نتایج جستجو برای "شورایاری"

تعداد نتایج: 79  

در این مقاله، مدیریت محله و شورایاری محلة حسن‌آباد زرگنده در شهر تهران از منظر حکمروایی خوب شهری تحلیل شده است. نماگرهای حکمروایی به‌کار گرفته‌شده بر تمرکززدایی و تسهیل مشارکت، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، رعایت انصاف و عدالت، اجماع‌گرایی، قانون‌گرایی و حاکمیت قانون، بینش راهبردی و توانمندسازی و ارتقای ظرفیت‌های اجتماعی شهروندان مشتمل است. داده‌های مورد نیاز در مقیاس‌های ...

شورایاری محله‌ها در‌صورت شکل‌گیری سرمایۀ اجتماعی و نهادینگی آنها می‌توانند موجبات توسعۀ محلی، افزایش مشارکت مردم در ادارۀ امور محلی و مسئول بودن نهادهای محلی را فراهم کنند. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با رهیافت نظریۀ زمینه‌ای به مطالعه و آسیب‌شناسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر فقدان نهادینگی شورایاری محله‌های شهر تهران می‌پردازد. برای افزایش دقت از پژوهش‌هایی در زمینۀ سرمایۀ اجتماعی و حکمرانی خ...

ژورنال: سیاستگذاری عمومی 2016
آرین قلی پور, بهاره مختاری, علی اصغر پور عزت, محمد ابویی اردکانی,

مشارکت از فرآیندهای شهروندی دموکراتیک به شمار می‌رود و طی دهه‌های اخیر در سیاست‌های شهری به موضوعی قابل توجه تبدیل شده است. مشارکت شهروندان در سطوح پایین‌تر حکومت محلی  مانند  نواحی و محلات شهر اهمیت بیشتری می‌یابد. این مقاله با مطالعه شورایاری یکی از محلات تهران، نمایندگی مشارکتی این نهاد را از چهار بعد "اطلاع رسانی"، "مشورتی"، "تصمیم گیری" و "اجرا" بررسی می‌کند. بدین منظور با ده نفر عضو شورای...

در این پژوهش بعد از مطالعه و بررسی مفهوم مشارکت شهروندان با مدیریت شهری با استفاده از نظریه آیزن و فیش باین به عنوان پایگاه نظری ؛ عوامل موثر بر مشارکت شهروندان شامل عوامل عینی و ذهنی، شناسایی و در یک مدل تحلیلی رسم شدند. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه در بین 385 نفر شهروند و 315 نفر شورایار به عنوان نمونه آماری به انجام رسیده که پس و تجزیه و تحلیل داده به این نتیجه رسیده است...

ژورنال: :مطالعات مدیریت شهری 0

در این پژوهش بعد از مطالعه و بررسی مفهوم مشارکت شهروندان با مدیریت شهری با استفاده از نظریه آیزن و فیش باین به عنوان پایگاه نظری ؛ عوامل موثر بر مشارکت شهروندان شامل عوامل عینی و ذهنی، شناسایی و در یک مدل تحلیلی رسم شدند. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه در بین 385 نفر شهروند و 315 نفر شورایار به عنوان نمونه آماری به انجام رسیده که پس و تجزیه و تحلیل داده به این نتیجه رسیده است...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم زمین 1386

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

این پژوهش در پیِ مطالعه ی فرهنگ گفتگو در حیات مدنی ایران است. از این رو، به مطالعه ی سابقه ی مشارکت در حیات مدنی پرداخته و آن را در شوراهای شهر و سپس شورایاری ها جستجو کرده است، تا بتواند ایده ی اولیه ی تشکیل شوراها را، به عنوان نهادی مدنی در جامعه مدنی ایران، بررسد. در این راستا، بر پایه ی رویکردهای نظری مرتبط با شکل گیری گفتگوی عقلانی در پیوند با جامعه ی دموکراتیک، به صورت بندی «الگوی گفتگوی ع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی 1388

تحقیق حاضر با طرح مساله کیفیت زندگی شهری در شهر تهران و ضرورت بهره گیری از مشارکت مردمی در گذار از مشکلات زندگی شهری بدنبال یافتن پاسخ این سوالات است که الگوی مشارکت مردمی در شورایاری محله کدام است ؟ آیا این نهاد مردمی از تمامی پتانسیل مشارکت شهروندان بهره مند است ؟و این مشارکت با تکیه بر توانمندی شهروندان صورت می پذیردیا نه؟ وبالاخره اینکه این تشکل مردمی در برگیرنده تمامی طبقات مردم است یا...

ژورنال: :مطالعات مدیریت شهری 0
احسان لشگری, استاد محمد حسین سرایی, استاد مجتبی غفورزاده, دانشجو,

مقدمه و هدف پژوهش: تحلیل الگوی مدیریتی شهری مناسب در قالب شورایاری ها و ویژگی های این نوع مدل در سطح شهرهای مختلف کشور، به ویژه انتصابی بودن شورایار یا انتخابی بودن آنها، مسئله ای است که هنوز به صورت مدون مورد بررسی قرار نگرفته است. از آنجایی که تاکنون الگوی شورایاری در برخی از شهرها مانند شهر یزد هنوز به صورت عینی شکل نگرفته است؛ می توان اذعان نمود که دغدغه ی اصلی مدیران شهری در سطوح مختلف تعی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید