صادق رحمتی

دانشیار دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی

[ 1 ] - بهبود دقت ابعادی در فرایند استریولیتوگرافی

در دنیای امروز، حضور در عرصة رقابت جهانی، بیش از هر چیز، مستلزم افزایش سرعت ساخت برای انطباق با تغییرات سریع بازار به‌همراه ارائة محصولاتی با کیفیت بالاتر است. فناوری‌های نمونه‌سازی و ساخت سریع نیز در پاسخ به چنین نیازی ظهور و بروز پیدا کرده‌اند. استریولیتوگرافی،به‌عنوان یک فرایند چاپ سه‌بعدی، نخستین روش توسعه‌یافته در نمونه‌سازی سریع است. روش مذکور یک روش ساخت لایه به لایه است که در کمترین زما...

[ 2 ] - ساخت پوسته ی مخروطی مسی با استفاده از فرآیند الکتروفرمینگ و بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند ساخت آن از طریق شبیه سازی عددی

هدف از این پژوهش نشان دادن مزایای شبیه سازی رایانه ای و مطالعات پارامتری در بهبود فرآیند الکتروفرمینگ مس می باشد. برای این منظور مدل المان محدود برای یک هندسه مخروطی شکل با استفاده از نرم افزار کامسول تهیه و اثر پارامترهای کلیدی شامل دانسیته ی جریان اعمالی، هدایت الکتریکی محلول، فاصله ی الکترودها، و طول آند، بر میزان یکنواختی ضخامت بررسی شد. به منظور صحت سنجی مدل، یک پوسته ی مخروطی شکل در آزمای...