ابوذر عرب سرخی

دانشگاه تهران

[ 1 ] - مؤلفه‌های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران

فساد یک نیروی یک‌پارچه ومتمرکز نیست که بتوان آن ‌را به‌‌وسیله‌ی راه‌حلی تک ‌بعدی کنترل نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتی کلی‌نگر چند‌ بعدی است. اگر فرآیند مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخیص بیماری و سپس پیشگیری ودرمان آن بدانیم، علاوه بر اهمیت انجام مطالعه‎های آسیب شناسانه، ضرورت تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های منطبق بر شرایط داخلی و بومی کاملاً آشکار خواهد بود. کشورها با تدوین استراتژی، تلاش د...

[ 2 ] - ارائۀ مدلی مرجع برای تبیین الزامات امنیتی در حوزۀ یادگیری الکترونیکی از نگاه ذی‏نفعان مختلف

 توسعۀ کاربردها و خدمات یادگیری الکترونیکی در بستر شبکه‏های ارتباطی و اطلاعاتی‌ در کنار ارتقای کمّی و کیفی قلمرو فعالیت و نوع خدمات و دامنۀ ارائۀ آنها‌، ‌سبب گسترش روزافزون تهدیدهایی شده است که کمابیش همین شبکه‏ها و زیرساخت‏های مخابراتی، محمل بروز آنها هستند. این موضوع پرداخت درست و کارآمد الزامات امنیتی را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر نزد تصمیم‏سازان امنیتی این حوزه تبدیل کرده ‏است. بر این اساس، در ...

[ 3 ] - ارزیابی بلوغ سازمانی برای همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب‎وکار (مطالعه‎ی موردی چندگانه: برید سامانه‎ی نوین، سیستم‎های کاربردی کاسپین و سپهر اندیشه‎ی جوان)

در این نوشتار ابزاری ساده و منعطف معرفی می‎شود که میزان بلوغ سازمان در همراستایی استراتژیک میان IT و کسب‎وکار را اندازه‎گیری می‎کند. این ابزار که بر اساس مدل بلوغ همراستایی استراتژی (SAMM) لوفتمن طراحی شده است، در شرکت‎های برید، کاسپین و سپهر برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور 36 پرسش‎نامه در میان مدیران فناوری اطلاعات توزیع شد و درنهایت برای به‎دست‎آوردن سطح دقیق بلوغ سازمانی، از ...

[ 4 ] - Investigating the Impact of Information Quality on Relationship Marketing with Mediating Role of Salespeople’ Relational Competency: Survey about Iranian ISP

Despite the vital role of information in relational-oriented firms, there are limited studies on the impact of information quality on relationship marketing. To address this gap, this study develops a conceptual model to examine the impact of information quality on the successful implementation of relationship marketing by assessing the mediating role of salespeople's relational competency. The...

[ 5 ] - ارائه چارچوب مفهومی، برای سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات مبتنی بر رویکرد فراترکیب و روش دلفی فازی

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص‌های دارای اولویت، بر اساس تحلیل کیفی نتایج پژوهش‌های انجام‌‎شده و همچنین ارائه چارچوب سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات است. روش: روش‌شناسی این پژوهش، توصیفی و کیفی بوده و در دو مرحله انجام شده است. ابتدا به‌کمک روش فراترکیب، 133 مقاله بررسی و پس از ارزیابی، 28 مقاله تأیید شدند. سپس با بهره‌گیری از روش CASP، 15 ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﺮای اﺟـﺮای ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻴﻔـﻲ ﻣﺤﺘ...