فرشاد تجاری

استاد ، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

[ 1 ] - بررسی رابطه و مقایسه میزان اثر رسانه های تبلیغاتی و ترویجی بر انتقال هویت برند و میزان تعهد ورزشی در فوتبال

مقدمه و هدف:درمحیط اقتصادی وکسب و کار،تبلیغات درورزش واز طریق ورزش یکی ازراه هایی است که اکثر شرکت ها برای معرفی محصول و گسترش بازار خود به آن رو می آورند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه و مقایسه میزان اثر رسانه های تبلیغاتی و ترویجی بر انتقال هویت برند و میزان تعهد ورزشی از دیدگاه مصرف کنندگان ورزشی و ارائه مدل کاربردی جهت استفاده ازرسانه ها درتبلیغات میباشد.روش شناسی:تحقیق حاضربه لحاظ ماهیت وه...

[ 2 ] - بررسی نقش مدیریت در بهبود کیفیت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش‌شناسی: روش تحقیق ازنظر هدف، توسعه­ای و ازنظر ماهیت، اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق شامل هواداران فوتبال بالاتر از شانزده سال در لیگ برتر فوتبال بودند. از بین 674 پرسشنامه گردآوری‌شده تعداد 527 نفر بنا بر تعریف عملیاتی هوادار که میانگین حضورشان بالاتر از 8 بازی در یک‌فصل برای تیم مور...

[ 3 ] - آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از مطالعه حاضر آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال در ایران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. بدین منظور تعداد 750 نفر از تماشاگران ده تیم لیگ برتر فوتبال به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مقیاس محقق‌ساخته بر اساس مطالعات مشابه، یوشیدا و جیمز (2010)، بیسکایا و همکاران (2013) بود. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 93/0 ...

[ 4 ] - بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ارتباط با هواداران بر دورۀ ماندگاری آنها در لیگ برتر فوتبال ایران

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ارتباط با هواداران بر دورۀ ماندگاری آنها در لیگ برتر فوتبال ایران است. روش تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات توسعه‌ای و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است و اطلاعات لازم از طریق مصاحبه، مشاهده، بررسی ادبیات نظری و پرسشنامه گردآوری شد. جامعۀ آماری تحقیق، هواداران فوتبال بالاتر از 16 سال بودند که 527 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری به‌کار گرفته شدند. از آمار ت...

[ 5 ] - تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامۀ بهبود استرس برای ورزشکاران (Rest Q – Sport)

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامۀ بهبود استرس برای ورزشکاران بود. جامعۀ آماری پژوهش ورزشکاران حرفه­ای و نیمه‌حرفه­ای رشته­های هندبال و بسکتبال کشور که در سطح کشوری و تیم­های ملی رده­های سنی مختلف فعالیت می­کردند، بودند و از بین آنها 510 ورزشکار به‌طور تصادفی به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابـزار اندازه­گیری پرسشنامۀ 76 سؤالی بهبود استرس برای ورزشکاران (Rest Q – Sport) با نوزد...

[ 6 ] - تدوین برنامة راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

هدف از تحقیق حاضر تدوین برنامة راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی است. روش تحقیق حاضر توصیفی و با توجه به موضوع در حیطة مطالعات راهبردی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود. جامعة آماری تحقیق، مدیران و کارشناسان ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، مدیران و کارشناسان منتخب تربیت بدنی دانشکده‌های مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و اعضای هیأت علمی رشتة تربیت بدنی آگاه به فعالیت‌ه...

[ 7 ] - تحلیل محتوای دیدگاه‌های رؤسای سازمان تربیت بدنی دربارة مؤلفه‌های ورزش از سال 1357 تا 1388

هدف از این تحقیق، تحلیل محتوای دیدگاه‌های رؤسای سازمان تربیت بدنی دربارة مؤلفه‌های ورزش از سال 1357 تا 1388 بود. به‌این منظور 325 گزارش از رؤسای تربیت بدنی از روزنامة اطلاعات جمع‌آوری و با رویکرد روش نمونه‌گیری کل‌شمار بررسی شد. برای تحلیل محتوا از برگة کدگذاری محقق‌ساخته به‌عنوان ابزار تحقیق، پس از تأیید روایی و پایایی، استفاده شد. یافته‌های آزمون نشان داد بین دیدگاه‌های رؤسای سازمان تربیت بدن...

[ 8 ] - برآورد میزان خلاقیت از فرهنگ سازمانی در مدیران سازمان‌های ورزشی

هدف از پژوهش حاضر، برآورد میزان خلاقیت مدیران سازمان‌های ورزشی از فرهنگ سازمانی است. 46 مدیر ادارة‌ تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی داوطلبانه پرسشنامه‌های فرهنگ سازمانی رابینز، خلاقیت رندسیب و مشخصات فردی را تکمیل کردند. یافته‌های آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین تمامی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد (01/0 P

[ 9 ] - آزمون مدل مفهومی بخش‌بندی تماشاگران ورزشی با رویکرد مدل پیوستار روان‌شناختی و مقیاس ارزیابی و سیاهة فراغت جدی

بخش‌بندی شرکت‌کنندگان ورزشی و آگاهی از اهداف مشارکت آن‌ها، همواره یکی از اهداف بازاریابان ورزشی بوده است. هدف از پژوهش حاضر، آزمون مدل مفهومی بخش‌بندی تماشاگران ورزشی با رویکرد مدل پیوستار روان‌شناختی و مقیاس ارزیابی و سیاهة فراغت جدی بود. تعداد ۶۷۰ مرد ۱۸ تا ۶۵ سال تماشاگر مسابقات فوتبال لیگ برتر، به‌صورت هدفمند، تصادفی و داوطلبانه، مقیاس اندازه‌گیری میزان مشارکت تماشاگران فوتبال بیتون و همکار...

[ 10 ] - بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران است. روش تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات توسعه‌ای و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است که اطلاعات لازم از طریق مصاحبه، مشاهده، بررسی ادبیات نظری و پرسشنامه گردآوری شده است. جامعة آماری این تحقیق شامل هواداران باشگاه‌ها در لیگ برتر فوتبال بودند. از بین 674 پرسشنامۀ گردآوری‌شده، 527 نف...

[ 11 ] - بررسی ارتباط بین ابهام نقش، انسجام تیمی و رضایت ورزشکاران بسکتبالیست

هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین ابهام نقش، پذیرش نقش، انسجام تیمی و رضایت ورزشکار است. در این تحقیق فرض بر این است که ابهام نقش با پذیرش نقش و رضایت از نقش پیش­بینی خواهد شد. همچنین پذیرش نقش و رضایت از نقش با انسجام تیمی و رضایت ورزشکار پیش­بینی خواهد شد. پژوهش حاضر از نوع حال نگر، کاربردی، توصیفی و پیمایشی است. تعداد نمونۀ آماری در تحقیق حاضر 171 بازیکن مرد بسکتبالیست سوپرلیگ ایران است که ...

[ 12 ] - روند انتقال ورزشکاران از ورزش قهرمانی به بازنشستگی: مدل مفهومی چارنر و اسچلزبرگ

هدف از مطالعۀ حاضر بررسی روند انتقال ورزشکاران از ورزش قهرمانی به بازنشستگی مطابق با مدل مفهومی چارنر و اسچلزبرگ (1984) است. 56 نفر از ورزشکاران بازنشسته، به صورت داوطلبانه پرسشنامه بازنشستگی ورزشی را تکمیل کردند. یافته‌های آزمون تحلیل واریانس چندگانه نشان داد بین دو گروه افراد دارای برنامه برای بازنشستگی و بدون برنامه تفاوت معنی­داری در متغیرهای ویژگی‌های انتقال، ویژگی‌های فردی و ویژگی‌های محی...

[ 13 ] - تحلیل ارتباط عِلی ارزش ویژة برند و وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل ارتباط عِلی ارزش ویژۀ برند و وفاداری هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران (93-1392) بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات عِلی بود که به‌صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق را هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال تشکیل می‌دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری 1058 نفر تخمین زده شد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که اعتبار و...

[ 14 ] - بررسی آمادگی جسمانی و احساس نسبت به محیط کار: مطالعه موردی درکارکنان مرد شرکت پست

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسـی ارتباط بین آمادگـی جسمـانی با احساس نسبت به محیط کار در کارکنان مـرد شـرکت پسـت استان تهران طراحی و اجرا شد. روش شناسی: 50 نفر مرد (66/7±84/35 سال ) به طـور داوطلبـانه در آزمـون آمادگی جسمـانی شامل: طی نمودن مسافت 1600 متر، بارفیکس خوابیده، دراز و نشست، انعطاف تنه به جلو و درصد چربی بدن شـرکت کرده و پـرسشنامه مقیاس احساس شغلی(JFS) را تکمیل نمودند. پس از جمع آوری دا...

[ 15 ] - آزمون مدل ساختاری عملکرد مدیران باشگاه های ورزشی بر مبنای بازاریابی کارآفرینانه

هدف پژوهش حاضر آزمون مدل بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد یررسی ارتباط علی ماهیت باشگاه و گرایش به کار آفرینی و بازار با عملکرد در مدیران باشگاه‌های ورزشی شهر تهران بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، شامل1280 نفر از کلیه آقایان و بانوان که در سال 1394 در شهر تهران مدیر باشگاه بودند ، تشکیل شد. در این تحقیق تعداد 700 پرسشنامه بصورت نمونه گیری خوشه ای- مرحله ای توریع...

[ 18 ] - نقش هوش هیجانی و درک احساسات محیط کار بر رفتار مصرف کنندگان ورزش همگانی (با رویکرد بازاریابی هیجانی در رفتار مصرف کننده)

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین تأثیر هوش هیجانی و احساسات محیط کار بر رضایتمندی مصرف کنندگان ورزش همگانی در ایران است . 384 ورزشکار (220زن و 164مرد ) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از مناطق 22 گانه شهرداری شهر تهران به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند و از پرسشنامة های سنجش هوش هیجانی (براکت و همکاران، 2006) دارای 19 گزاره و پنج خرده مقیاس، مقیاس ادراک احساسات محیط کار (کیم و همکاران، 2009)...

[ 19 ] - طراحی مدل ساختاری وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس ابعاد برند خدمات

برند نمادین‌ترین جنبه در صنعت ورزش است و هواداران بزرگ ترین مصرف کنندگان برندهای ورزشی هستند. بنابراین تمرکز بر وفاداری هواداران در ورزش بخصوص ورزش فوتبال، دغدغه بسیاری از مدیران باشگاه‌های ورزشی است. لذا، هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ساختاری وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال بر اساس ابعاد خدمات برند بود. جامعۀ آماری پژوهش را هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل دادند. بدین منظور 384 نفر از هواد...

[ 20 ] - سنجش سطوح مشارکت تماشاگرن لیگ برتر فوتبال ایران در قالب مدل پیوستار روانی

هدف این پژوهش، سنجش سطوح مشارکت تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران درقالب مدل پیوستار روانی بود. 842 نفر از تماشاگران 10 تیم لیگ، به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای- ‌تصادفی انتخاب شدند و مقیاس ارزیابی ابعاد مشارکت ورزشی فانک (2008) را داوطلبانه تکمیل کردند. براساس ابعاد مشارکت و درقالب این مدل، یافته‌ها نشان داد که پایین‌ترین و بالاترین سطوح مشارکت، به‌‌ترتیب مربوط به سطوح آگاهی (2 درصد) و دلبستگی (78 در...

[ 21 ] - ارتباط علی بازاریابی حسی با رضایت‌مندی از تجربۀ حسی و وفاداری مصرف‌کنندگان ورزشی

  هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط علی بازاریابی حسی با رضایت‌مندی از تجربة حسی و وفاداری مصرف‌کنندگان استخرهای شهر تهران بود. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و به‌صورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ آقایان و بانوانی که در سال 1393 از استخرهای شهر تهران استفاده می‌کردند، بود، که طبق فرمول کوکران 385 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامة محقق‌ساخ...

[ 23 ] - طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از انجام پژوهش، طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که به شکل میدانی صورت گرفته است. اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با افراد متخصص در زمینه ارتباط با هواداران، مشاهده، بررسی ادبیات نظری و پرسشنامه گردآوری شد. جامعة آماری این تحقیق شامل هواداران فوتبال بالاتر از شانزده سال بودند. از بین 674 پرسشنامه گردآوری شده تعداد 527 نفر بنا به تع...

[ 24 ] - Factorial Validity and Reliability of Persian Version of Serious Leisure Inventory and Measure (SLIM) Scale

 Awareness of goals of participation in sport and leisure activities is one of the major targets of sport marketers. Serious leisure inventory and measure (SLIM) scale is one of the valid tools made to be aware of the consequences of participation in the leisure activities in the management of leisure time. The aim of the present study was to examine the validity and reliability of the Persian ...

[ 25 ] - Correlation between Parental Support and Physical Activity, Children's Perception of Parental Support, Social Sense and Neighborhood Environment with Child Physical Activity

Introduction: Continuous participation in physical activity is essential to maintaining good health and well-being throughout life. Therefore, the present study aimed to determine correlation between parental support and physical activity, children's perception of parental support, social sense and neighborhood environment with child physical activity. Methods: This study was a descriptive-cor...

[ 26 ] - آزمون مدل بازاریابی هیجانی در مصرف کنندگان ورزش همگانی

هدف پژوهش حاضر آزمون مدل بازاریابی هیجانی در رفتار مصرف کنندگان ورزش همگانی استفاده کننده از اماکن ورزشی شهرداری شهر تهران با رویکرد تندرستی بود. برای این منظور تعداد 384 ورزشکار مرد و زن با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و برآورد حجم نمونه ، جامعه نامحدود کوکران در پژوهش به صورت داوطلبانه شرکت نمودند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه های هوش هیجانی(براکت و همکاران، 2006) ، و بازاریابی هیجانی پارک هیوو...