نتایج جستجو برای لاکتوگلوبولین ها

تعداد نتایج: 344224  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم پایه 1391

بیماری دیابت یک اختلال سوخت وسازی است که احتمال بروز آن در سرتاسر دنیا روز به روز در حال افزایش است. یکی از راه های درمان این بیماری مهار آنزیم آلفا گلوکوسیداز است که آزاد شدن آلفا- دی- گلوکوپیرانوزید را از انتهای غیر کاهنده مواد کربوهیدراتی مختلف کاتالیز می کند. در این پژوهش فعالیت مهارکنندگی هشت ترکیب سنتزی هتروسیکلی بر پایه پیریمیدین روی آنزیم های آلفا گلوکوسیداز موشی و مخمری به روش اسپکتروف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده کشاورزی 1391

بتا لاکتوگلوبولین پروتئین اصلی آب پنیر در نشخوار کنندگان می باشد. تحقیقات نشان داده است که این پروتئین در بسیاری از نژادهای گوسفند به علت یک جایگزینی تک نوکلوتیدی (t?c)در ژن بتا لاکتو گلوبولین دارای چند شکلی می باشد. نتیجه این جایگزینی سبب می شود که در جایگاه شماره 20، بتا لاکتو گلوبولین a دارای اسید آمینه تیروزین (tac) و بتا لاکتو گلوبولین b اسید آمینه هیستیدین (cac) داشته باشد. در این پژوهش ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم 1391

بتالاکتوگلوبولین (blg) مهمترین پروتئین آب پنیر شیر گاو محسوب می گردد که غلظت متوسط آن حدوداً 3-2 گرم در لیتر است. این پروتئین متعلق به خانواده پروتئین های لیپوکالین و یکی از اصلی ترین حساسیت زاهای شیر گاو می باشد. blg یک پروتئین کروی کوچک با 162 اسیدآمینه (18400 دالتون) است که دارای دو پیوند دی سولفیدی (160cys-66cys و 119cys- 106cys) و یک سیستئین آزاد در موقعیت 121 می باشد. سیستئین آزاد نقش مهمی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان فارس - دانشکده علوم پایه 1393

β-لاکتوگلوبولین یکی از پروتئین هایی است که در تاریخ دانش پروتئین به طور گسترده مورد مطالعه قرارگرفته است. فراوانی آن در شیر گاو باعث می شود برای تحقیقات به آسانی در دسترس باشد .ا ما این پروتئین در شیر انسان وجود ندارد .ساختار سه بعدی آن مشابه پروتئین پیوند کننده رتینول در انسان می باشد. بنابراین حدس زده می شود که در انتقال لیگاند های آبگریز مانند رتینول و اسید های چرب نقش داشته باشد. استفاده ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی 1391

خصوصیات رئولوژیکی، ساختمانی، ساختاری و حرارتی صمغ دانه ریحان، بتا لاکتوگلوبولین و مخلوط آنها در نسبت های مختلف مطالعه گردید. ناحیه خطی ویسکوالاستیک bsg و blg در کرنش 5/0% بدست آمد و آزمون های رئولوژیکی دینامیکی در این کرنش انجام شدند. در تمامی غلظت های صمغ و پروتئین مدولg? بیشتر ازg?? بود و در سرتاسر دامنه فرکانسی، وابستگی فرکانس کمی نشان دادند. با افزایش غلظت bsg، مدول الاستیک، تنش تسلیم و دما...

تعبیر «پاره­ ها و نکته ­ها» را از مجلّة «گزارش میراث» به عاریت گرفته­ ایم. 2. این بخش، ارزش علمی - پژوهشی ندارد. 3. رعایت اصول فنّی و اخلاقی نقد، ضروری است.

تعبیر «پاره­ ها و نکته­ ها» را از مجلّه «گزارش میراث» به عاریت گرفته­ ایم. 2. این بخش، ارزش علمی - پژوهشی ندارد. 3. رعایت اصول فنّی و اخلاقی نقد، ضروری است.

تعبیر «پاره­ ها و نکته­ ها» را از مجله «گزارش میراث» به عاریت گرفته­ ایم. 2- این بخش، ارزش علمی – پژوهشی ندارد.3- رعایت اصول فنی و اخلاقی نقد، ضروری است.

           شـامل: معرّفی و نقد کتاب نقدِ نقد ترجمه (از عربی به فارسی) گزارش گفت­وگو و...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید