× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مهدی معینی کیا

دکتری برنامه ریزی آموزش از راه دور، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل-ایران

[ 1 ] - طراحی مدل دانشگاه پایدار، مبتنی بر مطالعات صورت گرفته در ایران

هدف: هدف از این پژوهش، مطالعۀ نظام‌مند و سنتزپژوهی بر الگوهای نظری و پژوهشهای صورت‌گرفته در ایران با موضوع دانشگاه پایدار به منظور تلخیص، طبقه‌بندی و تلفیق مؤلفه‌های آن بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی با رویکرد کیفی و راهبرد آن، سنتزپژوهی است. بدین منظور، تعداد 15 مقالۀ داخلی، بررسی و برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی مبتنی بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی...

[ 2 ] - ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه فرهنگ مدرسه

چکیده: هدف از این پژوهش تعیین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه فرهنگ مدرسه(SCS) گرونرت در مدارس دوره ابتدایی می­باشد. این ابزار در صدد است تا میزان فرهنگ همیاری در مدرسه را از دیدگاه معلمان مدارس مورد ارزیابی قرار دهد.پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع توسعه­ای و به لحاظ روش از نوع توصیفی است و جامعه آماری آن شامل 1736 نفر از  معلمان  مدارس ابتدایی شهر ارومیه در سال تحصیلی 95-94 می­باشد. حجمنمونهدرتحلیلعا...

[ 3 ] - بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش کیفیت زندگی کاری معلم

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معلم بود. این پژوهش به‌صورت توصیفی، تحلیلی و مقطعی اجرا شد. جامعه آماری شامل همه معلمان مقطع متوسطه شهر تبریز در سال 1395 به تعداد 2747 نفر بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس فرمول خطا و مسیرها به تعداد 340 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معلمان ایلگان و همکا...

[ 4 ] - ساخت و اعتبارسنجی آزمون قابلیت پژوهشی و ارزیابی آن در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران، علاّمه طباطبائی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی

 پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتبار سنجی آزمون قابلیت پژوهشی و ارزیابی آن در دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شد. روش‌شناسی پژوهش از نوع پیمایشی و توصیفی _ همبستگی است. جامعه‌ آماری پژوهش، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، علاّمه طباطبائی، شهید بهشتی و دانشگاه محقق اردبیلی هستند. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده بود. حجم نمونه با توجّه به مدل کرجسی ‌_ مورگان 377 نفر در نظر گ...

[ 5 ] - تبیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در ارتباط بین کاربست شبکه اجتماعی مجازی و رفتارهای اشتراک دانش در فضای مجازی

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه بین کاربست شبکه اجتماعی مجازی و رفتارهای تسهیم دانش در فضای مجازی انجام گرفت. روش پژوهش: این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی، از نظر راهکار اجرایی، میدانی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی- پس رویدادی بود. جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی کاربر شبکه اجتماعی تلگرام در دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 1395-1396  تشکیل می‌د...

[ 6 ] - مطالعه عوامل مؤثر بر اجرای دوره‌های همگانی آموزش آزاد درون‌خطی (موک) در آموزش عالی (پژوهش آمیخته)

زمینه و اهداف: پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای دوره­های همگانی آموزش آزاد درون‌خطی (موک) در آموزش عالی انجام پذیرفت. روش بررسی: این پژوهش از نوع آمیخته بود. در بخش کیفی جامعه­ی آماری پژوهش، اساتید رشته تکنولوژی آموزشی و یادگیری الکترونیکی، دانشجویان دکتری رشته تکنولوژی آموزشی و فناوری و اطلاع‌رسانی در آموزش بودند که تعداد 18 نفر از میان آن­ها به‌صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه انتخاب ...

[ 7 ] - سنجش وضعیت شکاف برتری خدمات الکترونیکی در دانشگاه پیام‌نور

In this study, in order to assess the e-service quality of Payame Noor University based on E-SERVQUAL model, the service superiority gap score was measured. The research methodology was quantitative, in terms of main strategy applied, in terms of research objective descriptive–survey, in terms of analytical technique and library and field study, in terms of implementation strategy. The research...

[ 8 ] - طراحی چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی مؤلفه‌های آموزش عالی پایدار در ایران

کشور عزیزمان ایران در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست توسعه پایدار با بحران­ ها و چالش­ های اساسی و عدیده ­ای در حال و آینده مواجه هست. لذا تلفیق شاخصه­های پایداری در برنامه ­های راهبردی دانشگاه‌­ها، در پاسخگویی اجتماعی به نیازهای جامعه و دستیابی کشور به توسعه پایدار  ضروری به نظر می­‌رسد. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه و جمع‌­بندی نتایج پژوهش­‌های انجام شده در زمینه آموزش عالی پایدار است...

[ 9 ] - رابطه ی بین رفتار شهروندی سازمانی با سکوت سازمانی از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با سکوت سازمانی از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه شهرستان گرمی بود. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران مقطع متوسطه شهرستان گرمی به تعداد 140 نفر (35 زن و 105 مرد) بوده تشکیل داد. و بر اساس جدول کرجسی - مورگان نمونه‌ای به حجم 103 نفر (25 زن و 78 مرد) به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. برای جمع‌آو...

[ 10 ] - بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه ی موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران، علامه طباطبائی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی)

پژوهش حاضر با هدف مطالعه­ی قابلیت­های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام گرفت. روش­شناسی پژوهش از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر هدف: کاربردی؛ از نظر راهکار اجرایی: میدانی؛ از نظر تکنیک تحلیلی: توصیفی _ مقایسه­ای بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، علاّمه طباطبائی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی در سال تحصیلی 1393-1392 تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری از نوع تصا...

[ 11 ] - الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه

هدف این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش­آموزان متوسطه آمل بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل 2950 نفر از دانش­آموزان متوسطۀ دوم و سوم ریاضی فیزیک شهرستان آمل بود. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 339 نفر دانش­آموز به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند که پرسشنامه­ برگشتی از تعداد 333 نفر قابل تحلیل بود. ابزا...

[ 12 ] - تأثیر یادگیری مشارکتی با گروه‌های پیشرفت بر خودکارآمدی و خودپنداره‌ی ریاضی دانش‌آموزان

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی ریاضی و خودپنداره­ی ریاضی دانش­آموزان بود. این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل در بین جامعه دانش­آموزان دختر پایه­ی اول متوسطه­ی شهر اردبیل در سال تحصیلی 94-1393 انجام شد. 67 دانش­آموز از دو کلاس یک مدرسه با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند که گروه آزمایش 34 نفر و گروه کنترل 33 نفر بودند. در گروه آزمایش از ر...

[ 13 ] - عوامل سازمانی و اقتصادی موثر بر بالندگی منابع انسانی در نظام آموزشی

مقدمه: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و نقش عوامل سازمانی و اقتصادی موثر بر بالندگی دبیران مدارس متوسطه دوره دوم ناحیه یک و دو آموزش و پرورش اردبیل، در سال1397 انجام شد. روش کار: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش گروه های کانونی انجام یافت. جامعه پژوهشی شامل اساتید، متخصصان و مدیران توسعه منابع انسانی بودند که علاوه بر مصاحبه فردی با 5 نفر از اساتید، از 51 نفر نیز در قالب گروه های شش گان...

[ 14 ] - نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی

پژوهش حاضر کاربردی و با هدف بررسی نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش بر اساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی و به روش تحلیل مسیر بوده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش را کلیه بهورزان شهرستان ارومیه تشکیل دادند. نمونه آماری 230 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری اطّلاعات سه پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی کارول (1991) ب...

[ 15 ] - فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده‌بنیاد

به‌منظور فهم «فرهنگ کیفیت» در دانشگاه فرهنگیان، روش «نظریه داده‌بنیاد» به ما کمک خواهد کرد تا به مدل مفهومی خاص در نظام تربیت معلم کشور نائل شویم و این مدل، درک درستی از کیفیت برای جامعه فراهم خواهد کرد. تلاش محققان بر آن بوده است تا با استفاده از رویکرد نمونه‌گیری هدفمند، در مجموع تعداد 23 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به‌عنوان مشارکت‌کنندگان در پژوهش انتخاب شوند. از سه ابز...

[ 16 ] - فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر بازده یادگیری

هدف پژوهش حاضر ترکیب تحلیل‌های ارائه شده در زمینه‌ی نقش کاربست فاوا بر بازده یادگیری فراگیران بود، روش این پژوهش فراتحلیل است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را آثار مکتوب اعم از پایان‌نامه‌ها و مقالات مندرج در سایت‌های علمی ایران داک، مگ ایران، اس.آی.دی، نورمگز و برخی از مقالات نمایه شده در مجلات در بین سال‌ها‌ی 94-87 تشکیل دادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک دو نرم افزار CMA2 و Excel صورت گرفته است...

[ 17 ] - شناسایی عوامل و شاخص‌های سنجش فرهنگ کیفیت (QC) در دانشگاه فرهنگیان

هدف از اجرای این پژوهش، ساخت و آماده‏سازی ابزار سنجش فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان بود. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته اکتشافی نوع توسعه ابزار استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه فرهنگیان به تعداد 1480 نفر بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‏ای چندمرحله‌ای 462 نفر انتخاب شدند. ضریب بازگشت پرسشنامه‌ها 84 درصد (389 نفر) بوده است. همچنین، با استفاده از مصاحبه نی...

[ 18 ] - Designing a Model and Evaluating its Suitability for the Entrepreneurial University

Introduction: around the world, the science system of many countries is being transformed and changed in response to increasing social and economic need for knowledge and technology. The theory of the entrepreneurial university is one of the models proposed for reflecting the new and transformed image of the university characterized by a broader interaction between the universities and the comm...

[ 19 ] - مدل سازی نقش رهبری‌آموزشی مدیران از طریق فرهنگ مدرسه در اشتیاق شغلی معلمان

     هدف از این پژوهش مدل­سازی نقش رهبری آموزشی مدیران از طریق فرهنگ مدرسه در اشتیاق شغلی معلمان بود. روش پژوهش همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بوده و بدین منظور سه ابزار پژوهش تحت عنوان مقیاس رهبری آموزشی هالینگر و وانگ (2015) با ضریب آلفای 97/0، پرسشنامه فرهنگ مدرسه گرونرت (1998) با ضریب آلفای 98/0 و پرسشنامه اشتیاق شغلی شافلی و بیکر (2003) با ضریب آلفای 89/0 جهت گردآوری داده­ها استفاده شد...

[ 20 ] - نقش خودکارآمدی تدریس و اشتیاق شغلی در پیش بینی مقاومت در برابر تغییر در بین معلمان

این پژوهش با هدف بررسی نقش خودکارآمدی تدریس و اشتیاق شغلی معلمان در پیش بینی مقاومت در برابر تغییر انجام گرفت. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام معلمان ابتدایی شهر ثلاث باباجانی (240 نفر) بود که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تدریس بودند. که با توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای130 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدن...

[ 21 ] - فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران

با توجه به این که هدف پژوهش حاضر توصیف، تحلیل و ترکیب تحلیل‌های ارائه شده در زمینه‌ی نقش کاربست فاوا در جریان آموزش ‌و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران است، روش این پژوهش فراتحلیل است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را آثار مکتوب اعم از پایان‌نامه‌ها و مقالات مندرج در سایت‌های علمی ایران داک، مگ ایران، اس.آی.دی ، نورمگز و برخی از مقالات نمایه شده در مجلات در بین سال‌ها‌ی 94-87 تشکیل داده است، که از ...