حیدر نجفی

کارشناس ‌ارشد‌ دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‎ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

[ 1 ] - تدوین نقشۀ دانش برای پژوهش‎های مدیریت دانش با استفاده از روش تحلیل شبکه‎ای

در این تحقیق با بررسی علم مدیریت دانش به‎عنوان حوزۀ میان‎رشته‎ای، تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که ساختار علمی و نقشۀ دانشی پژوهش‌های مدیریت دانش در دو حیطۀ حوزه‌های علمی و کلیدواژه‌ها به چه صورتی است؟ برای این کار، حدود 40000 سند علمی که مدیریت دانش یکی از کلیدواژه‎های آن بود، در پایگاه علمی اسکوپوس انتخاب شد و در حیطه‎های علمی مختلف، بررسی شدند. برای هر یک از شاخص‌های علم‌سنجی شامل ح...

نویسندگان همکار