پریسا کهخامقدم

عضو هیأت علمی/ دانشگاه زابل

[ 1 ] - تهیه اطلس یخبندان‌های پاییزه و زمستانه در استان سیستان و بلوچستان

از مهمترین بلایای طبیعی که تهدیدکننده محصولات کشاورزی است، سرمازدگی است. لذا تعیین تاریخ وقوع یخبندان و دمای کمینه برای محافظت گیاهان در مقابل تنش سرمایی حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش تهیه اطلس تاریخ وقوع یخبندان در استان سیستان‌و‌بلوچستان است. اطلاعات مورد استفاده شامل آمار دمای کمینه روزانه 14 ایستگاه همدید (سینوپتیک) و تبخیرسنجی بود. محدوده دمای بین 0 و 2- درجه سلسیوس به‌عنوان یخبندان ملا...

[ 2 ] - ارزیابی امکان بهره‌گیری از انرژی باد در استان سیستان و بلوچستان

هدف از پژوهش حاضر، تعیین پتانسیل انرژی باد و انتخاب نقاط بهینه برای احداث نیروگاه بادی با استفاده از آمار هشت ایستگاه سینوپتیک استان سیستان و بلوچستان است. بدین منظور، از داده‏های سه‏ساعتة سرعت باد در ارتفاع 10 متری از سطح زمین در طی دورة آماری 2005ـ2014 استفاده شد. احتمال تجربی داده‏ها با استفاده از تابع توزیع ویبول محاسبه شد. سپس، با استفاده از قانون یک‏هفتم نیرو، اطلاعات باد در ارتفاع 10 متر...

[ 3 ] - برآورد الگوی پراکنش مکانی سرعت باد برای پتانسیل‌یابی تولید انرژی بادی در ایران

هدف از انجام این پژوهش بررسی توزیع مکانی سرعت و مدت وزش باد در ایران به‌منظور تعیین مناطق مستعد و با پتانسیل خوب برای احداث توربین‌های بادی است. پارامترهای توزیع ویبول (k و c) میانگین و بیشینة روزانة سرعت باد با استفاده از آمار حدود بیست سال سرعت روزانة باد در 104 ایستگاه سینوپتیکی کشور تعیین شد. بررسی تغییرات مکانی میانگین توزیع ویبول ایستگاه‌های مورد مطالعه با محاسبة نیم‌تغییرنمای تجربی انجام...

[ 4 ] - ارزیابی مدل های تبخیر- تعرق گیاه مرجع برای اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک زاهدان)

سابقه و هدف: تبخیر- تعرق (ET) مهمترین پارامتر در مطالعات اقلیمی و هیدرولوژیکی همچنین در مدیریت و برنامه‌ریزی آبیاری می-باشد. برآورد تبخیر- تعرق مرجع (ETo) به روشی ساده، مورد توجه زیادی، به‌خصوص در کشورهای توسعه یافته، که در آن اطلاعات هواشناسی مورد نیاز برای روش استاندارد پنمن- مونتیث فائو (PMF-56) تاقص و یا در دسترس نمی‌باشد، قرار گرقته است. لذا هدف این تحقیق، ارزیابی و مقایسه 30 روش‌ مختلف بر...

[ 5 ] - مقایسه مدل های تجربی، رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد تابش خالص دریافتی(Rs) در ایستگاه سینوپتک زاهدان

تابش خورشیدی در بسیاری از مدلهای هیدرولوژی به عنوان پارامتری مهم در تخمین تبخیر و تعرق می­باشد. تهیه و ایجاد وسایل انداره­گیری این پارامتر بسیار پرهزینه می­باشد. در این تحقیق از داده­های اندازه­گیری شده تابش (Rs) در سال های 1385 تا 1389 ایستگاه هواشناسی زاهدان استفاده شده است. در این تحقیق چند مدل غیرخطی نظیر شبکه عصبی با الگوریتم BFGS و شبکه عصبی با کاهش شیب توام و رگرسیون خطی محلی با استفاده ...

[ 6 ] - ارزیابی سه مدل فراکتالی برای تعیین منحنی مشخصه آب خاک

پارامترهای هیدرولیکی خاک (منحنی مشخصه آب خاک) برای تعیین حرکت آب و املاح در خاک از پایه‌های اساسی است که اندازه‌گیری مستقیم این ویژگی­ها زمان­بر و هزینه­بر است. برای حل این مشکل روش‌های غیر مستقیم ارائه شده است که یکی از این روش‌ها تحلیل فراکتالی است. مدل Pore- Solid Fractal (PSF) توسط پژوهشگران زیادی برای مدل‌سازی ساختار خاک و تابع نگهداری آب- خاک بکار برده شده است. مدل PSF یک بیان عمومی برای ...

[ 7 ] - کاربرد مقیاس سازی در برآورد مشخصات نفوذ خاک

یکی از روش­های تعیین پارامترهای معادله نفوذ در آبیاری نواری، استوانه مضاعف است. در این روش با استفاده از اندازه­گیری مقدار نفوذ در زمان­های مختلف می­توان پارامترهای معادلات نفوذ را به دست آورد. از طرفی در سال­های اخیر از مقیاس­سازی برای بیان مشخصات پویایی آب در خاک و کاهش اندازه­گیری­های مورد نیاز استفاده شده است. هدف از این پژوهش، به دست آوردن پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکوف-لوئیس با استفاده ...