× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

غفار کریمیان پور

دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

[ 1 ] - رابطه کیفیت زندگی در مدرسه و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی

هدف این پژوهش، رابطة کیفیت زندگی در مدرسه و اشتیاق تحصیلی دانش­آموزان با توجه به نقش واسطه­ای خودپندارة تحصیلی است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی دانش­آموزان پایة پنجم و ششم دبستان شهرستان ثلاث باباجانی (420 نفر) بوده است که با توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش تصادفی طبقه­ای 201 نفر برای نمونه (90 پسر و 111 دختر) انتخا...

[ 2 ] - پیش‌‌بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌‌آموزان براساس حمایت تحصیلی و خودپندارۀ تحصیلی

پژوهش حاضر با هدف پیش‏بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌‌آموزان براساس حمایت تحصیلی و خودپندارۀ تحصیلی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش را تمامی دانش‌‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم شهر ثلاث باباجانی (کرمانشاه) در سال ‏تحصیلی 1395-1394 تشکیل می‏دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌‌ای، تعداد 150 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که در‌نهایت 130 پرسشنامۀ...

[ 3 ] - نقش اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی در سکوت سازمانی

 این پژوهش با هدف  بررسی نقش عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در پیش بینی سکوت سازمانی در دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت.  روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری آن شامل تمام اساتید دانشگاه محقق اردبیلی بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه  ای تصادفی، سه دانشکده انتخاب و از این سه دانشکده 70  نفر از اساتید به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ها توزیع شد. برای جمع آوری داده ها از پ...

[ 4 ] - پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری و سرسختی روان‌شناختی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

زمینه و اهداف: هدف از این پژوهش بررسی نقش ادراک از محیط یادگیری و سرسختی روان‌شناختی در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی در دانشجویان است. روش بررسی: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان رشته پرستاری ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 145 تن برای نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه سرزندگی ت...

[ 5 ] - ارتباط بین سرمایه‌ ی روانشناختی و سازگاری شغلی کارکنان علوم پزشکی کرمانشاه: بررسی نقش میانجی خودکارامدی شغلی

Background and Objective: Job adjustment as a psychosocial well-being and adaptive state of the individual to post-employment occupation has positive effects, which necessitates identifying the factors that affecting it. This research aims to study the mediator role of job self-efficacy in the relationship between psychological capital and job adjustment among staffs of Kermanshah university of...

[ 6 ] - بررسی نقش واسطۀ خودکارآمدی تغییر در رابطۀ بین سرمایۀ روانشناختی و تعهد به تغییر

هدف از پژوهش، بررسی نقش واسطۀ خودکارآمدی تغییر در رابطۀ بین سرمایۀ روانشناختی و تعهد به تغییر کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. با توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‏ای، 180 نفر (136 نفر مرد و 44 نفر زن) برای نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامۀ سرمایۀ روانشناختی لوتانز، پرسشنامۀ خودکارآمدی تغییر چن، گولی...

[ 7 ] - نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودپندارة تحصیلی در اشتیاق تحصیلی در دانش ‏آموزان پایة پنجم و ششم ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی

هدف این پژوهش، بررسی نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودپندارة تحصیلی در اشتیاق تحصیلی دانش‏آموزان پایة پنجم و ششم شهرستان ثلاث باباجانی است. روش پژوهش همبستگی(تحلیل مسیر) بوده است. جامعة آماری پژوهش شامل تمام دانش‏آموزان پایة پنجم و ششم دبستان شهرستان ثلاث باباجانی(420) نفر است که باتوجه­به جدول مورگان و با روش تصادفی طبقه­ای 210 نفر برای نمونه (100 پسر و 110 دختر) انتخاب شده­اند. برای جمع­آوری داد...

[ 8 ] - The association between occupational ethics and job engagement with the mediating role of career adaptability among employees of Ardabil University of Medical Sciences, Iran (2017-2018)

Background: This study investigated the association between occupational ethics and job engagement with the mediating role of career adaptability among employees of Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran, in 2017-2018 academic years. Materials and Methods: This is a descriptive and correlational study. The statistical population of the study consisted of all employees of Ardebil...

[ 9 ] - پیش‌‏بینی قصد کارآفرینی دانشجویان براساس سرمایه‏‌ی روانشناختی و انطباق‏‌پذیری مسیر شغلی

پژوهش حاضر با هدف پیش‏بینی قصد کارآفرینی دانشجویان بر اساس سرمایه‏ی روان‌شناختی و انطباق‏پذیری مسیر شغلی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 1397 تشکیل می‏دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای تعداد 243 دانشجو انتخاب شدند. از پرسشنامه­ی قصد کارآفرینی لینان، رودریگرز، رودی‌کانتچ (2011)، پرسشنام...

[ 10 ] - عدالت سازمانی و تعهد به تغییر به واسطه تعهد سازمانی آموزگاران

هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ا‌ی تعهد سازمانی در رابطه‌ی بین عدالت سازمانی و تعهد به تغییر در بین معلمان دوره ابتدایی شهرستان ثلاث‌باباجانی بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی (310 نفر) بود که با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی طبقه‌ای 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، ت...

[ 11 ] - سهم نسبی اشتیاق شغلی براساس اخلاق کاری و سرمایۀ روان‌شناختی (مطالعۀ موردی: کارکنان ادارۀ ورزش و جوانان اردبیل)

اشتیاق شغلی، حالتی پایدار و مثبت ذهنی است که پیامدهای مثبتی برای سازمان دارد و نقطۀ مقابل نگرش‌های منفی در سازمان است؛ از این رو، در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر اشتیاق شغلی، پژوهش حاضر با هدف پیش‏بینی سهم نسبی اشتیاق شغلی براساس اخلاق کاری و سرمایۀ روان‌شناختی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش را کلّیۀ کارکنان ادارۀ ورزش و جوانان شهر اردبیل در سال 1396-1395 تشک...

[ 12 ] - نقش خودکارآمدی تدریس و اشتیاق شغلی در پیش بینی مقاومت در برابر تغییر در بین معلمان

این پژوهش با هدف بررسی نقش خودکارآمدی تدریس و اشتیاق شغلی معلمان در پیش بینی مقاومت در برابر تغییر انجام گرفت. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام معلمان ابتدایی شهر ثلاث باباجانی (240 نفر) بود که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تدریس بودند. که با توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای130 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدن...