× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

جلیل رضایی پژند

عضو هیات علمی

[ 1 ] - بررسی تاثیر نرمی گشودگی در تحلیل تنش صفحات با گشودگی مرکزی و تحت کشش

در کاربردهای عملی ناچار به ایجاد گشودگی در سازه هستیم از طرفی در اثر وجود گشودگی معمولا ً قابلیت تحمل بار سازه کاهش می‌‌یابد. این گشودگی­ها باعث ایجاد تمرکز تنش در ماده می‌‌شود که در بحث طراحی بسیار مهم هستند بنابراین با توجه به اهمیت بحث تمرکز تنش و عنایت به اینکه می‌توان برای یک مساله کشش صفحه‌ای با تغییر شرایط مختلف مثلاً انتخاب شعاع انحنای مناسب برای گشودگی، ضریب تمرکز تنش را کاهش داد؛ بررسی ...

[ 2 ] - مدلسازی ریاضی نیروی اصطکاک بین لیگاچور و سیم ارتودنسی

هدف از این مطالعه، دستیابی به یک مدل ریاضی برای محاسبه نیروی بین سیم و لیگاچور الاستومری در حرکت لغزشی دندان است. با استفاده از این مدل ریاضی می توان اصطکاک را از زوایای مختلف، از نقطه نظر کیفی و کمی تحلیل نمود. در اثر کشش لیگاچور، نیروی فشاری بین سطوح تماس لیگاچور و سیم ارتودنسی ایجاد می شود، از این رو، هنگام حرکت دندان، نیروی اصطکاک بین این سطوح ایجاد می گردد. در این بررسی، آن قسمت از نیروی ا...

[ 3 ] - تاثیر پارامترهای مختلف در توزیع تنش صفحات غیرهمسانگرد با بریدگی مثلثی

صفحات حاوی بریدگی در کاربردهای صنعتی بسیاری دیده می‌شود. این بریدگیها در صفحات، بیشتر برای کاهش وزن سازه یا نیاز به راههای ورودی و خروجی در سازه ایجاد می‌شود. به‌خاطر تغییری که در اثر هندسه صفحه در اثر این بریدگیها ایجاد می‌شود تنش موضعی شدیدی در اطراف بریدگی ایجاد می‌شود که تمرکز تنش نامیده می‌شود. دانستن مقادیر تمرکز تنش در دستیابی به طراحی بهین بسیار مهم می‌باشد. در این مقاله تحلیل تنش اطراف...

[ 4 ] - Influence of the Vacancies on the Buckling Behavior of a Single–Layered Graphene Nanosheet

Graphene is a new class of two-dimensional carbon nanostructure, which holds great promise for the vast applications in many technological fields. It would be one of the prominent new materials for the next generation nano-electronic devices. In this paper the influence of various vacancy defects on the critical buckling load of a single-layered graphene nanosheet is investigated. The nanosheet...

[ 5 ] - Dynamic Characteristics of Functionalized Carbon Nanotube Reinforced Epoxy Composites: An Experimental Approach

The effects of amine functionalization of carbon nanotubes (CNTs) and CNTs weight percent (wt. %), on the first bending natural frequencies and damping properties of CNT/epoxy composites are investigated in this paper. CNTs and amine functionalized CNTs (AFCNTs), with two different weight percentages, are used to manufacture the beam shaped specimens. Epoxy, CNT/epoxy (0.25 and 0.5 wt. % of CNT...