نتایج جستجو برای کواریانس

تعداد نتایج: 2721  

ژورنال: علوم آب و خاک 2009
جوزی شکاگورابی, ساحره, شادپرور, عبدالاحد,

In selection index procedure, phenotype and genetic (co)variance matrices of traits are used for calculating different genetic parameters like index coefficients, index variance, genetic gain in selection goal and selection accuracy. Sometimes, it is possible that these matrices become inconsistent or they are not positive, nor definite. In the current study, for investigation of the effect of ...

جوزی شکاگورابی, ساحره, شادپرور, عبدالاحد,

In selection index procedure, phenotype and genetic (co)variance matrices of traits are used for calculating different genetic parameters like index coefficients, index variance, genetic gain in selection goal and selection accuracy. Sometimes, it is possible that these matrices become inconsistent or they are not positive, nor definite. In the current study, for investigation of the effect of ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم 1392

چکیده: در بسیاری از روش های آماری فرض بر استقلال مشاهدات می باشد، که این امر کمک شایانی به تسهیل مبانی نظری می‏نماید، اما در عمل اغلب با داده هایی مواجه می شویم که فرض استقلال برای آنها برقرار نیست و به یکدیگر وابسته‏اند. داده‏های فضایی نوعی داده‏ وابسته هستند که وابستگی آنها برحسب فاصله فضایی بین موقعیت‏ داده‏ها برآورد و مدلسازی می‏شود. برای تحلیل داده‏های فضایی لازم است ساختار همبستگی آنها ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم پایه 1391

در آمار کلاسیک به طور کلی فرض می شود مشاهدات نمونه ای، از یکدیگر مستقل اند، در حالی که در عمل با موارد زیادی مواجه می شویم که مشاهدات به نوعی به یکدیگر وابسته اند. داده هایی که علاوه بر همبستگی فضایی از نظر زمانی نیز همبسته و این همبستگی ناشی از موقعیت و فاصله آنها در فضا و زمان می باشد داده های فضایی-زمانی نامیده می شوند. برای تحلیل داده های فضایی-زمانی لازم است ساختار همبستگی آن ها توسط تابع...

ژورنال: :تولید محصولات زراعی و باغی 0
عبدالاحد شادپرور, a sh ساحره جوزی شکاگورابی, s j,

در روش شاخص انتخاب بر ای محاسبه پارامترها ی ژن تیکی چون ضر ایب شاخص، وار یانس شاخص، رشد ژنتیکی در تابع هدف و دقت انتخاب، از ماتریس های واریانس -کواریانس فنوتیپی و ژنتیکی صفات استفاده می شود. در برخی موارد ممکن است این ماتریس ها همیشه مثبت یا سازگار نباشند . در این تحقیق به منظور بررسی اثر ناسازگاری ماتریس های واریانس -کواریانس بر نتا یج حاصل از ر وش شاخص انتخاب، شش نوع شاخص انتخاب با هدف تولید ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم 1394

مدل بندی ساختار کواریانس نقش کلیدی در تحلیل داده های فضایی ایفا می کند. مدل های پارامتری مختلفی وجود دارد با این حال همه ی آنها محدود هستند ولی در آمار ناپارامتری هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. واضح است که مدل کواریانس ناپارامتری کارایی خوبی دارد. هدف این پایان نامه بدست آوردن ساختارکواریانس ناپارامتری براساس تابع کاملاً یکنوا و توابع -bاسپلاین است. ما در مطالعه شبیه سازی نیز به ارزیابی کارایی ای...

امیررشیدی, رسول واعظ ترشیزی, سیدرضامیرایی آشتیانی, شعبان رحیمی, ناصرامام جمعه کاشان,

در این بررسی از داده هایی که در سالهای77-1368 از بزغاله های متولد شده در ایستگاه تحقیقاتی بزمرخز سنندج جمع آوری شده بود استفاده شد.صفات وزن تولد،وزن شیرگیری و وزن یکسالگی مورد مطالعه قرار گرفت.وراثت پذیری صفات وزن تولد،شیرگیری ویکسالگی به روش حداکثر در ستنمائی محدود شده (REML)براساس مدل دام یک متغیره برآورد شد.باافزودن یا حذف اثر عوامل ژنتیکی و محیطی مادری،سه مدل مختلف برای هریک از صفات مورد اس...

ژورنال: تحقیقات مالی 2016

در این پژوهش، برای بهینه‌سازی مسئلۀ تخصیص دارایی، از رویکرد استوار با فرض عدم ‌قطعیت پارامترهای بازده و کواریانس ‌ـ واریانس دارایی‌ها استفاده شده است. چنانچه عدم ‌قطعیت پارامترهای ورودی، در محاسبات مسائل بهینه‌سازی لحاظ نشود، می‌تواند به خارج شدن جواب­ها از منطقۀ بهینگی و حتی شدنی منجر شود. در طراحی و تعریف مجموعۀ عدم ‌قطعیت بازده و کواریانس ـ واریانس دارایی‌ها، به‌ترتیب از مفاهیم برآورد فاصله‌...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید