نتایج جستجو برای: کوکسیدیواستات

تعداد نتایج: 24  

جهت ارزیابی اثرپودر دانه اسپند و مقایسه ی آن با کوکسیدیواستات بر عملکرد و شمارش اووسیت در هر گرم مدفوع (OPG) در جوجه های گوشتی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار برای هر تیمار انجام گرفت. تعداد192 قطعه جوجه یکروزه مخلوط سویه راس 308 مورد استفاده قرار گرفت.. جیره های آزمایشی شامل جیره پایه به عنوان شاهد، جیره حاوی 200 گرم در هر تن کوکسیدیواستات سالینومایسین(12%) و جیره ه...

ژورنال: :مجله تحقیقات دامپزشکی (journal of veterinary research) 2004
دکتر بهرام شجاعدوست دکتر مهرداد مدیر صانعی دکتر صادق رهبری

هدف: مقایسه اثر داروهای کوکسیدیواستات دیکلازوریل، سالینومایسین و ناراسین بر شاخصهای بازدهی جوجه های گوشتی درعفونت تجربی کوکسیدیایی . طرح: طرح بلوکهای کاملاتصادفی حیوانات: سیصد قطعه جوجه گوشتی یکروزه از جنس نر سویه تجاری راس 208 روش: جوجه های مورد آزمایش به طور تصادفی به 5 گروه 60 قطعه ای (هر یک شامل 3 تکرار) تقسیم شدند و در قفسهایی از نوع باتری قرار گرفتند. این گروهها عبارت بودند از : 1- ا...

ژورنال: تحقیقات دامپزشکی 2004
دکتر بهرام شجاعدوست دکتر صادق رهبری دکتر مهرداد مدیر صانعی

هدف: مقایسه اثر داروهای کوکسیدیواستات دیکلازوریل، سالینومایسین و ناراسین بر شاخصهای بازدهی جوجه های گوشتی درعفونت تجربی کوکسیدیایی . طرح: طرح بلوکهای کاملاتصادفی حیوانات: سیصد قطعه جوجه گوشتی یکروزه از جنس نر سویه تجاری راس 208 روش: جوجه های مورد آزمایش به طور تصادفی به 5 گروه 60 قطعه ای (هر یک شامل 3 تکرار) تقسیم شدند و در قفسهایی از نوع باتری قرار گرفتند. این گروهها عبارت بودند از : 1- ا...

ژورنال: :مجله تحقیقات دامپزشکی (journal of veterinary research) 2009
ابوالفضل رجب محمدحسن بزرگمهری فرد زهره خاکی مهرداد مدیرصانعی بهرام شجاعدوست

کوکسیدیوز مهمترین بیماری انگلی در طیور می باشد. از آنجایی که استفاده از داروهای ضد کوکسیدیایی یا واکسیناسیون به عنوان متداول ترین روش های پیشگیری از این بیماری مورد توجه می باشند، به منظور مقایسه تأثیر این روش ها در پیشگیری از بیماری، آزمایشی تجربی انجام شد. در این بررسی تعداد 960 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه از سویه تجاری ross بطور تصادفی به هشت گروه آزمایشی مساوی تقسیم شده و در طول دوره آزمایش ...

ژورنال: تولیدات دامی 2017

اثرات عصاره­ی دو گیاه دارویی رزماری و مریم­گلی، بره­موم، آنتی­بیوتیک ویرجینیامایسین و کوکسیدیواستات با منشأ گیاهی بر عملکرد جوجه­های گوشتی چالش یافته با دو سروتیپ اشرشیاکلی (O2K12 و O78K80) بررسی شد. تعداد476 قطعه جوجه گوشتی ماده سویه کاب 500، به مدت 42 روز در یک طرح کاملاً تصادفی در هفت گروه آزمایشی، با چهار تکرار و 17 پرنده در هر تکرار توزیع شدند. دو گروه شاهد منفی و مثبت با جیره پایه بدون افز...

ژورنال: تحقیقات دامپزشکی 2001
دکتر سید محمدمهدی کیایی دکتر صادق رهبری دکتر مهرداد مدیر صانعی

دویست و بیست و پنج قطعه جوجه گوشتی یکروزه نراز نژاد آرین به صورت تصادفی به سه گروه مساوری تقسیم شدند. به طوری که هر گروه مشتمل بر سه زیر گروه 25 قطعه ای بود.جوجه های یک گروه به عنوان گروه شاهد‘ با جیره غذایی فاقد هر گونه کوکسیدیواستات تغذیه شدند . برای پیشگیری از وقوع کوکسیدیوز‘ جوجه های گروه دوم درتمام طول دوره آزمایش با جیره غذایی حاوی 200 ppm دیکلازوریل تغذیه شده (گروه شیمی درمانی) وجوجه های...

ژورنال: :مجله تحقیقات دامپزشکی (journal of veterinary research) 2001
دکتر سید محمدمهدی کیایی دکتر صادق رهبری دکتر مهرداد مدیر صانعی

دویست و بیست و پنج قطعه جوجه گوشتی یکروزه نراز نژاد آرین به صورت تصادفی به سه گروه مساوری تقسیم شدند. به طوری که هر گروه مشتمل بر سه زیر گروه 25 قطعه ای بود.جوجه های یک گروه به عنوان گروه شاهد‘ با جیره غذایی فاقد هر گونه کوکسیدیواستات تغذیه شدند . برای پیشگیری از وقوع کوکسیدیوز‘ جوجه های گروه دوم درتمام طول دوره آزمایش با جیره غذایی حاوی 200 ppm دیکلازوریل تغذیه شده (گروه شیمی درمانی) وجوجه های...

ژورنال: :نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) 2009
حمید رضا عزیزی محمد زمانی احمدمحمودی رسول فتاحی محسن رشیدی احسان الله صادقی ده صحرایی

برای مقایسه تاثیر داروهای کوکسیدیواستات سالینومایسین و مادورامایسین بر میزان دفع اووسیست وعملکرد تولید جوجه های گوشتی  ١٨٠ قطعه جوجه گوشتی یک روزه از سویه 308 ross انتخاب و به ٤ گروه تقسیم شدند. به طوری که هر گروه مشتمل بر ٣ زیر گروه تکرار ١٥ قطعه ای بود.گروه های درمانی 1و2 به ترتیب به عنوان گروه های دریافت کننده maduramicin و salynomycin و گروه های3و4 بترتیب به عنوان کنترل مثبت و منفی در نظر گ...

ژورنال: :مجله تحقیقات دامپزشکی (journal of veterinary research) 2004
دکتر ابوالفضل رجب دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد دکتر مهرداد مدیر صانعی دکتر بهرام شجاعدوست دکتر سید محمد مهدی کیائی

هدف: مقایسه اثر داروهای کوکسیدیواستات و واکسن های کوکسیدیابی بر عملکرد جوجه های گوشتی آلوده شده به کوکسیدیوز حیوانات: تعداد نهصد و شصت قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه از سویه تجاری ross208 روش: برای انجام آزمایش هشت گروه آزمایشی درنظر گرفته شد به طوری که هر گروه شامل زیر گروه 40 قطعه ای بود. برای تغذیه جوجه ها در طول دوره آزمایش از جیره غذایی بر پایه ذرت- کنجاله سویا و با فرمول یکسان استفاده شد. ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده کشاورزی 1394

کوکسیدیوز بیماری انگلی ناشی از یک انگل تک یاخته ای از جنس ایمریا است (larry et al., 2008)، که با آسیب رساندن به بافت روده، دریافت غذا و جذب مواد غذایی را کاهش داده و همچنین احتمال ابتلا به عفونت های ثانویه را افزایش می دهد (morris et al., 2007; cooper and songer, 2009). این بیماری مهم ترین و متداول ترین بیماری انگلی طیور صنعتی در سراسر جهان بوده که خسارات اقتصادی آن در مزارع پرورش طیور دائمی اس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید