سید مجتبی یاسینی اردکانی

استاد، گروه روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران

[ 1 ] - بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393

مقدمه: خستگی و افسردگی در دانشجویان بر انجام کار، زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی آنها اثرات منفی گذاشته و منجر به کاهش عملکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلی آنها می‌گردد. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393 انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش بر روی 315 دانشجو در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به روش چند مرح...

[ 2 ] - The Effects of Bupropion on Negative Symptoms in Schizophrenia

Abstract:Purpose:This study was designed determine the efficacy of bupropion versus placebo in subjects with negative symptoms of schizophrenia.Methods:A convenience sample of 40 patients of both genders aged 18-60 years who were living in psychiatric care centers were randomly treated with bupropion (started with 75 mg twice a day; increased to 100 mg thrice daily) or placebo. The diagnosis of...

[ 3 ] - The Effects of Bupropion on Negative Symptoms in Schizophrenia

Abstract:Purpose:This study was designed determine the efficacy of bupropion versus placebo in subjects with negative symptoms of schizophrenia.Methods:A convenience sample of 40 patients of both genders aged 18-60 years who were living in psychiatric care centers were randomly treated with bupropion (started with 75 mg twice a day; increased to 100 mg thrice daily) or placebo. The diagnosis of...

[ 4 ] - بررسی تأثیر ناباروری بر روابط زوجین: یک مطالعه کیفی

مقدمه: نتایج متناقضی در مورد رابطه بین زوجین و ناباروری به چشم می‌خورد. پژوهش حاضر با هدف درک و تجربه زنان نابارور در مورد تشخیص و درمان ناباروری و تأثیر آن بر عملکرد جنسی انجام شد. روش‌: این مطالعه از نوع کیفی بود و با رویکرد تحلیل محتوا انجام گردید. 15 زن نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهر یزد و 8 نفر مطلع کلیدی با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند از مهر تا بهمن سال 1393 انتخاب شدند. با مش...

[ 5 ] - بررسی میزان آگاهی دانش آموزان پسر دبیرستانهای روستایی استان یزد از مواد مخدر

Introduction: Considering high prevalence of addiction, the age range of drug abuse and availability of new synthetic drugs, evaluation of knowledge of adolescents about drugs would be a priority in research. Methods: In this descriptive cross-sectional study, 517 rural high school students were asked to complete a questionnaire and through SPSS soft ware version 13, collected data was analyze...

[ 6 ] - Comparative efficacy of methylphenidate and atomoxetine in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis

Background: The aim of this study was to directly compare efficacy of atomoxetine and methylphenidate in treatment of children and adolescents 6- 18 years.   Methods: All published, randomized, open label or double blind trials, comparing the efficacy of methylphenidate with atomoxetine in treatment of children diagnosed with ADHD, using DSM-IV criteria were included in this study; ADHD...

[ 7 ] - Study of the association between DRD2 Gene Ser311Cys and GSTM1 Gene polymorphism in Schizophrenia

Introduction: Schizophrenia is a mental disorder affecting 1% of the world's population. Two of genes have been recognized to be involved in development of this disease: DRD2 and GSTM1. Methods: This case-control study included 100 patients suffering from schizophrenia who referred to Yazd Neuropsychiatry Hospital. Also, 100 healthy patients without schizophrenia were selected as the control g...