سید محمد کاشف

دانشیار دانشگاه ارومیه

[ 1 ] - نقش رسانه‌های اجتماعی بر توسعه رفتارهای اوباش‌گرایانه تماشاگران فوتبال

  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رسانه­های اجتماعی بر توسعه خشونت و رفتارهای اوباشگرایانه­ تماشاگران فوتبال می­باشد. جامعه­ آماری شامل تماشاگران آشوبگر فوتبال لیگ برتر و جام حذفی در سال 90 و 91 بود. نمونه­ آماری با توجّه به شرایط خاص و محدودیت­های موجود، در دسترسی به اطّلاعات، از بین افرادی که چندین بار در خشونت­های مرتبط با ورزش در ورزشگاه­ها از طرف پلیس دستگیر شده بودند، 100 نفر به صورت تصادفی انتخ...

[ 2 ] - عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه‌های ورزشی

تقویت مطبوعات ورزشی به عنوان یک رسانه­ی گروهی در به تصویر کشیدن قهرمانی­ها، ورزش بانوان، صنایع ورزشی، فرهنگ رفتار تماشاگران و طرفداران ورزشی و امثال آن از موضوعات مهم در ورزش است. هدف تحقیق  بررسی عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه های ورزشی می باشد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه­ی آماری کلّیه­ی شهروندان بالای 20 سال شهر ارومیه که حداقل دار...

[ 3 ] - بررسی پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روان شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان مبتنی بر مدل‌یابی معالات ساختاری بود. روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش همه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های شمال‌غرب ایران بود (588 نفر) و از میان آن‌ها 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1997)، اعتماد سازما...

[ 4 ] - تحلیل کانونی رابطه حمایت اجتماعی و بی‌انگیزگی دانش‌آموزان در فعالیت‌های تربیت‌بدنی

چکیده هدف: هدف از این پژوهش تحلیل کانونی رابطۀ حمایت اجتماعی و بی‌انگیزگی دانش‌آموزان دوم و سوم متوسطه از مشارکت در فعالیت‌های تربیت‌بدنی مدارس بوده است. روش‌شناسی: این پژوهش توصیفی همبستگی و از نوع پیمایشی است که به شکل میدانی انجام شده است. 381 نفر از دانش آموزان کلاس های دوم و سوم مقطع متوسطۀ شهرستان بوکان به روش تصادفی، خوشه ای، چندمرحله ای به عنوان نمونه‌های آماری انتخاب شدند و مقیاس رفت...

[ 5 ] - تأثیر متغیر میانجی تجربۀ مشتری بر رابطۀ مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران با وفاداری مشتریان باشگاه‌های ورزشی

  مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در زمینة حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر متغیر میانجی تجربه بر رابطۀ مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران با وفاداری مشتریان باشگاه‌های ورزشی بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی همبستگی بود. جامعۀ آماری تحقیق مشتریان باشگاه‌های شهر سنندج بودند. به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک‌مرحل...

[ 6 ] - التزام عملی مربیان ورزشی به مسئولیت‌های حقوقی از دیدگاه ورزشکاران

  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی میزان التزام عملی مربیان ورزشی به مسئولیت‌های حقوقی از دیدگاه ورزشکاران شهرستان ارومیه است. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی– پیمایشی بود که به‌صورت میدانی انجام گرفت. بدین منظور 384 نفر از ورزشکاران شهرستان ارومیه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که به روش آزمون – آزمون مجدد، پایایی آن بررسی و ضریب 93 در...

[ 7 ] - عوامل مرتبط با تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی در ورزش

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با تولید ملی و حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی در ورزش، از دیدگاه شرکت‌کنندگان در یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر بود. این پژوهش از نوع توصیفی است و به‌صورت میدانی انجام گرفته است؛ 331 نفر از 2400 شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی، به‌طور تصادفی ساده انتخاب شدند (267 ورزشکار، 29 مربی و 35 سرپرست). برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد که ب...

[ 8 ] - چالش‌های پیش روی توسعۀ ورزش همگانی در ایران و راهبردهای آن

هدف از این پژوهش بررسی چالش‌های فراروی توسعۀ ورزش همگانی و تحلیل راهبردهای مناسب به‌منظور گسترش فعالیت‌های ورزشی در بین آحاد مختلف جامعه است. جامعۀ آماری افراد شرکت‌کننده در ایستگاه‌های ورزش همگانی کشور در سال ۱۳۹۱ (۲۱ درصد جمعیت کل کشور) بودند که ۲۰۰۰ نفر از آنان با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی در پانزده استان کشور برای نمونه، پرسشنامه‌های تحقیق را تکمیل کردند. پرس...

[ 9 ] - ارتباط مدیریت کیفیت جامع با بهره‌وری در ادارات تربیت‌ بدنی استان آذربایجان‌ شرقی

هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط مدیریت کیفیت جامع با بهره‌وری در ادارات تربیت‌ بدنی استان آذربایجان‌ شرقی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده و به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش مدیران و کارکنان ادارات تربیت ‌بدنی استان آذربایجان ‌شرقی بود (112 نفر). برای جمع‌‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامۀ استاندارد مدیریت کیفیت جامع و بهره‌وری سازمانی استفاده شد که روایی و پایایی آنها تأی...

[ 10 ] - رابطة هوش هیجانی،تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان لرستان

هدف این پژوهش، تعیین رابطة بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی با هوش هیجانی کارکنان بود. جامعة آماری تحقیق، کلیة کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان لرستان بود (50 نفر) که به­ علت کوچک بودن حجم جامعة آماری، نمونة آماری تحقیق برابر با جامعة آماری است. برای جمع­ آوری اطلاعات از پرسشنامة هوش هیجانی مایر و سالوی (1995)، پرسشنامة تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر (1979) و پرسشنامة رضایت شغلی برایفیلد و رو...

[ 11 ] - بررسی وضعیت جانمایی بنا و مناسب سازی (دسترسی) اماکن ورزشی ارومیه با توجه به استانداردهای ملی و بین المللی

هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت جانمایی بنا و مناسب سازی اماکن و مجموع های ورزشی شهرستان ارومیه با استفاده از استانداردهای ملی و بین امللی استخراج شده می باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نوع جمع آوری داده های تحقیق، توصیفی – تحلیلی بوده که به روش میدانی اجرا شده است. جامعة آماری این تحقیق کلیه اماکن و مجموعه های ورزشی اداره تربیت بدنی شهرستان ارومیه را شامل شده است. نمونة آمار...

[ 12 ] - رابطة بین هوش سازمانی با بهره‌وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی

هدف از این پژوهش، بررسی رابطة بین هوش سازمانی و مؤلفه‌های آن و بهره‌وری مدیران ادارات تربیت بدنی آذربایجان‌شرقی بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی– همبستگی بوده و به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعة آماری شامل مدیران ادارات تربیت بدنی استان‌های آذربایجان شرقی و حجم نمونة آماری 34 نفر از این جامعه است. به این منظور از پرسشنامة هوش سازمانی آلبرخت و پرسشنامة بهره‌وری و از روش‌های آماری ضریب همبستگی ...

[ 13 ] - انگیزش، رضایتمندی و تحلیل رفتگی داوطلبان در ورزش

امروزه جذب، سازماندهی و حفظ داوطلبان، از اهداف مهم مدیریت ورزش در حوزة منابع انسانی است. هدف این تحقیق، بررسی انگیزش، رضایت مندی و تحلیل رفتگی داوطلبان ورزشی در جامعة ایران است. جامعة آماری را 260 نفر از داوطلبان ورزشی فعال در هیأت های ورزشی استان فارس تشکیل می دادند که 74 نفر از آنها از طریق نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق چهار پرسشنامة تحلیل رفت...

[ 14 ] - تدوین الگوی شایستگی‌های شغلی مدیران ورزشی (مطالعۀ موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها)

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین الگوی شایستگی مدیران ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش این پژوهش کاربردی بوده و به‌صورت آمیخته انجام‌ شده است. جامعۀ آماری پژوهش در بخش کیفی را افراد صاحب‌نظر در امور انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی کشور تشکیل دادند. نمونه‌گیری در بخش کیفی نیز به‌صورت ترکیبی از روش نمونه‌گیری نظری و گلوله برفی صورت گرفت. علاوه‌براین، در مرحلۀ تأیید الگو، جامعۀ آماری شامل کلی...

[ 15 ] - تحلیل عاملی تأییدی پرسش‌نامۀ تجربۀ مشتری در ورزش

سازمان‌ها به‌منظور بهبود کیفیت خدمات و افزایش قدرت رقابتی، با شناسایی عوامل تجربۀ مشتری قادر خواهند بود تا در هر بار تعامل مشتری با سازمان، تجربۀ ارزشمندی را ایجاد نمایند و با مدیریت این تجربه، محصول یا خدمت بهتری را ارائه کنند. هدف از مطالعۀ حاضر، تحلیل عاملی تأییدی پرسش‌نامۀ تجربۀ مشتری در ورزشمی‌باشد. جامعۀ آماری پژوهش شامل 466 نفر از بازیکنان فوتبال حاضر در باشگاه‌های لیگ برتر بود که براساس...

[ 16 ] - تصمیم گیری اخلاقی مربیان ورزشی بر‌اساس پست و سابقۀ مربیگری

هدف پژوهش حاضر، بررسی تصمیم¬گیری اخلاقی مربیان ورزشی بر‌اساس پست و سابقۀ مربیگری آن‌ها است. روش این پژوهش‌، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش را مربیان ورزشی شاغل در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی تشکیل می‌دادند. حجم نمونۀ پژوهش برابر با 206 نفر انتخاب گردید. تمامی افراد حاضر در پژوهش سابقۀ حضور در رویدادها و مسابقات ورزشی را داشته و به عناوین مختلف در کنار تیم‌ها مشغول فعالیت بودند. برا...

[ 17 ] - رابطۀ مدیریت دانش و درگیری شغلی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

هدف این تحقیق بررسی رابطۀ مدیریت دانش و درگیری شغلی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی است. روش تحقیق توصیفی-همبستگی است. با توجه به کوچک بودن جامعۀ آماری، تمام کارکنان آن اداره به­عنوان نمونه انتخاب شدند (65 نفر) که از این تعداد 53 پرسشنامه برگشت داده شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامۀ مدیریت دانش و درگیری شغلی بود. داده‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل...

[ 18 ] - ارزیابی حوزه‌های مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

 مدیریت استراتژیک یکی از موضوعات اساسی مدیریت امروز است. با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم به­کار گیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با این‌گونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می‌شود. پژوهش حاضر به ارزیابی حوزه‌های مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می‌پردازد. آزمودنی‌های این پژوهش را 47 نفر از مدیران و معاونان ادارا...

[ 19 ] - ارتباط بین هزینه‌های ورزشی و درمانی با فعالیت بدنی خانوارهای ارومیه

نتایج پژوهش­های علمی، اثرات مفید ورزش و فعالیت بدنی بر سلامت روانی و جسمانی افراد را کاملاً تایید نموده‌اند. هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط بین میزان فعالیت بدنی، هزینه های سبد ورزشی و درمانی خانوارهای شهر ارومیه بود. جامعه این تحقیق شامل 20280 خانوارشهر ارومیه بود که تعداد 325 خانوار با توجه به روش تعیین حجم نمونه مورگان به عنوان نمونه پژوهش از پنج ناحیه شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز شهر بصورت تص...

[ 20 ] - عوامل مرتبط با شاداب‌سازی و زیباسازی اماکن ورزشی بر گرایش دانشجویان خوابگاهی به فعالیت بدنی

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مرتبط با شاداب‌سازی و زیباسازی اماکن ورزشی بر گرایش دانشجویان خوابگاهی به فعالیت بدنی بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه-های دولتی و استیجاری دانشگاه ارومیه تشکیل می‌دادند (5366 نفر). نمونه آماری نیز با توجه به جدول مورگان و روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای، 361...

[ 21 ] - بررسی موانع و محدودیت های توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع ومحدودیت های توسعه والیبال استان آذربایجان غربی است. این پژوهش توصیفی– تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق3000 نفر از بازیکنان، مربیان وکارشناسان والیبال استان آذربایجان غربی است که با استفاده ازجدول مورگان 331 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. براساس پرسشنامۀ محقق ساخته موانع ومحدودیت های توسعه ورزش والیبال در پنج بعد اقتصادی، مدیریتی واجرایی، انسانی ومحیطی،...

[ 22 ] - ارائه مدل ارتباطی نوآوری رادیکال باشگاه های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران از طریق قابلیت اشتراک و تنوع دانش با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی

هدف تحقیق حاضر ارائه مدل ارتباطی نوآوری رادیکال باشگاه-های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران از طریق قابلیت اشتراک و تنوع دانش با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه عوامل اجرایی باشگاه‌های خصوصی لیگ برتر فوتبال کشور در فصل97- 98 بود. تعداد نمونه‌های این تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و تمام‌شمار (جامعه برابر نمونه) تعیین شد و 242 نفر به عنوان نمونه مورد ب...

[ 23 ] - مدل سازی بلوغ عوامل انسانی و سازمانی مدیریت دانش همراستا با کسب و کار در ورزش ایران

هدف پژوهش حاضر، مدلسازی بلوغ عوامل سازمانی و انسانی مدیریت دانش مبتنی بر کسب وکار در ورزش ایران است. این پژوهش، با رویکرد کارکردگرایی و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است؛ و از نوع غیرآزمایشی محسوب میشود. براساس هدف نیز در مرحله اول کاربردی، در مرحله ی دوم ارزیابی و در مرحله ی سوم از نوع تحقیق و توسعه است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی نخبگان مدیریت ورزشی و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کش...

[ 24 ] - مدل سازی تأثیرزیبایی و دسترسی اماکن ورزشی بر روی نیات رفتاری مشتریان از طریق متغیر میانجی احساسات (مطالعه موردی: استخرهای شهر تبریز)

هدف پژوهش حاضر، مدل سازی تاثیر محیط فیزیکی اماکن ورزشی (زیبایی و دسترسی) بر روی نیات رفتاری مشتریان با توجه به نقش میانجی احساسات بود. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ‌ هدف،‌کاربردی بود. در این راستا، ابتدا متناسب با متغیرهای پژوهش پرسشنامه ای با 30 سوال طراحی گردید؛ که روایی صوری به تائید اساتید مدیریت ورزشی (7 نفر) رسید و روایی محتوایی با تحلیل عاملی تائیدی سنجش شد. پایایی سوالات نیز از ط...

[ 25 ] - Safety culture assessment and its relationship with the personality traits of sports facility managers

Background and aims: Today, functions of exercise and physical activity in different aspects are hidden to no one. Sports lead to individuals’ well-being and society’s health, create life safety in all physical, psychological, mental, and emotional aspects, etc. and attract the attention of the committed officials in any society. Accordingly, great investments are made in many countries to prov...

[ 26 ] - طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب و کار در ورزش ایران

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی‌های کسب‌وکار در ورزش ایران می‌باشد. رویکرد پژوهش کارکردگرایی است، براساس هدف، کاربردی و از نوع تحقیق و توسعه، و به لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی نخبگان مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش نمونه‌گیری، احتمالی محدود از نوع خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. پرسشنامه‌ی شاخص‌های مربوط به ک...

[ 27 ] - Investigating the contextual, environmental factors and capacity making strategies of sports in the country

The present study aims to investigate the contextual, environmental and strategies capacities making the countrychr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))s sports were done. The research method was mixed (qualitative-quantitative), in the qualitative part the phenomenological method was used and in the quantitative part the descriptive-survey method was used. The statistical samp...

[ 28 ] - Causal analysis of the impact of abuse management on the brand equity of Iranian Premier League football clubs

The purpose of this study was to identify and confirm the components of abuse management in Premier League clubs and their effect on the brand equity of the clubs. The research was conducted based on a mixture method. The statistical population in the first step (qualitative), were people aware of disciplinary cases and team players and in the second step (quantitative) were fans. In the first ...