باقر قرمز چشمه

استادیار پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

[ 1 ] - بازسازی دبی روزانه با استفاده از روش های شبکه عصبی و فازی- عصبی(مطالعه موردی: سرشاخه های حوزه آبخیز کارون)

برای برآورد دبی روزانه در مدل‏های هیدرولوژی نیاز به دبی‏های پیوسته در بازه زمانی روزانه هست. تعداد سال‏های آماری متفاوت، نواقص آماری و خطای اندازه‏گیری باعث ایجاد سری‏های زمانی با پایه زمانی غیرمشترک می‏گردد. بنابراین بازسازی داده‏های دبی روزانه از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. این تحقیق به‌منظور بازسازی دبی روزانه در یکی از سرشاخه‏های رودخانه کارون و در دو مرحله انجام گرفت. در هر دو مرحله تحقیق ...

[ 2 ] - روش نوین پیاده‌سازی روابط منطقه‌ای بده‌ی سیل در شبکه‌ی رود‌ها

در مطالعات مهار کردن سیل و طراحی سازه‌های هیدرولیکی، تعیین بده­ی سیل به ازای دوره‌های بازگشت مختلف در نقاط فاقد آمار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روش تحلیل منطقه‌ای یکی از مهمترین روشها جهت براورد این مقادیر می‌باشد. تحلیل منطقه‌ای سیل با استفاده از داده‌های بده­ی ثبت شده در ایستگاههای آبسنجی منطقه و عوامل مؤثر بر آن انجام می‌گیرد. تعمیم شبیه منطقه‌ای به کلیه­ی نقاط در امتداد شبکه­ی رود‌های ح...

[ 3 ] - ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه کن

شناخت دگرگونی­‌های اقلیمی و رفتار آن‌ها در دوره‌های آتی و اثرات آن‌ها در حوزه‌های مختلف به‌خصوص در منابع آب در برنامه‌ریزی­‌های کلان و استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثر تغییرات اقلیمی بر شرایط هیدرولوژیکی حوضه کن است. برای این منظور ابتدا شبیه‌­سازی متغیرهای دما و بارش به‌وسیله داده­‌های مدل بزرگ مقیاس HadCM3 تحت سناریوی A2 و مدل ریزمقیاس­گردانی SDSM صورت گرفت....

[ 4 ] - بررسی نقش درصد تاج‌پوشش در رسوب‌دهی

شدت فرسایش خاک و تولید رسوب به عوامل مختلفی وابسته است. پوشش گیاهی از جمله عواملی است که بیش‌ از سایر عوامل تاثیرگذار بر فرسایش خاک، قابل تغییر است. در این تحقیق به بررسی نقش پوشش گیاهی به‌عنوان عامل تاثیرپذیر از مدیریت اراضی در تولید رسوب پرداخته شده است. حوزه آبخیز طالقان به‌دلیل دارا بودن داده‌های مورد نیاز و تنوع کافی در خصوصیات، به‌عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. بر اساس روشی که در شرح ...

[ 5 ] - عوامل موثر‎ ‎بر رسوب‌دهی معلق حوزه‌های آبخیز جنوب غربی ‏ایران

طی دهه‌های گذشته، بررسی عوامل موثر بر رسوب‌دهی حوزه آبخیز رودخانه‌ها، در مطالعات آبخیزداری مورد توجه قرار گرفته است. داده‌های بار رسوبی رودخانه‌ها، علی‌رغم کم‌بود تعداد و طول دوره آماری، می‌تواند در تحلیل رسوب‌دهی استفاده شود. در این تحقیق، 20 زیرحوضه واقع در منطقه جنوب غرب کشور، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی(GIS) و پردازش تصاویر ماهواره‌ای، 48 متغیر فیزیوگرافی، اقلیمی، زمین‌شناسی و شا...

[ 6 ] - بررسی پتانسیل خشکیدگی جنگل‌های بلوط زاگرس با استفاده از GIS, RS و روش Fuzzy - AHP

‌تخریب جنگل‏ها و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، کارشناسان و برنامه‌ریزان منابع طبیعی را ملزم به بررسی عوامل مؤثر در خشکیدگی جنگل‏ها کرده است. محققان، عوامل مختلفی را برای خشک‌شدن جنگل‌ها متصور شده‏اند که مهم‌ترین آنها اثر تغییرات اقلیمی است. به دلیل اهمیت موضوع، استفاده از روشی مناسب برای تجزیه‏ و تحلیل داده‏ها در تصمیم‌گیری و پتانسیل‌یابی مناطق خشکیدگی جنگل‏های بلوط ضروری است. در تحقیق حاضر، از فناو...

[ 7 ] - مروری بر روشهای برآورد بار معلق(مطالعه موردی: حوضه آبریز صیدون)

ذرات معلق در آب رودخانه که تبدیل به رسوب می‌شود از مشکلات اصلی مدیریت سدها می‌باشد. لذا پیش از احداث سدها و سایر تاسیسات هیدرولیکی نیاز به مطالعه بار معلق رودخانه‌ها می‌باشد. بدیهی است که با توجه به محدود بودن دوره‌های آماری و تغییرات گسترده شرایط هیدرولوژیکی و حفاظتی حوضه  آبریز و رودخانه عموماً استفاده از روشهای درونیابی یا برون‌یابی ضروری می‌شود که بالطبع احتمال خطا را افزایش می‌دهد می‌دهد.  ...

[ 8 ] - پیش بینی بارش های سنگین سواحل جنوبی دریای خزر تحت شرایط تغییر اقلیم در دوره ی 1408 - 1389

بارش ­های سنگین جزو مهمترین رویدادهای حدی اقلیمی هستند و چنانچه برنامه ­ریزی صحیح در خصوص آن بعمل نیاید ضمن وارد آوردن آثار مخرب زیست محیطی و اقتصادی، بدون بهره ­برداری از دسترس خارج خواهد شد. پژوهش حاضر سعی دارد تغییرات آتی بارش­ های سنگین سواحل جنوبی دریای خزر را با در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی جهانی در دوره­ ی 1408-1389 پیش­ بینی نماید. به این منظور  تغییرات الگوی بارش­ های 10 ، 20  و25 میلی­...

[ 9 ] - بررسی اثر عوامل مرفو-اقلیمی بر دقت ریز مقیاس گردانی مدل LARS-WG

مدلهای گردش عمومی جو بر اساس سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‌ای اقلیم آینده کره زمین را پیش بینی می‌کنند. ولی دقت مکانی این مدل‌ها بسیار کم بوده و نتایج آنها به منظور بررسی اثرات تغییراقلیم در علوم مختلف کاربرد ندارد. لذا ریزمقیاس گردانی داده‌های مدل گردش عمومی جو ضرورت پیدا می‌کند. مدل‌های ریز مقیاس گردانی آماری در علوم مختلف بسیار کاربرد داشته و تحقیقات بسیار زیادی در این خصوص صورت گرفته ...

[ 10 ] - مدل‌سازی تغییرات آتی بارش‌های سواحل جنوبی دریای خزر تحت شرایط تغییر اقلیم

مقدمه: بارش مهم‌ترین پارامتر تأثیرگذار بر جنبه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و منابع طبیعی است. بررسی تغییرات آتی پارامتر اقلیمی بارش از طریق پیش برآورد مدل‌های اقلیمی میسر می‌شود. هدف:در پژوهش حاضر تغییرات آتی بارش سواحل جنوبی جهت نیل به برنامه­ ریزی­ های صحیح در منطقه سواحل جنوبی دریای خزر بررسی می‌گردد. مواد و روش‌ها: بارش‌های آتی ایستگاه‌های منتخب سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از ﻣﺪل LARS-W...

[ 11 ] - Evaluate the performance of SDSM model in different station and predict climate variables for future

According to the fourth report from the IPCC was confirmed climate change and its impacts on drought, floods, health problems and food shortages. Therefore, understanding of how climate change could be important in the management of resources, especially water resources management. Atmosphere-Ocean Global Circulation Models (AOGCM) are tools for predicting the future climate variables and it mu...

[ 12 ] - Effects of Watershed Management Practices on Some of Flood Characteristics Change in Haftan Watershed

Evaluation of watershed projects is one of the most fundamental problems in countries for future implementation planning and management of natural resources. In regard to lack of required equipment for monitoring and evaluation of watershed projects and investigation of management measures in watersheds, application of hydrologic models is an efficient tool for simulation of watershed behavior ...

[ 13 ] - Estimation and Analysis of Caspian Region's Future Rainfalls by Using General Atmospheric Circulation Models.

In recent years, the severe fluctuations in precipitation have affected various parts of the country. On the southern coasts of the Caspian Sea, precipitation as one of the important climatic parameters has undergone changes due to global climate change. In the present study, we tried to evaluate the effect of climate change on rainfall in this region by applying a suitable model. In this study...

[ 14 ] - بررسی تغییرات زمانی و روند دبی‌های حداقل در آبخیزهای منتخب دامنه جنوبی البرز

در سال‌های اخیر برداشت بی‌رویه، تغییرات اقلیمی و تغییر کاربری اراضی صورت گرفته در حوزه‌های آبخیز، اثرات متفاوتی بر جریان رودخانه و به‌خصوص جریان پایه و کم گذاشته است. با توجه به برداشت منابع آب زیرزمینی و تأثیر آن بر زمان رخداد و طول مدت رخ داد جریان کم در ایستگاه‌های مختلف نیاز به بررسی و تحقیق دارد. هدف از این پژوهش بررسی روند جریان کم در ایستگاه‌های هیدرومتری منتخب آبخیز کرخه است. بدین منظور...

[ 15 ] - Analysis Accruing of Sentinel 2A Image’s Classification Methods Based on Object Base and Pixel Base in Flood Area Zoning of Taleqan River

Flood zonation mapping is one of the priorities for the soil and water management, which Remote Sensing (RS) capabilities are very applicable to this issue. The main objective of this research was study of accuracy of the Object oriented and Pixel based methods for flood zonation mapping in the Taleghan River basin. Therefore, the Sentinel 2A satellite image of the study area classified using s...