) for rigid bronchoscopy. Method and Materials: 30 patients aged 2-6 years were chosen divided on two same groups. Anesthe...

[ 9 ] - Pharyngeal Packing during Rhinoplasty: Advantages and Disadvantages

Introduction: Controversy remains as to the advantages and disadvantages of pharyngeal packing during septorhinoplasty. Our study investigated the effect of pharyngeal packing on postoperative nausea and vomiting and sore throat following this type of surgery or septorhinoplasty.   Materials and Methods: This clinical trial was performed on 90 American Society of Anesthesiologists (ASA) I or II...

[ 10 ] - Effect of Ketamine on Post-Tonsillectomy Sedation and Pain Relief

Introduction: Tonsillectomy is the one of the most common types of surgery in children, and is often accompanied by post-operative pain and discomfort. Methods of pain control such as use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), narcotics, and local anesthetics have been used, but each have their own particular side effects. In this study we investigated the effect of ketamine on post...

[ 11 ] - The Effect of Local Injection of Epinephrine and Bupivacaine on Post-Tonsillectomy Pain and Bleeding

Introduction: Tonsillectomy is one of the most common surgeries in the world and the most common problem is post-tonsillectomy pain and bleeding. The relief of postoperative pain helps increase early food intake and prevent secondary dehydration. One method for relieving pain is peritonsillar injection of epinephrine along with an anesthetic, which has been shown to produce variable results in ...

[ 12 ] - Saffron Induced Relaxation in Isolated Rat Aorta via Endothelium Dependent and Independent Mechanisms

Crocus sativus L. (saffron) is a widely used food additive for its color and taste. The hypotensive effects of saffron have been shown in previous studies. The aim of this study was to evaluate the mechanism of vasodilatory effects induced by saffron on isolated rat aorta.To study the vasodilatory effects of saffron aqueous extract (0.5, 1 and 2 mg/mL), isolated rat thoracic aorta rings were co...

[ 13 ] - Study of the role of CREB, BDNF, and VGF neuropeptide in long term antidepressant activity of crocin in the rat cerebellum

Antidepressant activity of crocin, saffron main component, has been established before. Based on previous study, it is suggested that elevation in the levels of BDNF (brain-derived neurotrophic factor), CREB (cAMP response element binding) and VGF neuropeptide could be considered as one probable molecular mechanisms involved in antidepressant activity of long term crocin administration in the r...

[ 14 ] - Black Seed (Nigella Sativa) and its Constituent Thymoquinone as an Antidote or a Protective Agent Against Natural or Chemical Toxicities

Nigella sativa (N. sativa), which belongs to the botanical family of Ranunculaceae, is a widely used medicinal plant all over the world. N. sativa seeds and oil have been used in the treatment of different diseases. Various studies on N. sativa have been carried out and a broad spectrum of its pharmacological actions have been established which include antioxidant, antidiabetic, anticancer, ant...

[ 15 ] - The Effect of Chronic Administration of Safranal on Systolic Blood Pressure in Rats

Safranal, the main component of Crocus sativus essential oil, exhibits different pharmacological activities. In this study, the effects of safranal, on blood pressure of normotensive and desoxycorticosterone acetate (DOCA) - salt induced hypertensive rats in chronic administration were investigated. Three doses of safranal (1, 2 and 4 mg/kg/day) and spironolactone (50 mg/kg/day) were administra...

[ 16 ] - Saffron Induced Relaxation in Isolated Rat Aorta via Endothelium Dependent and Independent Mechanisms

Crocus sativus L. (saffron) is a widely used food additive for its color and taste. The hypotensive effects of saffron have been shown in previous studies. The aim of this study was to evaluate the mechanism of vasodilatory effects induced by saffron on isolated rat aorta.To study the vasodilatory effects of saffron aqueous extract (0.5, 1 and 2 mg/mL), isolated rat thoracic aorta rings were co...

[ 17 ] - Study of the role of CREB, BDNF, and VGF neuropeptide in long term antidepressant activity of crocin in the rat cerebellum

Antidepressant activity of crocin, saffron main component, has been established before. Based on previous study, it is suggested that elevation in the levels of BDNF (brain-derived neurotrophic factor), CREB (cAMP response element binding) and VGF neuropeptide could be considered as one probable molecular mechanisms involved in antidepressant activity of long term crocin administration in the r...

[ 18 ] - Black Seed (Nigella Sativa) and its Constituent Thymoquinone as an Antidote or a Protective Agent Against Natural or Chemical Toxicities

Nigella sativa (N. sativa), which belongs to the botanical family of Ranunculaceae, is a widely used medicinal plant all over the world. N. sativa seeds and oil have been used in the treatment of different diseases. Various studies on N. sativa have been carried out and a broad spectrum of its pharmacological actions have been established which include antioxidant, antidiabetic, anticancer, ant...

[ 19 ] - The Effect of Chronic Administration of Safranal on Systolic Blood Pressure in Rats

Safranal, the main component of Crocus sativus essential oil, exhibits different pharmacological activities. In this study, the effects of safranal, on blood pressure of normotensive and desoxycorticosterone acetate (DOCA) - salt induced hypertensive rats in chronic administration were investigated. Three doses of safranal (1, 2 and 4 mg/kg/day) and spironolactone (50 mg/kg/day) were administra...

[ 20 ] - تعیین شیوع هیپومنیزیمی در 24 ساعت اول پس از عمل جراحی درICU

اهداف: هایپومنیزیمی در 15-10% بیماران بستری‌شده در بیمارستان و 60-40% بیماران بخش‌های مراقبت ویژه دیده می‌شود. این مطالعه به منظور بررسی شیوع هایپومنیزمی در 24 ساعت اول بستری بیماران تحت عمل جراحی انتخابی انجام شد. روش‌ها: در این بررسی مقطعیِ مداخله‌ای 60 بیمار که تحت عمل جراحی شکمی انتخابی با بیهوشی عمومی قرار گرفته و در ICU بستری بودند، به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی آسان انتخاب شدند. معیار SAP...

[ 21 ] - Suvorexant, a dual orexin receptor antagonist, protected seizure through interaction with GABAA and glutamate receptors

Orexin can increase neuronal excitability and induce epileptic activity. In this study, the effects of suvorexant (orexin receptor antagonist) on pentylenetetrazol (PTZ) and maximal electroshock (MES)-induced seizure were investigated. Mice were divided into 5 groups of six animals each including normal saline (10 ml/kg), diazepam (2 mg/kg) and suvorexant (50, 100 and 200 mg/kg) groups. In PTZ ...

[ 22 ] - Suvorexant, a dual orexin receptor antagonist, protected seizure through interaction with GABAA and glutamate receptors

Orexin can increase neuronal excitability and induce epileptic activity. In this study, the effects of suvorexant (orexin receptor antagonist) on pentylenetetrazol (PTZ) and maximal electroshock (MES)-induced seizure were investigated. Mice were divided into 5 groups of six animals each including normal saline (10 ml/kg), diazepam (2 mg/kg) and suvorexant (50, 100 and 200 mg/kg) groups. In PTZ ...