× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای ایدیولوژی

تعداد نتایج: 106  
پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390

این پایان نامه بحثی است در باب جبر و اختیار که از منظر ایدئولوژیک صورت می گیرد. در واقع این تحقیق نشان می دهد که چگونه مردمی در یک جامعه (آمریکایی) تحت تاثیر ایدئولوژی اند و چگونه این ایدئولوژی(ها) زندگی شان را به طور کامل تغییر می دهد. اسیر سرنوشت محتوم بودن که فرد را مجبور سازد در دام الگوها و روش های خاص تفکر و عمل افکنده شود از رویکرد های این پایان نامه است. تمرکز این نوع نگاه در این پایا...

داعش در سوریه و عراق و برخی کشورهای دیگر پدیده ای نو ظهور است . اندیشه ها و عملکرد آنان معماهای زیادی از خود به جای گذاشته است .داعش وجوه متعددی دارد . در این نوشتار از میان وجوه پدیده ،گفتمان،دولت ،ایدیولوژی،واندیشه، وجه اندیشه ای آن در دستور کار قرار داده است. برای شناخت آن اندیشه ها که بنیان های رفتارهای آنان را تشکیل می دهد از اطلاعات پیشینی در مورد وهابیت استفاده می شود . داعش و وهابیت در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

ایدئولوژی در زندگی ما نقش مهمی ایفا می کند. زبان و ترجمه از عرصه هایی هستند که می توانند به صورت چالشی در مقابل ایدئولوژی قرار بگیرند. ترجمه توسط ایدئولوژی حاکم بر هر جامعه ای به تصویر کشیده می شود. اگر به نظریه ترجمه و ایدئولوژی نظری بیفکنیم، سرنخ هایی از تاثیر تفاوتها و کشمکش های فرهنگی در آنها به دست می آید. در این پژوهش سعی شده است که با بهره گیری از مدل حتیم و میسن (1990، 1991 و 1997) به ب...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم انسانی 1391

ما می دانیم که هر اثری از آثار نویسندگان بزرگ به بهترین وجه شرایط موجود و حاکم برجامعه را به تصویر می کشد. از این رو کتاب حاضر در پی آن است تا ما را با دنیای پیشگامان رمان معاصر مصر آشنا سازد. و از ادبیات و هنر و مبارزه ی آنها، دریچه ای را به روی ما باز کند. این نویسندگان، رمان را وسیله ای برای بیان افکار سیاسی و اجتماعی و تهییج مردم می دانند و آن را مانند حربه ای برای انتقاد از مفاسد سلطان و ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391

پایان نامه حاضر مفهوم ایدئولوژی را از دیدگاه آلتوسر در سه گانه یو.اس.ای اثر جان دوس پاسوس بررسی می کند. از دیدگاه آاتوسر ایدئولوژی بازنمایی رابطه تخیلی افراد با شرایط واقعی هستی شان می باشد. وی همچنین معتقد است که ایدئولوژی سوژه های خود را از میان افراد فرا می خواند به نوعی که هیچ سوژه ای خارج از ایدئولوژی حاکم وجود نخواهد داشت. به زعم آلتوسر ایدئولوژی فاقد هستی مادی و تاریخ می باشد و از طریق س...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392

کمتر کتابی است که هم‏ چون قرآن مجادلاتی این چنین پرحرارت و متناقض را برانگیزد. پاره‏ ای از این بحث‏ ها از شیوه‏ های ترجمه‏ ی این کتاب مقدس به سایر زبان‏ ها، بالاخص زبان ‏های اروپایی نشأت گرفته است. از آن‏ جایی که چند معنایی بودن - یکی از بارزترین ویژگی‏ های آیات قرآنی - بسترساز بروز تفاسیر مختلف می گردد، افکار، ایدئولوژی‏ ها، جهان‏ بینی و حتی نیت مترجم نقش مهمی در ترجمه ایفا می کند. در این پژ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان 1389

هدف از رساله ی حاضر بررسی اندیشه ی دینی در شعر دوره ی مشروطه می باشد. در این زمینه شعر ده تن از شاعران شاخص مشروطه (ادیب الممالک فراهانی، ایرج میرزا، میرزاده ی عشقی، عارف قزوینی، محمدتقی بهار، دهخدا، فرخی یزدی، میرزا علی اکبر صابر، ابوالقاسم لاهوتی و سیداشرف الدین گیلانی) مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش هایی که در این رساله مدنظر قرار گرفته، عبارتند از : 1- اندیشه ی دینی شاعران و نویسندگان ع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

در این رساله سعی شده است که مشخصات و ویژگیهای موج اول و دوم و سوم روشنفکری دینی را مشخص ساخته و از آنجا که عمده رساله تکیه بر روی موج سوم است، ویژگیهای فکری حاکمیت ایدئولوژیک را نیز مطرح کرده و سپس به بیان متغیرهایی می پردازد که گفتمان مقاومت روشنفکری دینی تحت آن شکل گرفته است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390

تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش با حجم نمونه ی 368 نفری که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مناطق (2-16-5) شهر تهران گردآوری شده است، در صدد بررسی عوامل گرایش به ایدئولوژی اصولگرایی است .در این راستا به تاثیر سه متغیر اجتماعی ، پایگاه اجتماعی – اقتصادی ، رسانه های جمعی (داخلی- خارجی) و دینداری بر گرایش افراد به ایدئولوژی اصولگرایی پرداختیم.نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389

سیستم آموزشی و مسیحیت به عنوان دو ابزار ایدئولوژی برای به استعمار کشیدن مردم مورد استفاده قرار می گیرند. چینوا آچب، نویسنده ی پسااستعمارآفریقایی، در جریان رمان های خود نحوه ی ورود این ابزار را به کشور آفریقا، تاثیر گذاشتن آن بر ذهن و زندگی مردم و نابودی دین و باورهای مردم آفریقا را به تصویر می کشد. این تحقیق خوانشی پسا استعماری از دو رمان نو لانگر ات ایز و ارو آو گاد و بررسی این دو ابزار ایدئول...