مینا رنجبرفرد

دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده‎ی فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

[ 1 ] - شناسایی موانع مدیریت دانش برای چهار نوع فرایند کسب‎وکار

این مقاله به‎منظور بررسی تفاوت‎های مدیریت دانش در هر یک از فرایندهای کسب‎وکار، طبقه‌بندیِ مناسبی ارائه می‎کند. در این طبقه‌بندی، فرایندهای کسب‎وکار به چهار دسته فرایندهای جریان ‌کارگرا، اطلاعات‌گرا، تصمیم‌گرا و مشارکت‌گرا تقسیم می‌شوند. سپس در مورد ویژگی‌ها و مهم‌ترین موانع مدیریت دانش آنها بحث می‌شود. مطالعه‎ی ادبیات به شکل‌گیری گزاره‌های احتمالی در مورد مهم‌ترین موانع مدیریت دانش، در هر یک از ...

نویسندگان همکار