نتایج جستجو برای تفریق

تعداد نتایج: 643  
الهام شاه حسینی, جمال سید طراح, زهرا عابدپور, سید محمد هاشم امامی,

استوکهای گرانیتوئیدی کوه گبری از نوع گرانیـتهـای بـه شـدت تفریـق یافتـه %)[Rb=(424-749), SiO2= (75.5-76.8] Sr=(8-37), Ba= (3-110) ppmدر فرورفتگی دشت رفسنجان در کمربنـد سـاختاری ارومیـه دختـر در اسـتان کرمـان واقـعشده است. نمونههای آذرین مورد مطالعه، غنیشدگی زیادی از مقادیر عناصر کمیاب مانند Ta ،U ،Yb ،Yو Scرا نشان میدهنـد.بر اساس مطالعات پتروگرافی و دادههای ژئوشیمیایی، گرانیتهای منطقه از نوع Iش...

شهداد دیبازر ، نریمان شیخی ، فرهید هم...,

برای کنترل همه‌گیری‌ها لازم است تا حضور ویروس‌های حاد از واکسن در کمترین زمان ممکن و با بیشترین دقت تشخیص داده شود. هدف از این مطالعه، بکارگیری روش HRM (High-Resolution Melting-Curve Analysis) در شناسایی و تفریق جدایه‌های بومی ویروس بیماری نیوکاسل از سویه‌های واکسن بود. در این مطالعه 5 جدایه حادNDV همراه با 6 نمونه‌ از واکسن‌های نیوکاسل موجود در بازار ایران مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس توا...

Igneous rocks of the Karaj Dam basement are mainly composed of gabbro, diorite and monzodiorite-monzonite which are locally penetrated by the quartz-monzonitic dikes. The upper and lower margins of the pluton, which has gabbroic composition, show porphyritic texture (chilled margin). The porphyritic texture in chilled margin gradually changes to the equigranular gabbro, diorite and monzod...

ژورنال: تدریس پژوهی 2018

هدف: امروزه پژوهش عملی و کاربردی در به اجرا درآوردن برنامه‌های درسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دغدغه‌های کارگزاران و سیاست گزاران آموزشی و مجریان برنامه‌های درسی گسترش پژوهش به ویژه پژوهش مشارکتی درون مدرسه و کلاس درس است. «درس پژوهی» روشی برای اصلاح شیوه آموزش و الگویی عملی برای بازبینی مداوم الگوهای ذهنی و بازاندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف بهبود در...

ژورنال: فقه مقارن 2018

یکی از مسائل بایسته در زندگی و ازدواج، تأمین هزینه­‌های زن (نفقه) است که با شروع زندگی، بر دوش مرد گذاشته می­‌شود. بنابراین مرد باید توانایی تأمین حداقل هزینه­‌ها و مخارج را داشته باشد. گاه افرادی با علم به ناتوانی خود بر این تأمین هزینه‌­ها به ازدواج اقدام می­‌کنند و دختر با اعتماد بر اینکه وی توانایی بر اداره زندگی را دارد، اقدام به ازدواج با وی می­‌کند، ولی پس از ازدواج روشن می­‌گردد که همسر...

پردازش توالی تصاویر ویدئویی برای قسمت‌بندی اجسام دارای حرکت (پیشنما) از قسمت‌های ثابت (زمینه) توالی تصاویر،یک مرحله اساسی در بسیاری از کاربردهای بینایی ماشین به ویژه تشخیص حرکت می‌باشد. یکی از روش‌های مرسوم، بکار بردن رویکرد تفریق زمینه است که اجسام متحرک را از مقایسه هر فریم با فریم زمینه بدست آمده، ایجاد می‌کند.در این مقاله، به بررسیروش‌های تفریق زمینه بازگشتی مبتنی بر فیلتر سیگمادلتا (الگوری...

پردازش توالی تصاویر ویدئویی برای قسمت‌بندی اجسام دارای حرکت (پیشنما) از قسمت‌های ثابت (زمینه) توالی تصاویر،یک مرحله اساسی در بسیاری از کاربردهای بینایی ماشین به ویژه تشخیص حرکت می‌باشد. یکی از روش‌های مرسوم، بکار بردن رویکرد تفریق زمینه است که اجسام متحرک را از مقایسه هر فریم با فریم زمینه بدست آمده، ایجاد می‌کند.در این مقاله، به بررسیروش‌های تفریق زمینه بازگشتی مبتنی بر فیلتر سیگمادلتا (الگوری...

ژورنال: :علوم 0
فریبرز مسعودی, faribourz masoudi دانشیار ژئوشیمی رقی..., roghieh doroozi دانشجوی دکتری دانشگاه...,

در دامنه شمالی البرز مرکزی، در جنوب مرزن آباد سنگ های ولکانیک بازیکی برونزد دارند که منتسب به زمان کرتاسه می باشند. در این تحقیق، فرایندهای موثر بر تکوین و تکامل این سنگ های ولکانیکی به منظور درک بهتر فرایند ماگماتیسم مزوزوئیک در البرز مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی، سنگ های مذکور را می توان به دو دسته کلی بازالت و آندزیت بازالت تقسیم نمود. براساس نمو...

The Javaherdasht Basalts show compositional range from olivine basalts to quartz basaltic andesites. Petrographic studies indicate that the differentiation of clinopyroxene and olivine minerals has main role for lithologic variety of the basalts.The corosion golf, crenated margins and lack of the same colour in the clinopyroxene phenochrysts margins with matrix Pyroxene grains express a nonequi...

ژورنال: :فصلنامه زمین شناسی محیط زیست 0
زهرا عابدپور, گروه زمینشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ..., دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اس..., گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،..., گروه زمینشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ...,

استوکهای گرانیتوئیدی کوه گبری از نوع گرانیـتهـای بـه شـدت تفریـق یافتـه %)[rb=(424-749), sio2= (75.5-76.8] sr=(8-37), ba= (3-110) ppmدر فرورفتگی دشت رفسنجان در کمربنـد سـاختاری ارومیـه دختـر در اسـتان کرمـان واقـعشده است. نمونههای آذرین مورد مطالعه، غنیشدگی زیادی از مقادیر عناصر کمیاب مانند ta ،u ،yb ،yو scرا نشان میدهنـد.بر اساس مطالعات پتروگرافی و دادههای ژئوشیمیایی، گرانیتهای منطقه از نوع iش...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود