نتایج جستجو برای اسپوندیلولیستزیس

تعداد نتایج: 9  

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1360

چکیده ندارد.

رمیم, طیب, سیاوشی, بابک, عطار, مجید, گل‌بخش, محمد‌رضا,

Background: Severe spondylolisthesis is related to high degenerative changes in verte-bral spine. Degenerative spondylolisthesis often is seen with high-sacral slope. This study was conducted to investigate the relationship between high degenerative spondyl-olisthesis and sacral slope.Methods: A cross-sectional prospective study was done in patients with low back pain in Shafa Yahyaian and Sina...

ژورنال: :مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 0
محمد رضا گل بخش, golbakhsh m گروه ارتوپدی بیمارستان سی..., siavashi b گروه ارتوپدی بیمارستان سین..., attar m گروه ارتوپدی بیمارستان سینا د..., ramim t مرکز تحقیقات تروما و جراحی سی...,

زمینه و هدف: اسپوندیلولیستزیس به تغییرات دژنراتیو در ستون مهره ها اطلاق می گردد که در موارد شدید با افزایش شیب ساکروم همراه است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه ناپایداری ستون فقرات کمری و شیب ساکروم با اسپوندیلولیستزیس شدید دژنراتیو انجام گردید.روش بررسی: مطالعه به صورت مقطعی و آینده نگر در بیماران با درد کمر مراجعه کننده به بیمارستان های شفایحیاییان و سینا در مدت 18 ماه ( از فروردین 1389 الی مه...

بصام پور, سید علیرضا, رحمانی, ناهید , شادانی, آیلین, محسنی بندپی, محمد علی,

سابقه و هدف: بی ثباتی ستون فقرات کمری یکی از علل مهم کمردرد می باشد و به عنوان یکی از زیرگروه های کمردرد غیراختصاصی مطرح می شود. اسپوندیلولیزیس و اسپوندیلولیستزیس به علت بی ثباتی می توانند منجر به کمردرد شوند. هدف از انجام این مطالعه مرور نظام مند مقالات چاپ شده درباره شیوع اسپوندیلولیزیس و اسپوندیلولیستزیس می باشد. مواد و روشها: جستجو در بانکهای اطلاعاتی PubMed،Scopus، Elsevier، Ovid، CINAHL، ...

 Background and Aim: Submaximal training of lumbar stabilizing muscles decreases both pain and disability in patients with mechanical low back pain. However, these effects have rarely been studied where segmental stability has been compromised. The purpose of the present study was to compare lumbar muscle specific stabilization exercises with general exercises in the reduction of pain and disab...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 0
آیلین شادانی, i shadani ناهید رحمانی, n rahmani محمد علی محسنی بندپی, ma mohseni bandepei سید علیرضا بصام پور, s a basampour,

سابقه و هدف: بی ثباتی ستون فقرات کمری یکی از علل مهم کمردرد می باشد و به عنوان یکی از زیرگروه های کمردرد غیراختصاصی مطرح می شود. اسپوندیلولیزیس و اسپوندیلولیستزیس به علت بی ثباتی می توانند منجر به کمردرد شوند. هدف از انجام این مطالعه مرور نظام مند مقالات چاپ شده درباره شیوع اسپوندیلولیزیس و اسپوندیلولیستزیس می باشد. مواد و روشها: جستجو در بانکهای اطلاعاتی pubmed،scopus، elsevier، ovid، cinahl، ...

ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 0
اصغر اکبری, asghar akbari department of physiothe..., parvane jahanshahi javaran zahedan un...,

زمینه و هدف: تمرین های ساب ماگزیمال عضلات ثبات دهنده کمر، سبب کاهش درد و ناتوانی بیماران با کمر درد مکانیکی می شوند، اما اثر آنها در بیمارانی که ثبات سگمانی به مخاطره افتاده، به ندرت مطالعه شده است. هدف از این مطالعه، مقایسه تمرین های اختصاصی عضلات ثبات دهنده کمر با تمرین های متداول، در کاهش درد و ناتوانی در افراد مبتلا به اسپوندیلولیزیس و اسپوندیلولیستزیس بود. روش تحقیق: این مطالعه کارآزمایی ب...

ژورنال: :پژوهنده 0
دکتر شیرزاد ازهری, azhari s associate prof., dept. of ne..., khayat kashani hr دکتر مسعود شابه پور, shabehpur m دکتر حسین نائب آقایی, naebaghaii h,

سابقه و هدف: با توجه به اندیکاسیون کارگذاری پیچ های داخل پدیکل و آمار متفاوت فراوانی جاگذاری ناصحیح آن و عوامل مرتبط با آن در تحقیقات کشورهای خارجی به منظور تعیین فراوانی جاگذاری ناصحیح پیچ های داخل پدیکل و عوامل مرتبط با آن و نقش آن در پیش آگهی بیماران این تحقیق در مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 1386- 1384 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق با طراحی case- series انجام گرفت. کلیه بیم...

قیم حسنخانی, ابراهیم, پیوندی, محمدتقی, کاشفی, احمد,

مقدمه : کمردرد با پاتولوژی مشخص، در بچه ها شیوع بالایی دارد ولی کمردرد با پاتولوژی نامعلوم نادر است. هدف از این مطالعه مشخص کردن کمردرد با علت و پاتولوژی مشخص در بچه هاست. روش کار: مطالعه بصورت گذشته نگر روی 55 مورد بیمار (22نفر مونث و 33نفر مذکر ) که بین سالهای 1379تا 1382 با درد کمر به کلینیک ارتوپدی مراجعه و تحت بررسی و درمان قرار گرفته بودند انجام شده است. نتایج: سن متوسط بیماران 5/9 سال بو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید