نتایج جستجو برای فرمون

تعداد نتایج: 51  

داراب حسنی, رئوف کلیائی,

کرم خراط Zeuzera pyrina L.)) یکی از آفات مهم چوبخوار در ایران است و دارای میزبانان مهمی در بین درختان میوه می‌باشد. گردو میزبان اصلی این آفت بوده و بیشترین خسارت را می‌بیند. درختان دانه‌دار سیب، گلابی و به از جمله دیگر میزبانان این آفت می‌باشند. در حال حاضر دامنه خسارت آفت استان‌های شرقی و مرکزی کشور را با شدت بیشتری در برگرفته است. در این تحقیق، یکی از روش‌های نسبتاً جدید و مرسوم کنترل آفت در د...

سوسک شاخدار خرما، (Col.: Scarabaeidae) Oryctes elegans یکی از مهم‌ترین آفات خرما بوده که در مناطق خرما خیز آسیا و از جمله در ایران انتشار دارد. آزمایش‌های مربوط به استخراج فرمون سوسک شاخدارکه با همکاری مؤسسه INRA فرانسه انجام شد، نشان داد که ترکیب 4- متیل اکتانوئیک اسید به عنوان عنصر اصلی و عمده فرمون تجمعی سوسک شاخدار خرما می‌باشد. سنتز این ترکیب در چهار مرحله در آزمایشگاه شیمی ‌مؤسسه تحقیقات ...

کرم گلوگاه انار، مهم­ترین آفت میوه انار در ایران به ­شمار می­رود. کنترل شیمیایی علیه آفت موثر نیست و تاکنون روش­ های غیر شیمیایی توصیه شده علیه آفت مورد استقبال باغداران قرار نگرفته ­اند. در این پژوهش کارایی روش شکار انبوه با استفاده از تله ­های نوری، فرمونی و ترکیبی برای کنترل آفت در طی دو سال 1392 و 1393 در یک باغ انار در شیراز مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج، دو طیف نوری 390 و 410 نانو...

ژورنال: :یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2014
رئوف کلیائی, داراب حسنی,

کرم خراط zeuzera pyrina l.)) یکی از آفات مهم چوبخوار در ایران است و دارای میزبانان مهمی در بین درختان میوه می باشد. گردو میزبان اصلی این آفت بوده و بیشترین خسارت را می بیند. درختان دانه دار سیب، گلابی و به از جمله دیگر میزبانان این آفت می باشند. در حال حاضر دامنه خسارت آفت استان های شرقی و مرکزی کشور را با شدت بیشتری در برگرفته است. در این تحقیق، یکی از روش های نسبتاً جدید و مرسوم کنترل آفت در د...

ژورنال: :آفات و بیماریهای گیاهی 0
مهرداد تبریزیان, مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران ک..., مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خر..., مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران,

سوسک شاخدار خرما، (col.: scarabaeidae) oryctes elegans یکی از مهم ترین آفات خرما بوده که در مناطق خرما خیز آسیا و از جمله در ایران انتشار دارد. آزمایش های مربوط به استخراج فرمون سوسک شاخدارکه با همکاری مؤسسه inra فرانسه انجام شد، نشان داد که ترکیب 4- متیل اکتانوئیک اسید به عنوان عنصر اصلی و عمده فرمون تجمعی سوسک شاخدار خرما می باشد. سنتز این ترکیب در چهار مرحله در آزمایشگاه شیمی مؤسسه تحقیقات گ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده کشاورزی 1392

پنبه با نام علمیgossypium hirsutum یکی از مهمترین گیاهان دارای الیاف طبیعی در جهان محسوب می شود و به عنوان یک محصول کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و منبع الیاف و منشأ غذایی با ارزش برای انسان و دام، نقش مهمی در اقتصاد جامعه و تاریخ بسیاری از کشورها دارد. گونه های جنس earias یک گروه از آفات از نواحی جنوب اروپا، اتیوپی، آسیا و استرالیا هستند که باعث خسارت وسیع به پنبه می شوند. توزیع این گروه یک طیف جغر...

رئوف کلیایی, سیّد حسین ناظر کاخکی, محمدولی تقدسی,

مگس میوه‌ی زیتون،Bactrocera oleae (Rossi) ، از آفات مهم زیتون می‌باشد که در سال‌های اخیر خسارت زیادی به باغ‌های زیتون وارد کرده است. به‌منظور استفاده‌ی بهینه از تله‌های زرد چسبنده به‌همراه فرمون جنسی در شکار این آفت، جهت و ارتفاع نصب آن‌ها از سال 1387 تا 1389 در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم مورد بررسی قرار گرفت. برای اجرای آزمایش از طرح کرت‌های خرد‌شده در چهار تکرار استفاده شد که فاکتور اصلی، جهت...

ژورنال: Plant protection journal 2017
مجید فلاح زاده, مهرداد تبریزیان, مژگان قهرمانی,

کرم ساقه خوار ذرت Sesamia cretica Lederer, 1857 (Lepidoptera, Noctuidae) یکی از آفات مهم ذرت، سورگوم، نیشکر و سایر گندمیان در ایران و در بسیاری از مناطق مدیترانه ای، خاور میانه، کشورهای عربی، شمال آفریقا، پاکستان و شمال هند است. تاثیر دز فرموله شده در کپسول فرمون، نوع و ارتفاع نصب تله در کارایی تله‌‌‌های فرمونی پروانه کرم ساقه خوار ذرت مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش‌ها در قالب سه طرح بلوک کامل ...

ژورنال: :plant protection journal 0
مژگان قهرمانی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه ح..., دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه ح..., موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران،...,

کرم ساقه خوار ذرت sesamia cretica lederer, 1857 (lepidoptera, noctuidae) یکی از آفات مهم ذرت، سورگوم، نیشکر و سایر گندمیان در ایران و در بسیاری از مناطق مدیترانه ای، خاور میانه، کشورهای عربی، شمال آفریقا، پاکستان و شمال هند است. تاثیر دز فرموله شده در کپسول فرمون، نوع و ارتفاع نصب تله در کارایی تله های فرمونی پروانه کرم ساقه خوار ذرت مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها در قالب سه طرح بلوک کامل تص...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید