× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای همبند

تعداد نتایج: 703  
ژورنال: پوست و زیبایی 2010
سینجلی, شیما, نورمحمدپور, پدرام, هوشنگ احسانی, امیر,

Connective tissue nevi are types of hamartoma with increased collagen in which the amounts of elastin may vary. This report introduces an 18-year-old case with various nodular lesions in upper thigh area. Performed biopsy suggested the diagnosis of collagenoma which is a sub-type of connective tissue nevus.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده علوم 1391

این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می باشد که فصل اول آن شامل مفاهیم و تعاریف اولیه از نظریه های گراف و متروید می باشد و فصل دوم به نتایج مورد نیاز پایان نامه اختصاص دارد سپس در فصل سوم به عنوان اولین قضیه ی اصلی ثابت می کنیم که اگر n یک مینور 3-همبند متروید 3-همبند m باشد که در شرط r(m)-r(n)>3 صدق می کند، آن گاه یک مجموعه ی مستقل 3 عضوی در m موجود است که اعضای آن n-منقبض شدنی به طور عمودی در m می...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده علوم 1389

یک متروید دودویی است اگر و تنها اگر هیچ مینوری یکریخت با u2,3 که نمایش هندسی آن یک خط چهار نقطه ای است، نداشته باشد. این قضیه توسط بیکسبای توسیع داده شد، او ثابت کرد که هر عنصری در یک متروید همبند غیردودویی در یک u2,4- مینور قرار دارد. این نتیجه بعدها توسط سیمور توسیع داده شد. او نشان داد که هر جفت از عناصر در یک متروید 3- همبند غیر دودویی در یک u2,4- مینور قرار دارند. در این پایان نامه قضیه سی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم پایه 1392

مفهوم قویترین مسیر نقش مهمی رادر نظریه گراف بازی می کند.درنظریه گرافهای معمولی همه ی مسیرها دریک گراف قوی ترین مسیر باوزن قوی یک هستند.در این رساله قضیه منجر رابرای گرافهای فازی معرفی میکنیم.دوپارامتر همبندی درگرافهای فازی به نام همبندی راسی فازی و همبندی کمانی فازی معرفی شده اند.مفاهیم مهم مجموعه های کاهش قدرت از راس ها یا کمانها را نیز بیان کرده ایم.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 1367

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده علوم ریاضی 1392

مقایسه ی شعاع طیفی گراف ها باتوجه به مهادینگی

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 1356

چکیده ندارد.

غزال صادقی, فهیمه زواشکیانی, مریم بیدار,

مقدمه: با توجه به ساخت انواع کن های گوتاپرکا و اهمیت سیل آپیکال در موفقیت درمان ریشه، این تحقیق با هدف ارزیابی خواص بیولوژیکی گوتاپرکای  ایرانی آریادنت و مقایسه آن با دو نوع گوتاپرکای مشابه خارجی رکو و دیادنت صورت گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی invivo   29 Rat بالغ با میانگین وزنی gr77/202 تحت جراحی قرار گرفته و در پشت هر حیوان چهار برش ایجاد شد. در سه محل قطعه ای از سه نوع گوتاپر...