محمدباقر فخرزاد

استادیار دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

[ 1 ] - الگوریتم ژنتیک برای مسئله زمان بندی تک ماشین با جرایم زودکرد، و توان دوم دیرکرد و با در نظر گرفتن زمان بیکاری و شکست کار

  در این مقاله، مسئله زمانبندی تک ماشین با هزینه‌های زودکرد خطی و دیرکرد توان دوم، با در نظر گرفتن شکست کار و بیکاری مجاز مورد بررسی قرار گرفته و یک مدل ریاضی غیرخطی جدیدی برای مسئله زمان‌بندی تک ماشین ارائه شده است. با در نظر داشتن پیچیدگی در حل، این مسئله به عنوان مسائل NP-hard تلقی می‌گردد. بنابراین استفاده از روش‌هایی که نتایج بهینه تولید می‌کنند، تنها برای مسئله های با اندازه کوچک مناسب اس...

[ 2 ] - رتبه‌بندی ابعاد عدالت سازمانی با به‌کارگیری تکنیک تاپسیس (مورد مطالعه: کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) کل استان خراسان رضوی)

این پژوهش با هدف رتبه‌بندی شاخص‌ها و ابعاد عدالت سازمانی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش را همة کارکنان کمیتة امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی تشکیل داده‌اند. براساس فرمول کوکران 280 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامة استاندارد عدالت سازمانی «نیهوف و مورمن» است، که پایایی...

[ 3 ] - نگهداری پیشگیرانه در زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با احتساب اثر زوال و زمان آماده سازی

در این مقاله، مسأله زمانبندی همزمان کارها و فعالیت های نگهداری پیشگیرانه در ماشین های موازی نامرتبطبا در نظر گرفتن اثر زوال مورد بررسی واقع شده است. با توجه به وجود اثر زوال و تأثیر آن روی زمانکارها، هدف یافتن تعداد و زمان بهینه فعالیت های نت و توالی بهینه کارها جهت حداقل کردن مجموع زماناتمام کارها می باشد. نظر به فرسودگی ابزار و یا اثر زوال روی ماشین ها، ممکن است هر ماشین به چندینفعالیت پیشگیر...

[ 4 ] - کمینه‌کردن تعداد کارهای تأخیردار در زمان‌بندی جریان کارگاهی با کارهای رو به زوال و ورودی‌های غیر همزمان

در این مقاله، زمان‌بندی کارهای رو به زوال با تابع زوال خطی روی جریان کارگاهی دو ماشین با هدف کمینه‌کردن تعداد کارهای تأخیردار و با فرض ورود غیر همزمان کارها بررسی شده است. برای به دست آوردن جوابی نزدیک به بهینه در زمانی کوتاه، یک روش ابتکاری و برای حل دقیق آن یک الگوریتم شاخه و کران ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد الگوریتم شاخه و کران مسائل را تا ۲۴ کار در رده مسائل بزرگ و ۲۲ کار در رده مسائل ...

[ 5 ] - A realistic perish ability inventory management for location-inventory-routing problem based on Genetic Algorithm

In this paper, it was an attempt to be present a practical perishability inventory model. The proposed model adds using spoilage of products and variable prices within a time period to a recently published location-inventory-routing model in order to make it more realistic. Aforementioned model by integration of strategic, tactical and operational level decisions produces better results for sup...

[ 6 ] - A fuzzy multi-objective linear programming approach for solving a new multi-objective job shop scheduling with sequence-dependent setup times

This paper presents a new mathematical model for a bi-objective job shop scheduling problem with sequence-dependent setup times that minimizes the weighted mean completion time and the weighted mean tardiness time. For solving this multi-objective model, we develop a fuzzy multi-objective linear programming (FMOLP) model. In this problem, a proposed FMOLP method is applied with respect to the o...

[ 7 ] - Addressing a fixed charge transportation problem with multi-route and different capacities by novel hybrid meta-heuristics

In most real world application and problems, a homogeneous product is carried from an origin to a destination by using different transportation modes (e.g., road, air, rail and water). This paper investigates a fixed charge transportation problem (FCTP), in which there are different routes with different capacities between suppliers and customers. To solve such a NP-hard problem, four meta-heur...

[ 9 ] - ارائه رویکردی نوین یادگیری ماشین برای شناسایی و تجزیه و تحلیل دانش پدیده‌های استثنایی

Learning logic of exceptions is a substantial challenge in data mining and knowledge discovery. Exceptional phenomena detection takes place among huge records in a database which contains a large number of normal records and a few of exceptional ones. This is important to promote the confidence to a limited number of exceptional records for effective learning. In this study, a new approach base...

[ 10 ] - تلفیق مدیریت مشارکتی و سیستم های فازی برای ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان

هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان برای تعیین میزان پیشرفت تحصیلی آنها در رسیدن به اهداف آموزشی بود. ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان بیش از آنکه یک موضوع کمّی باشد، یک موضوع کیفی است. در این پژوهش نمرات هر یک از آزمونهای میان ترم، پایان ترم و کلاسی با ضرایب متغیر به چند دامنه فازی تفکیک و سپس، با توجه به نظرهای کارشناسی استادان، مجموعه قواعد سیستم فازی طراحی شد. نمرات سه‌گانه دانشجویا...

[ 11 ] - مکان‎یابی مراکز توزیع و بلوک‎بندی مناطق جمعیتی در زنجیره توزیع کالا

هدف: در این تحقیق به بهینه‎سازی مسئله بلوک‎بندی مشتریان در سیستم توزیع کالا و تخصیص هم‎زمان آنها به مراکز تأمین به‌عنوان مراکز بلوک‎ها با استفاده از مدل برنامه‎ریزی عدد صحیح مختلط پرداخته شده است. تابع هدف مسئله، به ایجاد تعادل بارکاری از طریق کمینه‌سازی تفاضل مقدار بیشینه و کمینه مشتریان تخصیص‌یافته به مراکز مختلف می‎پردازد. محدودیت‎های مسئله ساختار پیوستگی بلوک‎ها و عدم وجود سوراخ در آنها را ...

[ 12 ] - ارائۀ مدلی مبتنی‌بر سناریو برای مدیریت زنجیرۀ تأمین چندمحصولی چندسطحی با تقاضا و مدت‌زمان انتظار تصادفی

 در این مقاله، مدل مدیریت زنجیرة تأمین چندسطحی و چندمحصولی با استفاده از کنترل پیش‌گویانة مدل مبتنی‌بر سناریو (SCMPC) ارائه می‌شود که می‌تواند زنجیرة تأمین را با برنامه‌ریزی عدم قطعیت که از تقاضا و مدت‌زمان انتظار تصادفی ناشی می‌شود، اداره ‌کند. علاوه‌‌براین، با احتمال 95 درصد سطح خاصی از خدمات را در قالب افق زمانی به مشتری تضمین می‌کند. احتمالی‌بودن مدت‌زمان انتظار ممکن است اثر شلاقی را در طول...

[ 13 ] - A Robust Two-stage Data Envelopment Analysis Model for Measuring Efficiency: Considering Iranian Electricity Power Production and Distribution Processes

This paper presents a new robust two-stage Data Envelopment Analysis (DEA) for efficiency evaluation of the electricity power production and distribution companies. DEA has been widely used for benchmarking the electricity companies. Traditional studies in DEA consider systems as a whole when measuring the efficiency, ignoring the operation of individual processes within a system. To tackle thi...

[ 14 ] - Outsourcing through Three-dimensional Competition

In this paper, we study an outsourced supply chain consisting of one buyer and two suppliers in which the buyer outsources manufacturing of a physical product to two competing suppliers. The suppliers compete for the buyers' demands share, and the buyer allocates the demands to the competing suppliers based on three-dimensional allocation functions. We consider two certain types of allocation f...

[ 15 ] - Modeling the Time Windows Vehicle Routing Problem in Cross-Docking Strategy Using Two Meta-Heuristic Algorithms

   In cross docking strategy, arrived products are immediately classified, sorted and organized with respect to their destination. Among all the problems related to this strategy, the vehicle routing problem (VRP) is very important and of special attention in modern technology. This paper addresses the particular type of VRP, called VRPCDTW, considering a time limitation for each customer/retai...

[ 16 ] - A New Multi-objective Job Shop Scheduling with Setup Times Using a Hybrid Genetic Algorithm

This paper  presents a new multi objective job shop scheduling with sequence-dependent setup times. The objectives are to minimize the makespan and sum of the earliness and tardiness of jobs in a time window. A mixed integer programming model is developed for the given problem that belongs to NP-hard class. In this case, traditional approaches cannot reach to an optimal solution in a reasonable...

[ 17 ] - Determining an Economically Optimal (N,C) Design via Using Loss Functions

In this paper, we introduce a new sampling plan based on the defective proportion of batch. The proposed sampling plan is based on the distribution function of the proportion defective. A continuous loss function is used to quantify deviations between the proportion defective and its acceptance quality level (AQL).  For practical purpose, a sensitivity analysis is carried out on the different v...

[ 18 ] - ارائه‌ی یک مدل تصادفی چهار ـ سطحی دو ـ مرحله‌یی برای تأمین محصولات خونی در شرایط بحران

در سال‌های اخیر مکان‌یابی تسهیلات موقت و سیار، در سیستم‌های سلامت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از حوزه‌های مهم در این زمینه، طراحی سیستم‌های جمع‌آوری و توزیع خون است. در این مقاله یک مدل تصادفی چهارٓـ سطحی دوٓـ مرحله‌یی تصادفی برای تأمین محصولات خونی در شرایط بحران ارائه می‌شود. هدف از این مطالعه، کمینه‌سازی هزینه‌ها با توجه به تأمین محصولات خونی مورد نیاز در زمان استاندارد است. در مدل‌ساز...

[ 19 ] - A new multi-objective mathematical model for a Citrus supply chain network design: Metaheuristic algorithms

Nowadays, the citrus supply chain has been motivated by both industrial practitioners and researchers due to several real-world applications. This study considers a four-echelon citrus supply chain, consisting of gardeners, distribution centers, citrus storage, and fruit market. A Mixed Integer Non-Linear Programming (MINLP) model is formulated, which seeks to minimize the total cost and maximi...