رابطۀ بین مفهوم یکپارچۀ CLV و ارزش‌های سازمانی در بیمه

نویسندگان

  • امیر البدوی استاد مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‎ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • بختیار استادی استادیار مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‎ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • محمد اقدسی دانشیار مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‎ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • نفیسه سلیمانی بورس هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان. دانشجوی دکترای تربیت مدرس
چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین مفهوم یکپارچۀ CLV و ارزش­های سازمانی شکل گرفته است. در این مفهوم یکپارچه، فرمول­های CLV وجود ندارند و به تبع مد نظر این تحقیق نیستند. مفهوم یکپارچۀ CLV از چهار مؤلفۀ مبنا، رشد، شبکه و یادگیری تشکیل شده است. ارزش­های سازمانی شامل متغیرهای ارزش کارکنان، ارزش سهامداران و ارزش مشتریان هستند که هر ارزش جداگانه با مؤلفه­های جذب، رضایت و وفاداری سنجیده شده­اند. مدل مفهومی ارائه شدۀ 13­مؤلفه­ای­، از رابطۀ بین مفهوم یکپارچۀ CLV و هر یک از ارزش­های سازمانی شکل گرفته و با یک نمونۀ کاربردی ارزیابی شده است. جامعۀ آماری، واحدهای یک شرکت­ بیمۀ خصوصی در تهران در نظر گرفته شده است که بر اساس نمونه­گیری جامعۀ نامحدود، حجم نمونه 1536 نفر به‎دست آمد. پس از توزیع پرسشنامه و جمع‎آوری داده‎ها، به‎کمک نرم‎افزار SPSS روابط تحلیل شدند. نتایج نشان داد رابطۀ مثبت و معناداری بین مفهوم CLV و هر یک از ارزش­ها وجود دارد؛ به­طوری­که افزایش و کاهش هر­یک از ارزش­ها بر CLV تأثیر مثبت و مستقیم می­گذارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه

به علت تحولات اخیر در صنعت بیمه و گرایش بازار به سوی رقابت‌پذیری، نوآوری سازمانی در شرکت‌های بیمه برای کسب مزیت رقابتی، بیش‌ازپیش اهمیت می‌یابد. باتوجه به اینکه از نوآوری به‌عنوان مهم‌ترین عامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در سازمان‌ها یاد می‌شود، هدف تحقیق حاضر تبیین رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه است. همچنین، در این تحقیق به‌عنوان یک هدف فرعی به بررسی وضع موجود نوآوری ...

متن کامل

رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت های بیمه

به علت تحولات اخیر در صنعت بیمه و گرایش بازار به سوی رقابت پذیری، نوآوری سازمانی در شرکت های بیمه برای کسب مزیت رقابتی، بیش ازپیش اهمیت می یابد. باتوجه به اینکه از نوآوری به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در سازمان ها یاد می شود، هدف تحقیق حاضر تبیین رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت های بیمه است. همچنین، در این تحقیق به عنوان یک هدف فرعی به بررسی وضع موجود نوآوری سازم...

متن کامل

رابطۀ بین عدالت سازمانی با رفتارهای فرانقش

زمینه: پژوهش‌ها نشان می‌دهد که، سازمان‌هایی که تأکید بیشتری بر رفتارهای فرانقش دارند نسبت به دیگر سازمان‌ها، سالم‌تر و موفقترند. می‌توان اذعان داشت، در سازمان‌هایی که سطح بالایی از رفتارهای شهروندی وجود دارد، می‌توان عملکرد بهتری را مشاهده کرد. در این زمینه، رابطه رفتارهای فرانقش با متغیرهای متعددی مورد آزمون قرار گرفته است که در همین زمینه عدالت سازمانی به‌عنوان یکی از پیش شرط‌های مهم رفتارهای...

متن کامل

بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

  هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. تحقیق حاضر، از نوع توصیفی است که با روش تحقیق همبستگی و به‌صورت میدانی به اجرا در‌آمد. جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (300≈N نفر) بودند. با توجه به محدود بودن جامعۀ آماری از روش نمونه‌گیری کل‌شمار استفاده شد. از مجموع 300 پرسشنامۀ توزیع‌شده، 251 پرسشنامه (66/83 درصد) قا...

متن کامل

بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه

عدالت سازمانی به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش‌بینی تمایل افراد به بقای سازمان می‌‌باشد و از اتلاف سرمایه‌ها جلوگیری می‌‌کند. براین‌اساس پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی را بررسی می‌‌کند. جامعه هدف، یک شرکت بیمه‌ای است که از میان 1270نفر پرسنل ساختمان‌های مرکزی و شعب تهران این شرکت، 295...

متن کامل

هم‌آهنگی استراتژی‌ و ارزش‌های سازمانی

ارزش‌های اخلاقی بر بسیاری از تصمیمات و رفتارهای مدیران و کارکنان در سازمان‌ها اثرگذار هستند. مطالعات زیادی بر روی اخلاق مدیریت و اخلاق در سازمان صورت گرفته و هر یک به‌نوعی تلاش کرده‌اند تا نظریه‌های مربوط به موضوع را جمع‌آوری یا نظریه‌ای جدید بر آن بیفزایند. اگر رفتار اخلاقی را رفتاری «مناسب» و «منصفانه» بدانیم، در این مقاله در پی شناسایی و ارایه‌ی چارچوبی برای رفتار اخلاقی در سازمان‌ها برای به...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 3

صفحات  527- 550

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021