مهدی بیجاری

استاد، دانشکدة مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

[ 1 ] - بیشینه‌سازی سود در مسئلۀ دوعاملی پذیرش و زمان‌بندی یکپارچۀ سفارش‌ها

در بازارهای رقابتی شرط بقای یک سازمان، جذب مشتریان بالقوه و حفظ مشتریان فعلی است؛بنابراین توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان بسیار مهم است. در این مقاله مسئلة پذیرش و زمان‌بندی سفارش‌ها، در حالتی بررسی شده است که دو نوع مشتری یا عامل در یک محیط تک‌ماشین برای رسیدن به اهداف خود با هم رقابت می‌کنند. هدف بیشینه‌سازی مجموع سود سفارش‌های عامل اول و درآمد سفارش‌های عامل دوم است؛ بنابراین فقط عامل او...

[ 2 ] - تعیین اندازه دسته تولید با تقاضای احتمالی و در نظرگیری سطح خدمت

  تعیین اندازه دسته تولید در حالت احتمالی به علت کاربرد عملی آن، موضوع قابل توجهی در برنامه‌ریزی تولید محسوب می‌شود، همچنین، مفهوم سطح خدمت برای مدیران نسبت به هزینه کمبود کاربردی‌تر است. از این لحاظ در این تحقیق به حل مدل تعیین اندازه دسته تولید در حالت چند دوره‌ای و چند محصولی و وجود محدودیت ظرفیت با تقاضای احتمالی و محدودیت سطح خدمت در حالت پس‌افت پرداخته شده است. ابتدا مدل در حالت تک محصولی...

[ 3 ] - تعیین اندازۀ دسته و زمان‌بندی روی ماشین‌های موازی با توجه به جریمۀ زودکرد و دیرکرد

در این تحقیق، مسئلۀ تعیین اندازۀ دسته و زمان‌بندی روی ماشین‌های موازی بررسی می‌شود.جریمۀ زودکرد و دیرکرد، برمبنای محصول که از آن با عنوان موجودی و کمبود یاد می‌شود، درنظر گرفته شده است.یک مدل ریاضی مختلط عدد صحیح جدید، بر پایۀ مدل‌های فروشندۀ دوره‌گرد ارائه می‌شود. نتایج عددی، زمان زیاد حل مدل را نشان می­دهد؛ بنابراین، یک مدل بر پایۀ برنامه‌ریزی محدودیتی نیز معرفی می­شود که با ارائۀ جواب‌های به...

[ 4 ] - Steel Consumption Forecasting Using Nonlinear Pattern Recognition Model Based on Self-Organizing Maps

Steel consumption is a critical factor affecting pricing decisions and a key element to achieve sustainable industrial development. Forecasting future trends of steel consumption based on analysis of nonlinear patterns using artificial intelligence (AI) techniques is the main purpose of this paper. Because there are several features affecting target variable which make the analysis of relations...

[ 5 ] - AN EXTENDED FUZZY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS MODEL FOR TIME SERIES FORECASTING

Improving time series forecastingaccuracy is an important yet often difficult task.Both theoretical and empirical findings haveindicated that integration of several models is an effectiveway to improve predictive performance, especiallywhen the models in combination are quite different. In this paper,a model of the hybrid artificial neural networks andfuzzy model is proposed for time series for...

[ 6 ] - Simultaneous Lot Sizing and Scheduling in a Flexible Flow Line

This paper breaks new ground by modelling lot sizing and scheduling in a flexible flow line (FFL) simultaneously instead of separately. This problem, called the ‘General Lot sizing and Scheduling Problem in a Flexible Flow Line’ (GLSP-FFL), optimizes the lot sizing and scheduling of multiple products at multiple stages, each stage having multiple machines in parallel. The objective is to satisf...

[ 7 ] - Which Methodology is Better for Combining Linear and Nonlinear Models for Time Series Forecasting?

Both theoretical and empirical findings have suggested that combining different models can be an effective way to improve the predictive performance of each individual model. It is especially occurred when the models in the ensemble are quite different. Hybrid techniques that decompose a time series into its linear and nonlinear components are one of the most important kinds of the hybrid model...

[ 9 ] - به کارگیری ابزارهای هوش محاسباتی به‌منظور پیش‌بینی مصرف فولاد خام کشور

تصمیم‌گیری یکی از ارکان اساسی مدیریت و عامل مهمی در شکوفایی سازمان‌هاست. این اهمیت تا جایی است که مدیران به دنبال به کارگیری ابزارهای کارآمد به‌منظور بهبود کیفیت تصمیمات خود هستند. صنعت فولاد نیز، یکی از صنایع زیربنایی کشور، از این قاعده مستثنی نیست و شایسته‌ی توجهی عمیق است. در این مقاله سعی شده است تا با به کارگیری روش‌های علمی، مدلی به منظور مدیریت مصرف فولاد خام کشور ارائه شود. پیشینه‌ی موض...