نتایج جستجو برای: 1

تعداد نتایج: 2752561  

1

Journal: :متن پژوهی ادبی 0
علی میرعمادی .

0

Journal: :iranian journal of environmental technology 0

0

Journal: :زیست شناسی میکروارگانیسم ها 0

0

Journal: :نشریه شهرسازی و معماری 0

0

پایان نامه :0 1371

این ایستگاه واقع در شمال شرقی بهشت زهرا بین جاده ارتباطی "اتوبان قم" به بهشت زهرا و "جاده قدیم قم" در بخش کهریزک از توابع شهرستان ری قرار گرفته. بعد از بررسی های زیاد یک مجموع شامل یک دستگاه مترو و یک مهمانسرا و یک بازارچه طراحی شد. بازارچه به عنوان یک معضل ارتباطی بین ایستگاه و مهمانسرا از یک طرف دیگر رفتار می کند. در مطالعات مربوط به پایان نامه کلیه مزایا و معایب شبکه سراسری متروی تهران و حوم...

Journal: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 0
رضا لک زایی دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه

.

Journal: :تعالی بالینی 0
jce office

0

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید