علیرضا فاضل

استاد گروه علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - اثرات همزمان استرس نوری و صوتی پیش از تولد بر میزان وزن تولد نوزادان رت

مقدمه : استرس های اولیهی زندگی ( از جمله استرس ها در طی تکامـل جنینـی ) منجـر بـه پیـدایش بیمـاری هـا و اختلالات روانی در دوران بعد از تولد می گردند . هدف از این مطالعه، بررسی اثرات هم زمان اسـترس نـوری و صـوتی پیش از تولد بر میزان وزن تولد نوزادان موش آزمایشگاهی (رت ) است. روش کار: در این مطالعهی مورد شاهدی، رت های آزمایشگاهیِ ماده باردار، در دو گروه تحت استرس و کنتـرل قـرار داده شدند. موش ...

[ 2 ] - Effects of Human Adipose-derived Stem Cells and Platelet-rich Plasma on Healing Response of Canine Alveolar Surgical Bone Defects

Background: Due to the known disadvantages of autologous bone grafting, tissue engineering approaches have become an attractive method for ridge augmentation in dentistry. To the best of our knowledge, this is the first study conducted to evaluate the potential therapeutic capacity of PRP-assisted hADSCs seeded on HA/TCP granules on regenerative healing response of canine alveolar surgical bone...

[ 3 ] - نحوه گسترش ترکیبات قندی در دیواره‌های جانبی نخاع در دوران مورفوژنز موش BALB/c با استفاده از روش لکتین هیستوشیمی

زمینه و هدف : ارگانیزرهای متفاوتی با ارسال پیام‌هایی باعث تکامل و تمایز نخاع می‌شوند. گلیکوکانجوگیت‌های مترشحه از سلول‌های دیواره جانبی نخاع نیز می‌تواند به‌عنوان پیام‌رسان‌های نوروژنزیس و تمایز عصبی باشد. این مطالعه به منظور تعیین نحوه گسترش ترکیبات قندی در دیواره‌های جانبی نخاع در دوران مورفوژنز موش BALB/c با استفاده از روش لکتین هیستوشیمی انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه تجربی جنین‌های 10...

[ 4 ] - Glycoconjugates Distribution during Developing Mouse Spinal Cord Motor Organizers

Background: The aim of this research was to study the distribution and changes of glycoconjugates particularly their terminal sugars by using lectin histochemistry during mouse spinal cord development. Methods: Formalin-fixed sections of mouse embryo (10-16 fetal days) were processed for lectin histochemical method. In this study, two groups of horseradish peroxidase-labeled specific lectins we...

[ 5 ] - بررسی لکتین ‌هیستوشیمیایی قندهای انتهایی گلیکوکانژوگیت‌ها طی تمایزات سلول‌های گانگلیونی شبکیه چشم موش صحرایی

چکیده اهداف: تکامل ارگان‌ها در دوران جنینی حاصل رخدادها و تغییرات پیچیده‌ای همچون واکنش‌های سلولی و تمایزات مولکولی تک‌تک ساختارهای وابسته است که موجب تعیین سرنوشت نهایی یک سلول تمایزنیافته‌ جنینی می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی الگوی توزیع قندهای انتهایی گلیکوکانژوگیت‌ها و تغییرات آنها در سطح سلول‌های گانگلیونی شبکیه رت طی مورفوژنز چشم با استفاده از روش لکتین هیستوشیمیایی بود. مواد و روش‌ها...

[ 6 ] - Evaluation of the anti-oxidant effect of ascorbic acid on apoptosis and proliferation of germinal epithelium cells of rat testis following malathion-induced toxicity

Objective(s): The aim of this study was to determine the protective role of ascorbic acid on apoptosis and proliferation of spermatogonia and primary spermatocyte cells after malathion administration as an organophosphate pesticide in rat testis.Materials and Methods: Thirty male Wistar rats were randomly divided into five groups of 6 ra...