فرشته باعزت

[ 1 ] - اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن: فرم فارسی

هدف از این پژوهش اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن (FTA) در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی بود. برای اجرای پژوهش، تعداد 328 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران به روش نمونه گیری نسبتی تصادفی انتخاب شدند. از روش تحلیل عاملی اکتشافی برای تحلیل داده‌ها و بررسی عامل‌های آزمون استفاده شد. برای برآورد پایایی آزمون، از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد. دامنه ضرایب آلف...

[ 2 ] - مقایسه ابعاد حرمت خود در دانش آموزان نارساخوان و عادی پایه‌های سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران

در پژوهش حاضر، تأثیر نارساخوانی بر ابعاد حرمت خود در دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی بررسی شده است. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه میزان حرمت خود عمومی، تحصیلی، جسمانی، خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان نارساخوان و عادی است. روش این پژوهش از نوع کاربردی است و روش انجام آن زمینه‌ای است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان نارساخوان و عادی پایه‌های سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران بود. به منظور انجام ...

[ 3 ] - ساختار عاملی و هنجاریابی نسخه فارسی مقیاس اضطراب امتحان کودکان

این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی و هنجاریابی نسخه فارسی مقیاس اضطراب کودکان ورن و بنسون انجام شد.416 نفر (210 پسر و 206 دختر) از دانش­آموزان مقطع سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 91-1390 به روش خوشه ای چندمرحله ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان نسخه فارسی مقیاس اضطراب کودکان ورن و بنسون را پر کردند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از ضریب آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکت...

[ 4 ] - ارائة مدل علّی پیش‌بینی باورهای انگیزشی بر‌اساس توانایی‌های فراشناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی

با توجه به اهمیت باورهای انگیزشی به‌عنوان یک متغیّر تأثیرگذار در روند آموزش،  ضروری می‌نماید که بیش‌از‌پیش به این موضوع و عوامل پیش‌بینی‌کنندة آن پرداخته شود. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطۀ علّی بین توانایی‌های فراشناختی، خودکارآمدی و باورهای انگیزشی صورت گرفت. شرکت‌کنندگان شامل 393 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندارن در سال تحصیلی 1394-1393 بودند که بر‌اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند...

[ 5 ] - اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود. طرح این مطالعه، نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون-پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص شهرستان بابلسر در سال تحصیلی 95-1396 بود. تعداد 30 نفر دانش‌آموز از طریق روش نمونه‌گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی در...

[ 6 ] - اثربخشی راهبردهای خود نظم‌دهی بر کاهش خطاهای املایی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نوشتن

هدف: پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی راهبردهای خودنظم‌دهی بر کاهش خطاهای املایی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نوشتن در پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران صورت گرفت.  روش: روش این پژوهش از نوع آزمایشی و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش‌آموزان پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران بودند که اختلال نوشتن داشتند. به منظور انجام این پژوهش، تعداد20  دانش‌آموز دارای اختلال نوشتن، پس از اجرای آزمونهای تشخیصی (آزمون ه...

[ 7 ] - بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس نگرش به باروری و فرزندآوری

پیش‌زمینه و هدف: اولین عامل مهم در شکل­گیری قصد باروری نگرش فرد است و نگرش مثبت نسبت به فرزندآوری پیش ­شرط داشتن قصد مثبت برای فرزندآوری است. ازآنجاکه اندازه­ گیری نگرش مستلزم وجود مقیاس پایا و روا است، بنابراین هدف این پژوهش بررسی ویژگی­ های روان­سنجی نسخه فارسی مقیاس نگرش به باروری و فرزندآوری بود. مواد و روش ­ها: جامعه آماری پژوهش شامل زنان متأهل شهر بابلسر در سال 1394 بود. با در نظر گرفتن م...

[ 8 ] - تأثیر روش تدریس مبتنی بر زیبایی‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم ‌دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر روش تدریس علوم مبتنی بر زیبایی‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایۀ پنجم ابتدایی انجام شد. روش ‌پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعۀ آماری شامل دانش‌آموزان دختر و پسر پایۀ پنجم ابتدایی شهرستان بابلسر بود که از بین آن‌ها، 50 دانش‌آموز دختر و پسر به ‌طور تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایشی و گواه جای داده شدند. پس از ...

[ 9 ] - پرسشنامه کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان نادو ـ نسخه فارسی

هدف این پژوهش بررسی ساختار عاملی و ویژگی­های روان‌سنجی پرسشنامه کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان نادو در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی بود. 612 نفر (271 مذکر و 341 مؤنث) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی 90-1389 به روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و ترجمه فارسی پرسشنامه کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان نادو را پر کردند. برای...

[ 10 ] - The Effect of Phonological Awareness on the Auditory Memory in Students With Spelling Problems

Objectives: In this research study, the effect of training phonological awareness skills on the improvement of auditory memory in students with spelling problems in third grade at primary schools in Sari City, Iran, was investigated.  Methods: The research method used in the study was quasi-experimental with pre-tests, post-tests, and a control group. The statistical population consisted ...

[ 11 ] - ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی مقیاس درجه‌بندی اختلال های رفتار مخرب ـ نسخه والدین

زمینه و هدف: اختلال رفتاری مخرب طبقه‌ای از اختلال­ های رفتاری است که با رفتار مزاحمت ­بار اجتماعی مشخص می‌شود و موجب ناراحتی دیگران می­شود. هدف این پژوهش بررسی ساختار عاملی و ویژگی­ های روان­ سنجی نسخه فارسی مقیاس درجه‌بندی اختلال­ های رفتار مخرب ـ نسخه والدین در میان دانش­ آموزان دوره اول مقطع ابتدایی بود. روش: 303 نفر (136 پسر و 167 دختر) از بین دانش ­آموزان دوره اول مقطع ابتدایی شهر بابلسر، ...

[ 12 ] - نظریه عدم تعادل تلاش-پاداش و اندازه گیری استرس در بافت تحصیلی: ساخت و رواسازی نسخه دانشجویی پرسشنامه عدم تعادل تلاش-پاداش (ERIQ-S)

Introduction: Until now, attention has not been paid to the stressful effect of perception of effort-reward imbalance in university students. The present study aimed at construction and validation of student version of the Effort-Reward Imbalance Questionnaire (ERIQ-S) in a sample of Iranian university students. Methods: A sample of three hundred and seventy unpaid girl students, aged between ...

[ 13 ] - اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خود-پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خود-پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود. این مطالعه در چارچوب طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه گواه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان بابلسر در سال تحصیلی 96-1395 بود. تعداد 30 نفر دانش آموز مبتلا به اختلال یادگیری خاص با اجرای آزمون مشکلات یادگیری کلورا...