قاسم مصلحی

استاد، دانشکدة مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

[ 1 ] - بیشینه‌سازی سود در مسئلۀ دوعاملی پذیرش و زمان‌بندی یکپارچۀ سفارش‌ها

در بازارهای رقابتی شرط بقای یک سازمان، جذب مشتریان بالقوه و حفظ مشتریان فعلی است؛بنابراین توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان بسیار مهم است. در این مقاله مسئلة پذیرش و زمان‌بندی سفارش‌ها، در حالتی بررسی شده است که دو نوع مشتری یا عامل در یک محیط تک‌ماشین برای رسیدن به اهداف خود با هم رقابت می‌کنند. هدف بیشینه‌سازی مجموع سود سفارش‌های عامل اول و درآمد سفارش‌های عامل دوم است؛ بنابراین فقط عامل او...

[ 2 ] - تعیین اندازه دسته تولید با تقاضای احتمالی و در نظرگیری سطح خدمت

  تعیین اندازه دسته تولید در حالت احتمالی به علت کاربرد عملی آن، موضوع قابل توجهی در برنامه‌ریزی تولید محسوب می‌شود، همچنین، مفهوم سطح خدمت برای مدیران نسبت به هزینه کمبود کاربردی‌تر است. از این لحاظ در این تحقیق به حل مدل تعیین اندازه دسته تولید در حالت چند دوره‌ای و چند محصولی و وجود محدودیت ظرفیت با تقاضای احتمالی و محدودیت سطح خدمت در حالت پس‌افت پرداخته شده است. ابتدا مدل در حالت تک محصولی...

[ 3 ] - طراحی قراردادهای عمده‌فروشی و تسهیم سود در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی

در این تحقیق یک زنجیره‌ی تأمین دوسطحی، شامل یک تولیدکننده به‌عنوان طراح قرارداد و یک خرده‌فروش به‌عنوان طرف قرارداد در نظر گرفته شده است. خرده‌فروش در محیط مدل روزنامه‌فروش اقدام به سفارش‌دهی به تولیدکننده می‌کند. تصمیمات بهینه‌ی قیمت‌گذاری توسط تولیدکننده و سفارش‌دهی توسط خرده‌فروش، طبق دو قرارداد عمده‌فروشی و قرارداد هماهنگ‌کننده‌ی تسهیم سود، بررسی شده‌اند. با توجه به اهمیت قرارداد عمده‌فروشی...

[ 4 ] - طراحی قرارداد در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی در شرایط عدم قطعیت اطلاعات

در این تحقیق یک زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی، شامل یک تأمین‌کننده، یک تولیدکننده به‌عنوان طراح قرارداد، و یک خرده‌فروش در نظر گرفته شده است. خرده‌فروش محصول نهایی را در فصل فروش با تقاضای تصادفی به فروش می‌رساند. تولیدکننده در زمان صدور سفارش تأمین، یک توزیع تصادفی پیوسته از هزینه‌ی پردازش خرده‌فروش در اختیار دارد، اما پس از سفارش‌دهی به تأمین‌کننده و با گذشت زمان، تولیدکننده از هزینه‌ی خرده‌فروش اطل...

[ 5 ] - Minimizing the Number of Tardy Jobs in the Single Machine Scheduling Problem under Bimodal Flexible and Periodic Availability Constraints

In single machine scheduling problems with availability constraints, machines are not available for one or more periods of time. In this paper, we consider a single machine scheduling problem with flexible and periodic availability constraints. In this problem, the maximum continuous working time for each machine increases in a stepwise manner with two different values allowed. Also, the durati...

[ 6 ] - Minimizing a General Penalty Function on a Single Machine via Developing Approximation Algorithms and FPTASs

This paper addresses the Tardy/Lost penalty minimization on a single machine. According to this penalty criterion, if the tardiness of a job exceeds a predefined value, the job will be lost and penalized by a fixed value. Besides its application in real world problems, Tardy/Lost measure is a general form for popular objective functions like weighted tardiness, late work and tardiness with reje...

[ 7 ] - Cockpit Crew Pairing Problem in Airline Scheduling: Shortest Path with Resources Constraints Approach

Increasing competition in the air transport market has intensified active airlines’ efforts to keep their market share by attaching due importance to cost management aimed at reduced final prices. Crew costs are second only to fuel costs on the cost list of airline companies. So, this paper attempts to investigate the cockpit crew pairing problem. The set partitioning problem has been used for ...

[ 8 ] - An approximation algorithm and FPTAS for Tardy/Lost minimization with common due dates on a single machine

This paper addresses the Tardy/Lost penalty minimization with common due dates on a single machine. According to this performance measure, if the tardiness of a job exceeds a predefined value, the job will be lost and penalized by a fixed value. Initially, we present a 2-approximation algorithm and examine its worst case ratio bound. Then, a pseudo-polynomial dynamic programming algorithm is de...

[ 9 ] - حداقل کردن تعداد کارهای دیرکرددار در مسئله دو ماشین با ورود غیر همزمان

In this paper, minimizing the number of tardy jobs in two-machine flowshop scheduling with non-simultaneous job entrance is discussed. It is proven that the complexity of the problem is NP_hard. Therefore, a heuristic algorithm is proposed to solve the large scale problems. Besides, an exact branch and bound algorithm with utilizing heuristic algorithm as upper bound proposed to achieve optimal...

[ 10 ] - Solving the Single Machine Problem with Quadratic Earliness and Tardiness Penalties

  Nowadays, scheduling problems have a considerable application in production and service systems. In this paper, we consider the scheduling of n jobs on a single machine assuming no machine idleness, non-preemptive jobs and equal process times. In many of previous researches, because of the delivery dalays and holding costs, earliness and tardiness penalties emerge in the form of linear combin...

[ 11 ] - بررسی اثر تورم و ارزش زمانی پول بر روی اندازه‌ی دسته‌ی تولید با وجود دوباره کاری در یک مدل کنترل موجودی

One of the assumptions in Economic Production Quantity is that there is no imperfect production. Also the effect of inflation and time value of money is not considered with this model. But the studies show that the consideration of imperfect products in lot sizing or inflation and time value of money is varying the optimal lot size, therefore consideration of these two factors in lot sizing is ...

[ 12 ] - Mathematical Model for Bi-objective Maximal Hub Covering Problem with Periodic Variations of Parameters

The problem of maximal hub covering as a challenging problem in operation research. Transportation programming seeks to find an optimal location of a set of hubs to reach maximum flow in a network. Since the main structure's parameters of the problem such as origin-destination flows, costs and travel time, change periodically in the real world applications, new issues arise in handling it. In t...