عباسعلی ولی

استادیار بیابان‌زدایی، گروه علوم مهندسی بیابان، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

[ 1 ] - تحلیل اقلیمی و ردیابی توفان‌های گرد و غبار فراگیر در جنوب و مرکز ایران

در سال‌های اخیر گستردگی و شدت توفان‌های گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب‌غربی ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی خاص خود موجب شده است که این پدیده از عمده‌ترین مخاطرات زیست‌محیطی در این نواحی باشد. پژوهش حاضر به بررسی توفان گرد و غبار در نواحی جنوبی و مرکز ایران در بازۀ زمانی 2002 تا 2009 پرداخته است. برای این مهم، از داده‌های هواشناسی، داده‌های سینوپتیکی جو میانه و بالا، مدل رهگیری...

[ 2 ] - بررسی روند فرسایش بادی در ایران مرکزی با استفاده از شاخص طوفان گرد و غبار در پنجاه سال اخیر

Wind erosion is the most important geomorphic process and the main cause of the landscape change in arid and semi-arid areas. This paper focuses on the Dust Storm Index (DSI) with the aim of monitoring wind erosion in Central Iran using meteorology data. The trend of standardized DSI and its three factors which are sever dust storm, moderate dust storm and local dust events were studied using M...

[ 3 ] - بررسی تغییرات محتوی رنگدانه‌های فتوسنتزی، پارامترهای فلورسنس کلروفیلی و عناصر غذایی در گیاه اشنان (Seidlitzia rosmarinus L.) تحت تنش شوری

Salinity is one of the major environmental stresses that adversely affect plant growth and metabolism. Salt stress affects plant physiology at both whole-plant and cellular levels through osmotic and ionic stress effects. In order to investigate the effect of different levels of salinity on photosynthetic pigment content and nutrient in Saltwort Plants (Seidlitzia rosmarinus L.), Experiment was...

[ 4 ] - تعیین الگوی کشت و ارزیابی گونه‌های کشت شده با پساب تصفیه شده شهری جهت احیای اراضی بیابانی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سبزوار)

One of the most important ways to combat desertification is Increasing the vegetation cover. One of the projects that can provide integrated management of water resources in ecosystems and Reduction of desertification and increase of vegetation cover is The use of unconventional water, including Wastewater of treatment plants urban. In this regard, proper selection of plant species adaptable an...

[ 5 ] - ارزیابی طرح‌های بیابان‌زدایی منطقۀ آران و بیدگل بر اساس معیار پوشش گیاهی

Introduction: Currently, desertification is a catch-up of many countries in the world, including developing countries. This problem is seen not only in dry and semi-arid areas, but also in parts of the semi-humid areas. Desertification involves processes that are both natural causes and human inferiority. Land degradation is referred to as desertification due to one or a combination of processe...

[ 6 ] - بررسی ارتباط بین خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدروژئولوژیکی در یک منطقۀ خشک (مطالعۀ موردی: دشت ششده و قره‌بلاغ)

Groundwater is a major source of water for agriculture in Sheshdeh and Gharebolagh plain. In recent years increasing drought and excessive exploitation of these resources has increased the pressure on groundwater. The aim of this study was to investigate the relationship between meteorological and hydrogeological drought using the SPI and GRI indices. Eight rain gauges stations were used to cal...

[ 7 ] - تعیین میزان اهمیت تأثیر پارامترهای متعدد هیدرواقلیمی بر خشکیدگی تالاب گاوخونی با به‌کارگیری شبکۀ عصبی مصنوعی و داده‌های سنجش از دور

Wetlands as one of the most important and most valuable natural ecosystems in the world play an important role in filtering pollutants and reduce dust, creating a favorable microclimate, biodiversity and genetic and organic materials reservoirs. In central part of Iran, climatic and human factors have created significant differences between dry and wet surfaces of Gavkhooni wetland in recent de...

[ 8 ] - تحلیل روند سری‌های زمانی خشکسالی برای نیم‌قرن اخیر در ایران مرکزی

Widespread and long-term effects of droughts has caused it to be known as the worst natural disaster that causes water and food deficiency in affected areas. One of the popular indexes in recognizing and monitoring of drought is Standardized Precipitation Index (SPI) that its efficiency has been approved in the world. Trend detection is very important to manage water resources. The Mann-Kendall...

[ 9 ] - ارزیابی شدت بیابان زایی حوضه مسجدسلیمان با استفاده از مدل IMDPA

Above 80 percent of Iran is currently located in arid and semi-arid to dry and sub-humid climates and they have sensitive conditions given the climatic conditions and natural characteristics of these regions and improper utilization methods, hence they are potentially and actually subject to the phenomenon of desertification. In this research, the sensitivity of the lands of Masjedsoleiman Area...

[ 10 ] - ارزیابی شدت بیابان‌زایی دشت روداب سبزوار با تأکید بر دو معیار اقلیم و آب

Land degradation in arid and semi-arid regions caused by climate change and human activities makes it more susceptible to desertification. The aim of this research is assessing the intensity of desertification in Roudab plain of Sabzevar city using IMDPA model. So two criteria of climate and water as the main criteria affecting desertification process were considered based on field observations...

[ 11 ] - بررسی اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده‌ی MODIS درخراسان رضوی

One of the consequences of drought, decline water resources, reduced agricultural production, changes in vegetation and accelerate the desertification areas in the assessment of the effects of drought on vegetation is of paramount importance. In this regard, the use of remote sensing and ground data to assess the effects of drought is the most efficient known methods.In this study, The effect o...

[ 12 ] - بررسی فرسایش‌پذیری خاک با استفاده از روش زمین‌آمار (مطالعه‌ی موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

ABSTRACT Soil erosion is one of the fundamental issues in the fields of environmental , natural resources and agriculture. And today know this topics and related issues that should be considered to take over. using Of new method Instead of traditional methods in order understanding and applying appropriate planning is essential. The aim of this study review Erodibility and Boir Ahmad province u...

[ 13 ] - استفاده از مدل‌های غیر قطعی در پیش‌بینی دبی متوسط ماهیانه با استفاده از مدل های سری زمانی(مطالعه موردی: چشمه سلیمانیه کاشان)

Different types of time series analysis models are commonly used for predicting hydrological factors. In this study, the situation of Soleimanieh spring discharge in Kashan was investigated using various time series models and mean monthly flow during 11 year period. Then, spring discharge predicted using the best modals for future 9 years. In this research, the data were analyzed using 12 time...

[ 14 ] - ارزیابی کارایی استفاده از پساب شهری در مدیریت مخاطرۀ بیابان‌زایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ بیابانی برآباد شهرستان سبزوار)

مقولۀ توسعۀ پایدار به کاهش آثار نامطلوب توسعه در اکوسیستم‌ها و پایداری مستمر آنها تأکید می‌کند. یکی از مسائل مطرح در اکوهیدرولوژی مناطق خشک، مدیریت پساب‌های شهری است. یکی از ایده‏هایی که می‏تواند شرایط کاهش آثار منفی پدیدۀ بیابان‌زایی را فراهم آورد، استفادۀ پساب فاضلاب شهری در احیای مناطق بیابانی است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان استفاده از پساب شهر سبزوار در احیای مناطق بیابانی دروک‌ـ ب...

[ 15 ] - پیش‌بینی بارش ماهانه با استفاده از شاخص‏ های اقلیمی پیوند از دور با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی و مدل‏ آماری (‌مطالعۀ موردی: ایستگاه‌های هم‌جوار ششده و قره‌بلاغ)

بسیاری از متغیرهای هواشناسی از جمله بارش به‌شدت به گردش‏های جوّی‌ـ اقیانوسی بزرگ‌مقیاس وابسته‌اند. در پژوهش حاضر تأثیر سیگنال‏های اقلیمی بر میانگین بارش ماهانۀ ایستگاه‏های مجاور مناطق ششده و قره‌بلاغ طی دورۀ آماری 25 ساله از 1364 تا 1388 بررسی شده است. شبیه‌سازی بارش با استفاده از مدل‏های آماری و شبکۀ عصبی انجام شده است. همبستگی سیگنال‏های اقلیمی با بارش در حالت‏های مختلف بدون تأخیر و با تأخیرها...

[ 16 ] - تبیین تأثیر فرم و فرآیندهای ژئومورفیک در سکونتگاه شهری یاسوج

پژوهش حاضر به بررسی مکان های مناسب گسترش سکونتگاه های شهر یاسوج با توجه به فرم ها و فرایندهای طبیعی موجود در منطقه پرداخته است. در این راستا باتوجه به ویژگی های طبیعی منطقه 5 معیار، 15 زیر معیار و84 کلاس جهت دستیابی به اهداف شناسایی شد. ابتدا با گردآوری نقشه های پایه شهر یاسوج، مبادرت به تهیه و تجزیه و تحلیل لایه های شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، جنس سازند، تراکم مراکز مسکونی، فاصله از مراکز مسک...

[ 17 ] - تحلیل فرم ریپل مارک‎ها و موانع نبکا در پلایای سیرجان

این پژوهش تلاش دارد تأثیر خصوصیت‎های مورفومتری نبکاها را روی ویژگی‎های مورفومتری ریپل مارک‎ها در پلایای سیرجان بررسی کند. ابتدا خصوصیت‎های مرفومتری بیست نمونه از نبکاهای گونۀ درختچۀ گز، اشنان و گل گزی، شامل ارتفاع و قطر تاج پوشش گیاه، ارتفاع و قطر قاعدۀ مخروط نبکا، ارتفاع مانع (مجموع ارتفاع نبکا و ارتفاع گیاه) و همچنین طول و عرض محدودۀ تحت تأثیر مانع اندازه‎گیری شد. سپس رابطۀ همبستگی تحلیل رگرس...

[ 18 ] - ارزیابی و تهیه نقشه حساسیت مناطق به بیابان‌زایی با استفاده از روش ESAs (پژوهش موردی: دشت یزد- اردکان)

چکیده:سابقه و هدف: بیابان‌زایی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های قرن حاضر به شمار آمده و در نتیجه عوامل اقلیمی و انسانی پدید می‌آید. تاکنون روش‌ها و مدل‌های مختلفی به منظور ارزیابی و تهیه نقشه بیابانزایی در مقیاس‌های جهانی و محلی ارائه شده است که از مهم‌ترین آنها در سطح جهانی: LADA، GLASOD، FAO-UNEP، ESAs و در سطح ملی، ICD، MICD و IMDPA را می‌توان نام برد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی حساسیت ...

[ 19 ] - بررسی نقش سطوح خشکیده تالاب گاوخونی بر تولید گرد و غبارهای داخلی با استفاده از تصاویر لندست و گل توفان (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

تالاب گاوخونی یکی از تالاب های مهم ایران مرکزی است که در دهه های اخیر عوامل متعدد اقلیمی و انسانی تغییرات قابل توجهی در سطوح خشک و مرطوب آن به وجود آورده است و زمینه را برای تولید بیشتر گرد و غبار در مناطق مرکزی ایران فراهم نموده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سطوح خشکیده تالاب گاوخونی بر تولید گرد و غبارهای داخلی ایستگاه اصفهان با بهره گیری از تکنیک دورسنجی و گل توفان ها در بازه ی زمانی 22 س...

[ 20 ] - مدل‌سازی اقلیمی رخداد بیابان‌زایی در حوضه کویر حاج علی قلی

بیابان‌زایی تغییر در خصوصیات خاک، پوشش گیاهی و اقلیم یک منطقه است که منجر به اتلاف فعالیت‌های پایدار و اساسی تداوم حیات اکوسیستم می‌شود. این پدیده بر مناطق خشک سراسر جهان اثرات سوء داشته و یکی از علل عمده فشار بر جوامع زیستی است. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد تا با استفاده از روش تلفیقی مدل‌های آماری و تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی، رخداد بیابان‌زایی حوضه کویر حاج علی قلی را براساس شاخص‌های اقل...

[ 21 ] - ارزیابی روش‌های مختلف درون‌یابی به منظور پهنه‌بندی کیفیت آب با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهرستان آباده)

  تعیین کیفیت آب در مدیریت منابع آب از اهمیت خاصی برخوردار بوده و پایش و پهنه بندی آن به عنوان یک اصل مهم در برنامه ریزی‌ها باید مد نظر قرار گیرد.منظور از انجام این تحقیق، تعیین مناسبترین روش میان یابی جهت تعیین کیفیت آب با استفاده از نمودار شولر می باشد. برای انجام این مطالعه از چاه های مشاهده ای(27 حلقه چاه) در منطقه ای آبرفتی و همگن با آبخوان آزاد در محدوده ی شهرستان آباده استفاده شد. جهت تع...

[ 22 ] - تحلیل مقایسه ای ارتباطات بین مؤلفه های مورفومتری نبکا و مورفولوژی گیاهی گونه‌های Tamarix mascatensis ، Reaumuria turkestanicaوmannifera Alhagiدر کفه خیرآباد سیرجان

ژئومورفولوژی کاربردی بر سه محور برقراری پایداری مکفی منابع طبیعی، تخفیف خطرهای طبیعی و کاهش و تعدیل تأثیرهای تغییرات جهانی محیط استوار است. یکی از مهمترین چشم اندازهای ناهمواری در مناطق خشک نبکا است. نبکا در اثر عملکرد فرآیندهای بادرفتی و بیولوژیک به وسیله تجمع رسوبات تشکیلمی‌شود. درک ارتباطات اکوژئومورفولوژیک پیچیده در سیر تکامل چشم انداز نبکا می­تواند در مدیریت تغییرات محیطی برای پیش بینی مرا...

[ 23 ] - بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تغییرات سطح دریاچه مهارلو با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای

برای ارزیابی مدیریت منابع آب و تغییرات محیطی منطقه‌ای، پهنه‌بندی دقیق و بررسی دینامیک دریاچه‌ها امری حیاتی است. در این پژوهش، به منظور تهیه نقشه سطح دریاچه مهارلو واقع در حاشیه شهر شیراز و تعیین تغییرات آن در دوره‌های زمانی 18 ساله (1376-1394) از تصاویر ماهواره‌ای لندست در اواسط بهار استفاده شد. بدین منظور پس از انجام تصحیحات هندسی، رادیومتریک و جوی تصویرهای ماهواره‌ای، سطح آب دریاچه با استفاده...

[ 24 ] - آنالیز و روندیابی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب؛ مطالعه موردی رودخانه چم‌انجیر خرم آباد

آب‌های سطحی به ویژه رودخانه‌ها از مهم‌ترین منابع تامین آب، جهت مصارف شرب و کشاورزی می‌باشند. رودخانه چم‌انجیر از مهم‌ترین منابع آبی استان لرستان به شمار می‌آید. هدف از این تحقیق، ارزیابی کیفیت آب و روند تغییرات پارامترهای کیفی آب این رودخانه توسط روش‌های گرافیکی از قبیل نمودارهای ویلکاکس، شولر و پایپر می‌باشد. از این نمودارها جهت پایش کیفیت آب و ارزیابی داده‌های بدست آمده از سال 1347 تا 1389 ای...

[ 25 ] - تحلیل کمی بازخورد پوشش‌گیاهی بر وقوع گرد و غبار در اکوسیستم‌های مناطق خشک (مطالعۀ موردی: استان اصفهان)

پدیدۀ گرد وغبار یکی از عوارض ثانویۀ اکوسیستم­های مناطق خشک و نیمه­خشک است. این پدیده ناشی از بازخورد سیستم در مقابل عوامل متعدد فشار و تخریب می­باشد. یکی از مهم­ترین ارکان اکوسیتم­ها پوشش­گیاهی آن است. از آنجا که عامل پوشش­گیاهی منعکس­کنندۀ عوامل متعدد در اکوسیستم است، لذا می­توان با مطالعۀ رابطۀ تغییرات آن با سایر عوامل نظیر پدیدۀ گرد و غبار به اثر متقابل عوامل پی برد. در این تحقیق به بررسی تأ...

[ 26 ] - ارزیابی دورسنجی اثرات کاربری اراضی بر گرادیان دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر لندست: مطالعه موردی: حوضه آبخیز خارستان

عوامل متعددی بر گرادیان دمای سطح زمین تاثیر گذارند در این میان یکی از عوامل متاثر از فعالیت‌های انسانی تغییرات کاربری اراضی است که می-تواند منجر به تغییرات دمایی سطح زمین شود. تغییرات دمایی سطح زمین کلیمای طبیعی منطقه را متاثر می‌سازد لذا درک تغییرات و بیلان آن در شناخت اثرات غیر مستقیم دخالت انسان در اکوسیستم‌ها و مدیریت آن ضروری است. تحقیق حاضر بررسی کاربری اراضی، خصوصیات دمای سطح زمین در هر ...

[ 27 ] - Investigating effect of urban wastewater treatment On the Soil Properties of desert areas (Case Study: Sabzevar Sewage Treatment Plant)

Re-use of unconventional water (sewage effluent) is one of the plans that can reduce the effects of desertification and it can provide integrated management of water resources in desert. In this direction, it is very important, investigating the effects of urban Wastewater on Soil Properties. The purpose of this research, is Investigating the Effects of sewage effluent of Sabzevar on Soil Prope...

[ 28 ] - مدلسازی آماری گرد و غبار استان اصفهان با استفاده ازمدل رگرسیون پوآسن آماسیده صفر

کشور ایران به­علت واقع­شدن در کمربند بیابانی کره­زمین،از پدیده گرد و غبار در امان نیست.به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران، این کشور مکررا در معرض سیستم­های گرد وغباری محلی و هم­دیدی قرار می­گیرد. در سالهای اخیر، فراوانی طوفان­های گردوغبار و شدت آنها بطور معنی­داری در ایران از جمله استان اصفهان افزایش یافته­است .این پدیده بویژه در فصل بهار و تابستان تشدید می­گردد.پارامترهای اقلیمی در وقوع این طوفان­...

[ 29 ] - ارزیابی پویایی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای MODIS ( 2000-2015)

خشکسالی و اثرات آن یکی از نگرانی‌های عمده‌ی جهان محسوب می‌شود. ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین، همواره با مسائل محیط زیستی و مخاطرات طبیعی ناشی از پدیده خشکسالی مواجه بوده و هست. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد تا با استفاده از داده‌های دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، خشکی را در قالب ارزیابی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان در یک بازه 15 ساله (2015-2000) مورد پایش و ...

[ 30 ] - Statistical analysis of occurrence frequency of dust storms in Yazd province and its modeling based on climatic elements and vegetation cover

Introduction Dust storms as one of the environmental hazards of the arid regions of the globe, including the southern, southwestern, eastern and central parts of Iran, has caused many environmental problems that confirm the need for studying and crisis managing its in scientific and executive congresses. Therefore, the present study attempts to evaluate the effects of climate elements on tempe...

[ 31 ] - بررسی رابطه بین دمای سطح زمین، ویژگی های جغرافیایی و محیطی و شاخص های بیوفیزیکی با استفاده از تصاویر لندست

دمای سطح زمین از شاخص­ های مهم ارزیابی کیفیت زیستگاه در مقیاس­ های محلی و جهانی است. در تحقیق حاضر اثرات فاکتورهای کاربری اراضی، سازند زمین‌شناسی، عوامل توپوگرافی و اقلیم بر دمای سطح در منطقه خارستان بررسی شد. در این راستا از تصاویر تیرماه ماهواره لندست 7 و 8 طی دوره 1379-1396، مدل رقومی ارتفاع، نقشه زمین­شناسی و توپوگرافی استفاده شد. دمای سطح از روش پنجره مجزا و کاربری اراضی از روش طبقه‌بندی ن...

[ 32 ] - Ecological Vulnerability Assessment of Mining Areas under Operation (Case Study: Tabas County)

Introduction: Mining is one of the most effective human activities to change the situation in the region, particularly in arid area. The human demand for minerals and energy resources under the ground has made mining and exploration operations inevitable. Mining is one of the common human behaviors with numerous outcomes for the ecosystem along with serious environmental and ecological conseque...

[ 33 ] - Prioritizing the Impacts of Drought on Economic, Social and Environmental Dimensions in Urban and Rural Areas (Case Study of Yazd Province)

Introduction Iran is seriously suffering from economic and social drought. Theoretically, this problem can be resolved by rebalancing the supply and demand of water through the development of supplied water resources and implementing serious water demand reduction programs. However, the current structure of Iranchr(chr(chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))39chr(chr(chr('39...

[ 34 ] - Soil Erosion Risk Assessment Using CORINE Model in Kharestan Watershed, Fars Province

Introduction: Soil erosion is the most important factor in damaging and decreasing the productivity of agricultural soils. Moreover, as the transfer of sediments rich in nutrients through the soil leads to soil erosion and in turn to the decrease in the dams’ reservoirs’ storage capacity, bringing about adverse economic and eco-environmental consequences such as damage to land resources and dec...

نویسندگان همکار