محمدرسول خدادادی

استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز

[ 1 ] - اثر رژیم‌های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی در کشورهای خاورمیانه: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

انتخاب رژیم‌های ارزی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوزة اقتصاد کلان و اقتصاد بین‌الملل است. نوع رژیم ارزی حوزة وسیعی از متغیرهای اقتصادی را در هر کشور تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. درآمدهای ارزی وابسته به صادرات نفت، اهمیت رژیم ارزی و سیاست‌های ارزی را افزایش می‌دهد. همچنین، نرخارزیکیاز عوامل مهم در افزایش و کاهش تجارت کشورها است. این پژوهش با هدف بررسی اثر رژیم‌های ارزی بر جریان تجارت گروه کال...

[ 2 ] - همبستگی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده با میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مقدمه: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جامعه ایران فراهم نمودن زمینه‌های مختلف ورزشی برای زنان کشور است. اما با وجود این هنوز جواب‌گوی ورزش برای بانوان و نیاز آن ها به فعالیت بدنی نمی‌باشد. هدف این پژوهش تعیین همبستگی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده بر میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمان می‌باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بوده که نمونه آماری ...

[ 3 ] - ارتباط انگیزة مشارکت ورزشی، نشاط و شادابی با پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پسر دورة متوسطة اول شهرستان بناب

پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین انگیزة مشارکت ورزشی، نشاط و شادابی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دورة متوسطة اول شهرستان بناب انجام گرفت. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی است و بر اساس روش، توصیفی همبستگی است که به‌صورت پیمایشی انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش، تمام دانش‌آموزان پسر دورة متوسطة اول شهرستان بناب بودند که 2730 نفر هستند. بر اساس جدول مورگان تعداد 338 نفر به‌عنوان نمونة پژوهش...

[ 4 ] - وب‏سنجی وب‏سایت‏های دانشکده‏های تربیت‏بدنی دانشگاه‏های دولتی ایران با استفاده از روش TOPSIS و VIKOR

با توجه به اهمیت و جایگاه وب‌سایت‌ها در امر اطلاع‌رسانی و ارتباط با مخاطبان، دانشگاه‌ها برای سازماندهی و دسترس‌پذیرکردن اطلاعات و معرفی قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود، اقدام به طراحی وب‌سایت و ارائة اطلاعات از آن طریق می‌کنند. وب‌سنجی به مطالعة کمّی جنبه‌های تولید و استفاده از منابع اطلاعاتی، ساختارها و فناوری‌ها در محیط وب با استفاده از مبانی نظری کتاب‌سنجی و اطلاع‌سنجی می‌پردازد. هدف این پژوهش، ...

[ 5 ] - پیش‌بینی و مدل‌سازی صادرات کالاهای ورزشی ایران با استفاده از مدل ARIMA طی سال‌های 1391- 1371

مقدمه و هدف: صنعت ورزش یکی از اساسی‌ترین پایگاه‌های توسعه‌ی اقتصادی و پیشرفت اجتماعی می‌باشد و نقش مهیج و مهمی بر روی اقتصاد ورزش و حتی رشد اقتصاد ملی یک کشور دارد. یکی از مهم‌ترین فواید اقتصادی مستقیم ورزش، تأثیر این صنعت بر مبادلات خارجی کشورها می‌باشد که کشورهای توسعه یافته از اثرات آن بهره‌مند بوده‌اند. به دلیل وجود ظرفیت صادراتی کالاهای ورزشی ایران، برنامه‌ریزی در این حوزه ضروری می‌باشد. پ...

[ 6 ] - هم‌گرایی صادرات گروه کالا‌های ورزشی در ایران: رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته

امروزه، بخش اقتصاد و صنعت ورزش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در تمامی کشورها به‌خصوص کشورهای درحال‌توسعه موردتوجه است. صادرات کالاهای ورزشی همواره یکی از موضوع‌های موردبحث تصمیم‌گیران اقتصادی درزمینة اقتصاد ورزش است؛ بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش از اقتصاد ورزش، این پژوهش با هدف بررسی هم‌گرایی گروه کالاهای صادراتی سال‌های 1391- 1371 صنعت ورزش در ایران انجام شد. روش پژوهش...

[ 7 ] - اثر تحریم بر تجارت ایران و شرکای عمدة تجاری و پیش‌بینی روند تجارت در صنعت ورزش

صادرات و واردات ابزاری مهم برای کشورهای درحال‌توسعه به‌شمار می‌روند تا از این طریق درآمدهای ارزی کسب کنند. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت دوجانبة ایران با شرکای عمدة تجاری در این صنعت شامل کشورهای چین، ترکیه، فنلاند، عربستان، ژاپن، فرانسه، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان بود و همچنین، بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دوران پساتحریم بود. برای بررسی از مدل جاذب...

[ 8 ] - مدل سازی بلوغ عوامل انسانی و سازمانی مدیریت دانش همراستا با کسب و کار در ورزش ایران

هدف پژوهش حاضر، مدلسازی بلوغ عوامل سازمانی و انسانی مدیریت دانش مبتنی بر کسب وکار در ورزش ایران است. این پژوهش، با رویکرد کارکردگرایی و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است؛ و از نوع غیرآزمایشی محسوب میشود. براساس هدف نیز در مرحله اول کاربردی، در مرحله ی دوم ارزیابی و در مرحله ی سوم از نوع تحقیق و توسعه است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی نخبگان مدیریت ورزشی و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کش...

[ 9 ] - طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب و کار در ورزش ایران

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی‌های کسب‌وکار در ورزش ایران می‌باشد. رویکرد پژوهش کارکردگرایی است، براساس هدف، کاربردی و از نوع تحقیق و توسعه، و به لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی نخبگان مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش نمونه‌گیری، احتمالی محدود از نوع خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. پرسشنامه‌ی شاخص‌های مربوط به ک...