فاطمه مدیری

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

[ 1 ] - بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران

هدف از این پژوهش بررسی شیوع جراحی زیبایی در زنان تهرانی و عوامل موثر در تمایل این زنان به جراحی های مذکور بود. در این پژوهش به شیوه پیمایش و با ابزار پرسشنامه 426 زن تهرانی بررسی شد و یافته های آن نشان داد که حدود 15درصد از زنان بررسی شده از جراحی زیبایی استفاده کرده اند. این زنان عمدتا زیر 35 سال، مجرد، با تحصیلات کارشناسی و از طبقه متوسط بوده اند. بیشترین انگیزه در تمایل زنان به این جراحی ها،...

[ 2 ] - بررسی فعالیت‌های اشتراکی با همسر و رابطۀ آن با پایداری زندگی زناشویی

در پژوهش حاضر، رابطة فعالیت‌های اشتراکی با همسرو مؤلفه‌های مرتبط با پایداری زندگی زناشویی (نشاط زناشویی و گرایش به طلاق) و روند نسلی آن بررسی شده است. جامعة آماری پیمایش شامل متأهلان تهران می‌شود که در این راستا 1736 نمونه به شیوة خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌کار گرفته شده است. براساس نتایج، میزان فعالیت‌های اشتراکی با همسر در ابعاد مختلف یکسان نیست و در دیدارهای اجتماعی و گذران زمان خارج از خانه بیش...

[ 3 ] - بررسی عوامل مؤثر در سرمایۀ اجتماعی ایرانیان با تأکید بر تفاوت‌های جنسیتی

هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر در سرمایۀ اجتماعی ایرانیان و بیان تفاوت‌های جنسیتی در این حوزه است. به این منظور، طرح ملی پیمایشی با ابزار پرسش‌نامه اجرا شده و نتایج تحقیق نشان می‌دهد: 1. در میان ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی، اعتماد بین فردی پایین‌تر از سایر ابعاد قرار دارد، 2. سرمایۀ اجتماعی ایرانیان بیشتر تحت ‌تأثیر مجموعه‌ای از متغیرهای جنسیت‌ و ساختارهای اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی است و این یاف...

[ 4 ] - گونه‌های مختلف ارزش‌های خانوادگی و همبسته‌های اقتصادی اجتماعی آن در شهر تهران

به دنبال صنعتی‌شدن و تغییرات سریع و فزایندة متعاقب آن، در برخی جوامع، خانواده و ابعاد مختلف آن ازجمله ارزش‌های خانوادگی به چالش کشیده شده است. بر این اساس در این مقاله به این سؤالات اساسی پاسخ داده شده است که وضعیت گونه‌های مختلف ارزش‌های خانوادگی در شهر تهران چگونه است، روند تغییرات ارزشی در خانواده به چه شکل است و گروه‌های مختلف اجتماعی به کدام گونه از ارزش‌ها گرایش بیشتری دارند. جامعه آماری ...

[ 5 ] - جنسیت و دینداری

در تبیین علل دینداری بیشتر زنان نسبت به مردان، کالت [1] با ترکیب تئوری ریسک گریزی و تئوری قدرت – کنترل، دینداری زنان را به اقتدار پدر سالارانه یا برابر طلبانه در خانواده ایشان مربوط می‏کند. از طرف دیگر علی‏رغم تحقیقات گوناگون که یافته دینداری بیشتر زنان نسبت به مردان را تأیید می‏کند،  لوونتال معتقد است که این یافته در همه جوامع و فرهنگ‏ها و مذاهب مشاهده نمی‏شود و تفاوت‏هایی در این زمینه وجود دا...

[ 6 ] - اشتغال زنان، نشاط زناشویی و گرایش به طلاق (مطالعۀ موردی: متأهلان شهر تهران)

این مقاله با هدف بررسی تأثیر اشتغال زنان بر پایداری خانواده، به مقایسۀ خانواده‏های تک‏شاغل و خانواده‏های هر‌دو شاغل پرداخته است. جامعۀ آماری این پیمایش، زنان و مردان متأهل شهر تهران است و به شیوۀ نمونه‏گیری خوشه‏ای چند‌مرحله‏ای هزار و 736 نمونه از 50 حوزۀ شهر تهران انتخاب شد و در تجزیۀ تحلیل نهایی به کار گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می‏دهد: نشاط زناشویی در مردان خانواده‏های هر‌دو شاغل بیش از ...

[ 7 ] - بررسی مقایسه‌ای فعالیت‌های اشتراکی با همسر در خانواده‌های تک‌شاغل و خانواده‌های هردو شاغل (مورد مطالعه: متاهلین شهر تهران)

برخی پژوهشگران معتقدند اشتغال زنان، فعالیت‌های اشتراکی با همسر را کاهش داده و موجبات ناپایداری زندگی زناشویی را فراهم می‌کند. بر این اساس این مقاله با هدف بررسی تاثیر اشتغال زنان بر فعالیت‌های اشتراکی با همسر به مقایسه خانواده‌های تک‌شاغل و خانواده‌های هردو شاغل پرداخته ‌است. جمعیت آماری پیمایش، مردان و زنان متأهل شهر تهران بوده و به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، 1736 واحد نمونه از 50 ح...

نویسندگان همکار