نفیسه سلیمانی

بورس هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان. دانشجوی دکترای تربیت مدرس

[ 1 ] - رابطۀ بین مفهوم یکپارچۀ CLV و ارزش‌های سازمانی در بیمه

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین مفهوم یکپارچۀ CLV و ارزش­های سازمانی شکل گرفته است. در این مفهوم یکپارچه، فرمول­های CLV وجود ندارند و به تبع مد نظر این تحقیق نیستند. مفهوم یکپارچۀ CLV از چهار مؤلفۀ مبنا، رشد، شبکه و یادگیری تشکیل شده است. ارزش­های سازمانی شامل متغیرهای ارزش کارکنان، ارزش سهامداران و ارزش مشتریان هستند که هر ارزش جداگانه با مؤلفه­های جذب، رضایت و وفاداری سنجیده شده­اند. مدل مف...