علی ملکیان

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

[ 1 ] - آزمون مدل مفهومی بخش‌بندی تماشاگران ورزشی با رویکرد مدل پیوستار روان‌شناختی و مقیاس ارزیابی و سیاهة فراغت جدی

بخش‌بندی شرکت‌کنندگان ورزشی و آگاهی از اهداف مشارکت آن‌ها، همواره یکی از اهداف بازاریابان ورزشی بوده است. هدف از پژوهش حاضر، آزمون مدل مفهومی بخش‌بندی تماشاگران ورزشی با رویکرد مدل پیوستار روان‌شناختی و مقیاس ارزیابی و سیاهة فراغت جدی بود. تعداد ۶۷۰ مرد ۱۸ تا ۶۵ سال تماشاگر مسابقات فوتبال لیگ برتر، به‌صورت هدفمند، تصادفی و داوطلبانه، مقیاس اندازه‌گیری میزان مشارکت تماشاگران فوتبال بیتون و همکار...

[ 2 ] - Factorial Validity and Reliability of Persian Version of Serious Leisure Inventory and Measure (SLIM) Scale

 Awareness of goals of participation in sport and leisure activities is one of the major targets of sport marketers. Serious leisure inventory and measure (SLIM) scale is one of the valid tools made to be aware of the consequences of participation in the leisure activities in the management of leisure time. The aim of the present study was to examine the validity and reliability of the Persian ...

نویسندگان همکار