نتایج جستجو برای زاهدان

تعداد نتایج: 2048  

حبیب الله خوبفکر برآبادی, صلاح الدین قریشی,

پیوند‌های روستایی - شهری می‌توانند تأثیر‌ بسزایی در توسعه روستایی منطقه داشته‌ باشند، کما اینکه از شهر به مثابه موتور توسعه روستایی یاد شده است. این آثار می‌تواند نقش مثبت یا منفی و به بیان دیگر نقش زایا یا انگلی بر حوزه یا ناحیه خویش بر جای بگذرد و از منطقه‌ای به منطقه دیگر و از شهری به شهر دیگر متفاوت باشد. از این‌رو شناخت علمی این آثار می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های منطقه مؤثر افتد. هدف مقاله ح...

ژورنال: پژوهش در پزشکی 2002
سهیلا خسروی, , اسماعیل صانعی مقدم, , مسعود صالحی, ,

جعفری, فرشته, خسروی, سهیلا, صانعی مقدم, اسماعیل, مقتدایی, مینا, پورشریفی, مریم,

  چکید ه   سابقه و هدف   مالاریای منتقله از طریق خون، در مناطق آندمیک آن، تهدید واقعی برای سلامت خون می‌باشد. لذا  وجود یک روش غربالگری مؤثر برای اهداکنندگان و بهبود معیارهای حذف اهداکنندگان، برای هر کشوری ضروری است. در این مطالعه، فواید غربالگری مالاریا به روش الایزا برای بررسی آنتی‌ژن و آنتی‌بادی، لام خون محیطی و PCR در اهداکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.   مواد و روش‌ها   در یک مطالعه توصیفی، ...

قاسمی, حبیب ا..., کرد, مالک, خانعلی زاده, علیرضا , صادقیان, محمود,

Ellipsoidal huge granitoidic batholiths of Zahedan, with NW-SE trending, located in south of this city which is intruded in low metamorphosed Eocene flysches (eastern Iran flysch zone). This batholith has two compositional terms: an extensive intermediate-acid term includes diorite - granodiorite with igneous source (I- type origin) and a low extent crustal and hybrid origin acidic term (H-type...

ژورنال: حیات 2004
احمدی, فضل ا..., سالار, علیرضا , فقیه‌زاده, سقراط ,

Introduction: It has been estimated that 335 million elderly, about 13 percent of general population, live in developing countries. It has been predicted that in 2040, this percentage will rise to 20 percent. Psychophysical complains are common in elderly and investigation of quality of life (QOL) in these samples of population is very important. Materials and Methods: This research is a descri...

ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﯾﮑﯽ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زائد ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ و وزن ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻓﻊ ﺷﻮد، ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮ و ﺷﯿﺮاﺑﻪ، بازیافت منابع و کاهش هزینه‌های احتمالی دفع مورد استفاده قرار می‌ﮔﯿﺮد. ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﻄﺒﺎق ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ای ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ‌ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ارزﯾﺎﺑﯽ اثرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪه‌است. بر این اساس در ارزیابی زیست‌محیطی کارخ...

ژورنال: روانشناسی پیری 2015
آراس رسولی, حسین طباطبایی, رقیه نوری پورلیاولی, سیمین حسینیان, مصطفی علیخانی, میترا ملاشهری,

احساس شادکامی از ضروری‌ترین خواسته‌های فطری و نیازهای روانی بشر به شمار می­رود که به دلیل تأثیرات عمده در سالم‌سازی و بهسازی جامعه، همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. همچنین، سالمندی موفق به کسب توانایی بالقوه­ی فردی و سطح بهینه­ی توانایی جسمانی و اجتماعی اشاره دارد و از طریق آن، فرد سالمند از خویشتن و دیگران لذت می‌برد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت سالمندی موفق در شهرستان زاه...

جوادزاده, محسن, حسین زاده, ابراهیم, خزاعی, طیبه,

  Background and Aim: Convulsion in infants with the prevalence of 4 to 6 cases in 1000 is the most common neurological disorder in pediatrics. The reason for this study was the rather high prevalence of convulsion, its psychosocial and cognitive importance, and determining the underlying factors of the disorder in infants.   Materials and Methods: In this descriptive- analytical study, 178 ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید