حسین افراسیابی

دانشگاه یزد

[ 1 ] - مطالعه کیفی ازدواج پرمخاطره‌‌آمیز در میان زنان درگیر طلاق شهر یزد

ازدواج و همسرگزینی یکی از مهم ترین تجربه ها و رویدادها در زندگی شخصی و اجتماعات انسانی بویژه در فرایند شکل گیری نهاد خانواده است. از همین رو ازدواج مخاطره آمیز می تواند زمینه ساز بسیاری از مسائل در زندگی فرد و جامعه باشد. هدف این پژوهش، کشف زمینه‌ها و ابعاد ازدواج پرمخاطره از طریق ادراک و معنای ذهنی زنانی است که این پدیده را تجربه کرده‌اند. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای انجام‌ش...

[ 2 ] - بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان لر شهر یاسوج

سبک زندگی منعکس‌کنندۀ ترجیحات افراد است که در عرصه‌های مختلف زندگی همچون اوقات فراغت، آداب سخن گفتن، نوع موسقی، لباس، آرایش و ظاهر بروز می‌کند. هدف این پژوهش مطالعۀ فهم و تفسیر زنان­لر شهر یاسوج از تغییر سبک زندگی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. نمونۀ پژوهش، مشتمل بر 52 نفر از زنان شهر یاسوج بود که با روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند که این تعداد بر ...

[ 3 ] - برابری جنسیتی در میان زوجین و تعیین کننده های اجتماعی آن (مطالعه موردی زنان متاهل 20 - 40 ساله شهر بوشهر)

پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بر میزان برابری زوجین در خانواده، در میان زنان متاهل شهر بوشهر انجام شد. برای تبیین عوامل موثر بر میزان برابری از نظریه منابع، نظریه یادگیری و نظریه فمینیستی استفاده شد. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه ای در میان 400 نفر از زنان متاهل شهر بوشهر انجام شد. روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بود. نتایج نشان داد که بین متغیرهای سن زن، سن شوه...

[ 4 ] - بررسی وضعیت مصرف گرایی با تأکید بر شهرنشینی در بین جوانان شهر یزد

امروزه مصرف‌گرایی از موضوعات مهم پژوهش در جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی است. مصرف‌گرایی یکی از مؤلفه‌های مشترک دوران مدرن و پست‌مدرن است. بنابراین مقاله‌ی حاضر به بررسی تجربی عوامل مرتبط با مصرف‌گرایی در بین جوانان شهر یزد می‌پردازد. این پژوهش با روش پیمایش و استفاده از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته، 384 نفر از جوانان شهر یزد را به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای مورد بررسی قرار داد. برای پایایی تحق...

[ 5 ] - زیبایی‌شناسی تفاوت، میمسیس و گذار از هست متعیَن؛ دقیقه‌ای در اندیشگان تئودور آدورنو

پژوهش حاضر بر آن است تا با روش تحلیلی، به دریافت بنیان‌های معرفتی آن نوع زیبایی‌شناسی مدنظر آدورنو بپردازد که به سبب طرد همسان‌انگاری نهفته در آن، می‌توان از آن به عنوان زیبایی‌شناسی تفاوت نام برد. هدف نهایی نیز، فهم ارتباط این نوع زیبایی‌شناسی و نتایج فلسفی مترتب بر آن، با امر اجتماعی- تاریخی بوده است. شاکلۀ زیبایی‌شناسی آدورنویی، بر برداشتی تازه از مفهوم دیرینۀ میمسیس استوار است. آدورنو بر خل...

[ 6 ] - مطالعه کیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت

مصرف قلیان، به دلایل متفاوتی در سال‌های اخیر شیوع زیادی داشته است و پسران جوان، یکی از عمده‌ترین مصرف‌کنندگان آن به شمار می‌آیند. هدف این پژوهش، بررسی دلایل و زمینه‌های اجتماعی مصرف قلیان در بین جوانان شهر جیرفت است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریه‌ زمینه‌ای اجرا شده است. برای این کار، با 47 نفر از جوانان شهر جیرفت که با روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند انتخاب شده‌اند، مصاحبه‌های عمیق انجام شد...

[ 7 ] - مطالعۀ کیفی زمینه‌های اجتماعی مصرف سیگار در میان دانشجویان خوابگاه پسران دانشگاه یزد

با وجود اینکه سیگار، ماده‌ای زیان‌آور برای سلامتی انسان شناخته ‌شده است، مصرف آن در میان جوانان روبه‌افزایش است. این پژوهش به‌دنبال شناسایی و فهم بسترهای تسهیل‌کنندۀ مصرف سیگار در میان دانشجویان است. در پژوهش حاضر از روش‌شناسی کیفی و راهبرد نظریۀ زمینه‌ای استفاده شد. جامعۀ آماری را دانشجویان پسر خوابگاهی دانشگاه یزد تشکیل می‌دهند. مصاحبه شوندگان به‌‌شیوۀ غیرتصادفی و هدفمند با تعداد 38 انتخاب شد...

[ 8 ] - فرانوگرایی فرهنگی و رابطة آن با جهان‌گرایی در بین جوانان شهر یزد

جهان‌گرایی در بستر فناوری ارتباطات و اطلاعات موجب کم‌رنگ شدن مرزهای مکانی و زمانی شده است. برخی معتقدند که این فرایند باعث ورود جوامع به دوره‌ای جدید به نام دورة فرانوگرا شده است. فرانوگرایی عناصر و ویژگی‌های دورة مدرن همچون خرد و پیشرفت را به چالش می‌کشد. فرهنگ جوامع فرانوگرا، فرهنگی سطحی و متحرک و تا حد زیادی تحت تأثیر رسانه‌های ارتباط جمعی است. تحقیق حاضر به بررسی رابطة بین جهان‌گرایی و فران...

[ 9 ] - عوامل اجتماعی مرتبط با ارزش زمان در بین شهروندان شهر یزد

زمان، منبع کمیابی است که تنها مدت کوتاهی در اختیار انسان است و می‌تواند فرصت موفقیت و اثرگذاری را فراهم کند. با وجود این، برای همه‌ی افراد ارزش یکسانی ندارد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ارزش زمان در بین شهروندان یزد انجام شد. جامعه‌ی آماری تحقیق، شامل کلیه‌ی شهروندان بالای 15 سال شهر یزد بوده که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌...

[ 10 ] - عوامل مرتبط با مدگرایی در بین جوانان شهر یزد

در جوامع امروزی، مد نقش یک رسانه را دارد و در میان برخی از مردم به ویژه جوانان، به ابزاری برای انتقال پیام خود به جامعه تبدیل شده است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مرتبط با مدگرایی جوانان بوده است. روش پژوهش از نوع پیمایش و جامعه­ی آماری این تحقیق جوانان شهر یزد بوده است. تعداد نمونه 358 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران به­دست آمد و نمونه با شیوه خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شد. تکینک گردآوری...

[ 11 ] - زمینه‌‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه یزد

حسادت به عنوان یکی از هیجانات انسانی، دارای پیامدهای مهمی در زندگی اجتماعی است. هدف این پژوهش بررسی زمینه‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره است. این تحقیق در رویکرد تفسیری- برساختی و با روش کیفی انجام ‌شده و از روش نظریه داده بنیاد برای اجرای پژوهش و تحلیل داده‏ها استفاده‌ شده است. نمونه‌گیری در دسترس برای گزینش افراد مورد مصاحبه و نمونه‏گیری نظری برای تشخیص تعداد افراد پژوهش به کار گرفته ‌شد...

[ 12 ] - مطالعه تعیین‌کننده‌های سازمانی و فراسازمانی رضایت شغلی کارکنان یک شرکت خدماتی

 رضایت شغلی یکی از اساسی‌ترین سازه‌های مورد توجه در مطالعات سازمانی معاصر به شمار می‌رود. تحقیق حاضر با هدف بررسی رضایت شغلی و مهم‌ترین عوامل مرتبط با آن در میان کارکنان یک شرکت خدماتی در شهر شیراز انجام شده است. در این مطالعه با رویکرد کمی و روش پیمایشی و با تأکید بر نظریات مبادله و گروه مرجع یازده فرضیه ارائه شد. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز، پرسشنامه طراحی شد و توسط 400 نفر از کارکنان که ...

[ 13 ] - مطالعه بازاندیشی اجتماعی در میان جوانان شهر یزد

           بازاندیشی در مورد خویشتن و عرصه‌های مختلف زندگی و گزینش از بین بدیل‌های مختلف، از فرصت‌هایی است که جوامع جدید در اختیار قرار داده است. این مقاله به بررسی بازاندیشی و عوامل مرتبط در میان جوانان شهر یزد پرداخته است. این پژوهش با روش پیمایش و استفاده از پرسشنامه، 384 نفر از جوانان شهر یزد را به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که بین زنان و مردان ا...

[ 14 ] - جهت‌گیری‌های عاطفی افرادِ دو نسل نسبت به والدین و تعیین کننده‌های آن در شهر سبزوار

مقاله‌ حاضر به بررسی جهت‌گیری عاطفی افراد دو نسل 18-35 سال و 36-55 سال، نسبت به والدین آنها، در شهر سبزوار می‌پردازد. پرسش‌های اصلی این پژوهش، این است که آیا جهت‌گیری عاطفی نسبت به والدین در طول دو نسل تغییر یافته است و به طور کلی، چه عواملی تبیین کننده  این جهت‌گیری بوده‌اند؟ روش مورد استفاده، روش پیمایشی است و بدین منظور نمونه‌ای 398 نفری از ساکنان متأهل شهر سبزوار در فاصله‌‌ سنی 18 تا 55 سال...

[ 15 ] - مطالعه رضایت شغلی در ارتباط با مشارکت و بیگانگی در میان کارکنان شرکت برق منطقه‏ ای فارس

رضایت شغلی، عوامل و پیامدهای آن از موضوع‌های  مورد توجه مطالعات سازمانی در روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی سازمان‌هاست. این مطالعه، با هدف بررسی ارتباط رضایت شغلی با دو متغیر مشارکت و بیگانگی انجام شده است. در این راستا، ابتدا مدل تحقیق و هشت فرضیه تدوین و به کمک آزمون‌های آماری بررسی شد. در مدل تحقیق براساس دیدگاه‌های نظری موجود و تحقیقات انجام شده، مشارکت سازمانی به عنوان متغیر اصلی تحقیق در...

[ 16 ] - ترس از جرم در مناطق جرم خیز شهر شیراز

چکیدهاین مقاله به بررس ی ترس از جرم و عوامل فردی و محله ای مرتبط با آن می پردازد . به این منظور یک مطالعه پیمایشی به کمکپرسشنامه ای که توسط ۳۰۰ نفر از ساکنین دو محله جرم خیز شهر شیراز (محله احمدی نو و ده پیاله ) صورت گرفت. نتایج حاکی ازآن است که از میان متغیرهای فردی، جنسیت رابطه معناداری با ترس از جرم داشته و مردان ترس از جرم را بیش از زنان گزارشکرده اند . سایر متغیرهای فردی (سن، تحصیلات، قومی...

[ 17 ] - بازنمایی خانواده نابسامان از نگاه زنان درگیر طلاق در شهر یزد

خانواده معمولا به عنوان فضایی امن برای رشد و ارتقای زندگی فردی و اجتماعی کنشگران اجتماعی به حساب می آید. با وجود این، در دوره اخیر این نهاد اجتماعی با چالش های جدی مواجه شده است. هدف این پژوهش، کشف زمینه­های شکل‌گیری خانواده نابسامان از طریق تفسیر و معنای ذهنی زنانی است که همین نابسامانی آن‌ها را درگیر طلاق کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش نظریه زمینه‌ای انجام‌شد. جامعه موردمطالعه ز...

[ 18 ] - تحلیل جامعه‏ شناختی شعر «برف» نیما بر اساس آرای شریعتی و با تکیه بر مفهوم «غم»

هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه‌شناختی شعر «برف»، اثر نیما یوشیج، بر اساس آرای دکتر شریعتی در زمینۀ هنر، با تکیه بر مقولۀ غم و با روش تحلیلی است. نوع نگاه شریعتی به کیفیت پیوند هنر با اجتماع حاوی رویکردی انتقادی- آرمان‌شهری است؛ رویکردی که، به تعبیر وی، در هنر اصیل مدرن به‌خوبی قابل مشاهده است. مطابق با این دیدگاه، هنر مدرن، بی‏ آنکه به تصویرگر واقعیت‏های اجتماعی فروکاسته شود و در دام تفنن‌جویی مفرط...

[ 19 ] - تأثیر داشتن کودک با کم توانی ذهنی بر زندگی مادران: رویکرد کیفی

با در نظر گرفتن تأثیر عمیق و متقابل کودکان با کم توانی ذهنی بر زندگی اعضای خانواده و به‌ویژه مادران و وجود مطالعات بسیار اندک در این گروه هدف، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر داشتن کودک با کم توانی ذهنی بر زندگی مادران انجام گرفت. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. نمونه پژوهش 22 نفر از زنان دارای کودک کم‌توان ذهنی شهر یزد بودند که با روش نمونه‌گیری غیر-تصادفی هدفمند انت...

[ 20 ] - آسیب‌شناسی تعاملات اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مطالعه کیفی شهرستان شاهین‌شهر)

پژوهش حاضر با هدف شناخت آسیب‏های تعاملات اجتماعی زنان سرپرست خانوار شاهین‏شهر در رویکرد کیفی و با روش نظریۀ زمینه‏ای انجام شده است. به این منظور، با 35 نفر از زنان سرپرست خانوار مصاحبه‏های نیمه‏ساختاریافته و عمیق انجام شد که برای گزینش آن‏ها روش نمونه‏گیری هدف‌مند و نظری به کار گرفته شد. داده‏های حاصل از مصاحبه با روش کدگذاری نظری تجزیه و تحلیل شد. در کدگذاری باز، 49 مفهوم و در کدگذاری محوری 8 ...

[ 21 ] - زمینه‌ها و نحوۀ مواجهه با طلاق عاطفی میان زنان شهر یزد

کاهش صمیمیت و گسست عاطفی یکی از چالش‌های خانوادۀ معاصر است که افراد و گروه‌های مختلف به شیوه‌های گوناگونی آن را درک و تفسیر می‌کنند. هدف این پژوهش، کشف زمینه‏ها و نحوۀ مواجهه با طلاق عاطفی از طریق ادراک و معنای ذهنی زنانی است که درگیر این فرایند شده‌اند. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریۀ زمینه‌ای میان زنان شهر یزد انجام شد. در نمونۀ پژوهش 33 نفر از زنان درگیر طلاق عاطفی مشارکت داشتند که از ...

[ 22 ] - زمینه های برون همسری در ایران باستان براساس شاهنامه فردوسی

ازدواج و همسرگزینی یکی از ‏رویداد‏های مهم زندگی اجتماعی است که در ادوار و جوامع مختلف به اشکال گوناگون مشاهده شده است. در همین زمینه، پژوهش پیش‏رو سعی کرده است با نگاهی به شاهنامة فردوسی، منشأ و انگیزه‏های برون‌همسری در ایران باستان را بررسی کند. برای دستیابی به این امر، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، همة ازدواج‏های مطرح‌شده در شاهنامه به‌منزلة داده‏های پژوهش بررسی شد. نتایج این پژوهش نشا...

[ 23 ] - عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با تفاخر اجتماعی

تفاخر یا فخرفروشی، یک جهت­گیری در تعاملات اجتماعی است که در رابطه با مصرف و نمایش کالاها در عرصه عمومی و خصوصی معنا می­یابد. پژوهش حاضر یکی پژوهش کمی است که با هدف بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با تفاخر اجتماعی در میان شهروندان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل جمعیت 64-15 سال شهر یزد است که 384 نفر آنان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد. پژوهش با روش پیمایشی انجام شده...

[ 24 ] - هویت دانشجویی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاههای یزد

هویت اجتماعی حاصل عضویت و تعاملات فرد در گروهها و میدانهای اجتماعی مختلف است. هویت دانشجویی نیز به­عنوان یکی از ابعاد مهم هویت اجتماعی دانشجویان در نتیجه عضویت در گروه دانشجویی به­وجود می­آید که با حس تعلق و تعهد به این نقش اجتماعی همراه است. این پژوهش با هدف بررسی هویت دانشجویی و عوامل مرتبط با آن در دانشگاههای یزد انجام شد. این تحقیق در رویکرد کمّی و با روش پیمایش انجام شد. داده­های پژوهش نیز ...

[ 25 ] - بررسی وضعیت مصرف گرایی با تأکید بر شهرنشینی در بین جوانان شهر یزد

امروزه مصرف‌گرایی از موضوعات مهم پژوهش در جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی است. مصرف‌گرایی یکی از مؤلفه‌های مشترک دوران مدرن و پست‌مدرن است. بنابراین مقاله‌ی حاضر به بررسی تجربی عوامل مرتبط با مصرف‌گرایی در بین جوانان شهر یزد می‌پردازد. این پژوهش با روش پیمایش و استفاده از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته، 384 نفر از جوانان شهر یزد را به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای مورد بررسی قرار داد. برای پایایی تحق...

[ 26 ] - سازگاری پرنوسان در تعاملات اجتماعی بیماران سرطانی؛ مطالعۀ کیفی در شهر اهواز

هدف پژوهش حاضر، کشف معنا و تفسیر بیماران مبتلا به سرطان شهر اهواز از تعاملات روزمره است. پژوهش در رویکرد کیفی و با روش بنیانی انجام‌ شده است. به این منظور با ۱۷ نفر از بیماران مبتلا به سرطان که همه یا بخش عمده‌ای از درمان خود را در شهر اهواز گذرانده بودند‍‍‍‍‍ و مراقبان آنها، مصاحبه‌‎های نیمه‌ساختاریافته و عمیق انجام شد. این مشارکت‌کنندگان با روش نمونه‌گیری هدفمند به شیوۀ گلوله‌برفی انتخاب شدند...

[ 27 ] - مطالعۀ کیفی دلایل و زمینه‌های مشارکت‌نکردن زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های توانمندسازی

بسیاری از سازمان‌های مددکاری اجتماعی برای کمک به زنان سرپرست خانوار، برنامه‌های توانمندسازی در نظر می‌گیرند؛ اما زنان همیشه از این برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی استقبال نمی‌کنند؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ دلایل و زمینه‌های مشارکت‌نکردن زنان در برنامه‌های توانمندسازی انجام شده است. برای انجام این کار کیفی از روش نظریۀ زمینه‌ای بهره گرفته شده است و زمینۀ مدنظر مطالعه، زنان سرپرست خانوا...

[ 28 ] - بازنمایی معنا و تجربه خالکوبی در میان زنان جوان

خالکوبی ریشه در آیین­های کهن دارد که در دوره های مختلف در معنای مناسک گذار، کنش زیباشناختی و هویتی استفاده شده است. نوشته­ها و نقوش خالکوبی دال بر بازنمایی معانی مختلف از بدن است. پژوهش حاضر در جست­و­جوی دلایل و تفسیر زنان از اقدام به خالکوبی است. در این پژوهش از روش نظریه­ داده بنیاد برای اجرا و تحلیل داده­ها استفاده شد. مشارکت­کنندگان این پژوهش را 12 نفر از زنان 19 تا 36 سال شهر یزد هستند که ...

[ 29 ] - تنگنای زیست‌جهان سالمندی مطالعه کیفی بازتاب تورم اقتصادی در زندگی روزمره بازنشستگان

تورم و گرانی بر زندگی روزمره بازنشستگان به عنوان یکی از گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر فشار وارد می‌کند و کنش‌ها و تعاملات اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف ما در این مطالعه، فهم تجربه بازنشستگان از تورم اقتصادی و پیامدهای آن در زندگی روزمره آنهاست. رویکرد پژوهش، کیفی و روش اجرای آن نظریه داده‌بنیاد برساخت‌گرا است. مشارکت کنندگان را با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب ...

[ 30 ] - پیامدهای تورم در زندگی روزمرۀ جوانان طبقۀ پایین

تورم پدیده‌ای ساختاری و اقتصادی است که پیامدهای مهمی در سطح کنش و ساختار دارد. این پدیده بر جنبه‌های مختلف ذهنی و ارتباطی در زندگی روزمرۀ کنشگران تأثیر می‌گذارد؛ ازاین‌رو، کنشگران اجتماعی تجربه و سازوکارهای رویارویی معینی با آن دارند. هدف این مطالعۀ کیفی، دست‌یابی به معنا و تفسیر جوانان طبقۀ پایین از زندگی روزمره در شرایط تورم است. رویکرد پژوهش، کیفی و روش انجام آن روش کیفی بنیانی است. مشارکت‎‌...

[ 31 ] - تعلیق، هراس و بازاندیشی: برداشت جوانان از زندگی اجتماعی در شرایط کرونایی

بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا سراسر جهان را فراگرفته و علاوه بر اثرات بهداشتی و پزشکی،  پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مهمی برای زندگی انسان‌هاو جوامع داشته است. بررسی چنین پدیده فراگیر و چندبعدی، نگاه میان‌رشته‌ای را می‌طلبد. پژوهش را با هدف کشف تجربه کنشگران اجتماعی در زندگی در شرایط بحران کرونا و قرنطینه اجرا کردیم. مشارکت‌کنندگان شامل 43 نفر از جوانان حاضر در شبکه‌های اجتماعی است که با استفاده ...

[ 32 ] - Causes of Child Labor from the Perspective of Activists in This Field; A Qualitative Study in the City of Yazd

Introduction: Child labor is a phenomenon in many developing countries. The issue of child labor in Iran is also a social phenomenon that occurs for various reasons. Given the importance of this phenomenon, the purpose of the present study is to explore the reasons for child labor from the activist’s perspective in this field in the city of Yazd.  Methods: This study was used the grounded theor...

[ 33 ] - Transition from thermal comfort to thermal pleasure: Explanation of the factors that shape thermal quality perception in the built environment

Different sensory stimuli, such as light, color, smell, sound and texture, play an important role in perceiving the quality of an environment. Heat, like other sensory stimuli, can contribute to the richness of an environment and provide a greater benefit to people. The fact that a person in addition to the thermal comfort of a particular environment can also benefit from its thermal quality, i...

[ 34 ] - Lived Experience of People With Acquired Disabilities (A Phenomenological Study)

Introduction: Acquired disability is a peculia phenomenon that can lead to different personal and social experiences. This phenomenon, which is caused accidentally, poses serious challenges to an independent person who was able to do his/her tasks and leads to different and deep experiences for the disabled person, family, and relatives. This study was to explore lived experience and the meanin...

[ 35 ] - Identity Integration of Afghan Immigrants in Iran: A Grounded Theory Study

Introduction: Iran has hosted foreign immigrants, mostly Afghans and Iraqis, for the past four decades. The number of Afghan refugees registered by the UN Refugee Agency in 2021, shows that among different countries, Iran is the second destination of Afghan refugees after Pakistan. One of the key aspects of immigrants' lives that changes in the context of life and residence in the host communit...

[ 36 ] - Identity Integration of Afghan Immigrants in Iran: A Grounded Theory Study

Introduction: Iran has hosted foreign immigrants, mostly Afghans and Iraqis, for the past four decades. The number of Afghan refugees registered by the UN Refugee Agency in 2021, shows that among different countries, Iran is the second destination of Afghan refugees after Pakistan. One of the key aspects of immigrants' lives that changes in the context of life and residence in the host communit...